Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w projektach unijnych

- amortyzacja a podatek dochodowy,
- środki trwałe w leasingu, 
- środki trwałe a WNiP w kontekście podatku VAT

 

Termin: 10.12.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie najistotniejszych zagadnień związanych z majątkiem trwałym oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi w projektach unijnych tj.:

  • zasad i metod amortyzacji,
  • amortyzacji a podatku dochodowego,
  • środków trwałych w leasingu,
  • użyczenia, nieodpłatnego nabycia oraz częściowo odpłatnego nabycia majątku trwałego,
  • środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w kontekście podatku VAT,
  • interpretacji organów podatkowych oraz orzeczenia sądów administracyjnych.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do skarbników, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych, kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. rozliczania projektów unijnych, audytorów wewnętrznych i kontrolerów, wszystkich jednostek sektora finansów publicznych i innych zainteresowanych tematem.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Charakterystyka środków trwałych:

- środki trwałe – definicja bilansowa, w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz przepisy międzynarodowe,

- środki trwałe – definicja podatkowa, w oparciu o ustawę PIT oraz CIT.

2. Charakterystyka wartości niematerialnych i prawnych:

- wartości niematerialnych i prawne– definicja bilansowa, w oparciu o ustawę
o rachunkowości oraz przepisy międzynarodowe,

- wartości niematerialnych i prawne – definicja podatkowa, w oparciu o ustawę PIT oraz CIT.

3. Rodzaje środków trwałych i ich amortyzacja:

- podział środków trwałych,

- klasyfikacja środków trwałych,

- rodzaje amortyzacji – liniowa degresywna, i inne przypadki przewidziane ustawą podatkową.

4. Wartość początkowa:

- ustalanie wartości początkowej,

- cena nabycia i cena zakupu,

- ustalenie kosztu wytworzenia środka trwałego wybudowanego we własnym zakresie,

- rozliczanie kosztów wspólnych budowy środka trwałego.

5. Zasady i metody amortyzacji:

- zasady amortyzacji bilansowej i rachunkowej,

- amortyzacja metodą: liniową i degresywną, podwyższonych stawek przy użyciu współczynników, stawek indywidualnie ustalonych, jednorazowego odpisu.

6. Amortyzacja a podatek dochodowy:

- amortyzacja w ujęciu ustawy PIT i CIT.

7. Amortyzacja budynków, budowli i lokali:

- definicja budynku, budowli i lokal,

- zasady amortyzacji.

8. Remont, modernizacja, ulepszenie środków trwałych – problemy praktyczne:

- ulepszenia i remonty -przykłady i ćwiczenia.

9. Środki trwałe w leasingu:

- leasing operacyjny , finansowy, zwrotny i inne mieszane.

10. Straty w majątku trwałym:

- straty w ujęciu bilansowym z przykładami księgowań oraz ujęcie podatkowe (wraz
z odszkodowaniem).

11. Użyczenie, nieodpłatne nabycie oraz częściowo odpłatne nabycie majątku trwałego:

- definicje i przykłady praktyczne.

12. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w kontekście podatku VAT:

- podatek naliczony i jego odzyskiwanie w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność opodatkowaną, zwolnioną, mieszana oraz
w rozliczeniach tzw. Pre-proporcji.

13. Interpretacje organów podatkowych oraz orzeczenia sądów administracyjnych związane
z omawianą tematyką.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Aleksandra Szmater
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: aleksandra.szmater@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót