Sygnalista w jednostce sektora publicznego - wymogi i praktyka - omówienie polskiego projektu ustawy

Termin: 30.09.2022 r./ Miejsce: online

Czas szkolenia: 9:00 - 13:30

CEL SZKOLENIA
W 2019r. Parlament Europejski przyjął, a Rada UE zatwierdziła dyrektywę w sprawie ochrony Sygnalistów. 
Oznacza to, że do połowy 2021 r. Polska musi przyjąć nowe przepisy w tym zakresie.Dyrektywa stanowi,
że Sygnalistą jest osoba dokonująca zgłoszenia, i uzyskała informacje na temat naruszeń w związku z pracą.
W połowie października pojawił się rzadowy projekt ustawy o osobach zgłaszających naruszenia prawa, znajduje się on na etapie uzgodnień.  
 
Na szkoleniu zostaną poruszone m.in. takie tematy jak:
  • jakie są wymogi i założenia dyrektywy, jakie są zapisy polskiego projektu ustawy implementującej uwagi do niego,  
  • na czym polega specyfika utworzenia kanału informacji do obsługi zgłoszeń o potencjalnych nieprawidłowościach,
  • jak procedować (obsługiwać) z wpływającymi zgłoszeniami, jaka jest ich specyfika (praktyczne przykłady),
  • jakie są ryzyka i zagrożenia związane z działaniem takiego kanału informacji,
  • na czym polega specyfika pracy z sygnalistą (aspekt psychologiczny i prawny),
  • jakie mogą być korzyści dla jednostki  z rozpatrywania zgłoszeń,
  • co jest wymagane dla ich faktycznego rozpatrywania, tak aby zabezpieczyć organizację przed zarzutami pozornego działania i niedbalstwa,
  • w jaki sposób można zorganizować pracę stanowiska lub komórki dedykowanej do działania w tym obszarze. 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do kierowników jednostek, dyrektorów generalnych, dyrektorów i naczelników komórek organizacyjnych i organizacyjno-prawnych, audytorów wewnętrznych i kontrolerów, wszystkich jednostek sektora finansów publicznych oraz innych zainteresowanych  tym tematem.

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Zagrożenia dla pracownika dotyczące zjawiska korupcji  i innych nadużyć (w tym wewnętrznych) w sektorze publicznym i prywatnym.

2. Korupcja jako element szantażu w relacjach służbowych (pułapka korupcyjna).

3. Odpowiedzialność pracownika w sektorze publicznym  (w organizacji gospodarującej środkami publicznymi).

4. Pojęcie i status sygnalisty w Polsce (do XII 2020 r. i po  wdrożeniu wymagań unijnych – Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii” (dalej zwana „dyrektywą o sygnalistach”).

5. Podstawowe wymagania dyrektywy o sygnalistach/ polskiego projektu ustawy implementujacej i wpływ na działanie organizacji sektora publicznego.    

6. Postulowane środki i mechanizmy zmierzające do przygotowania jednostki do wymagań dyrektywy  o sygnalistach: 
a. w sferze organizacyjnej, 
b. na poziomie zasobów ludzkich,
c. na poziomie operacyjnym.

7. Specyfika zgłoszeń od sygnalistów (na przykładach), omówienie ich rodzajów, propozycja klasyfikacji zgłoszeń.

8. Ryzyka i korzyści związane ze zgłoszeniami od sygnalistów: w sferze działania operacyjnego i w sferze odpowiedzialności organizacji (kierownictwa, pracowników).

9. Czy odpowiedzią na nadchodzące wymagania mogą być istniejące, wewnętrzne mechanizmy kontroli i audytu w organizacji?

10. „Donos”, wniosek racjonalizatorski, skarga, czy „sygnał”, który może uratować stanowiska pracy? - budowanie kultury organizacyjnej (narzędzia, sprawdzone praktyki). 

11.  Dyskusja uczestników - odpowiedzi na pytania.      
 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line

  • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinno zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.  

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT

 
Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Konrad Karolak
tel. (22) 508 083 523
fax (22) 46-49-752
e-mail: konrad.karolak@irip.pl