Szkolenia dla budżetu

Szkolenia Data Miejsce
Polityka rachunkowości i jej wpływ na sprawozdawczość finansową jednostki budżetowej 22-04-2021
online
Audyt zgodności przetwarzania danych osobowych- z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, wytycznymi EROD i innymi regulacjami 23-04-2021
online
Nowa ustawa prawo zamówień publicznych - najważniejsze zagadnienia 26-04-2021
online
Umowy cywilnoprawne - zmiany od 01.01.2021r. Opodatkowanie, prawa autorskie, ryzyka (kazusy, orzecznictwo, wzory) 26-04-2021
online
Ordynacja podatkowa - a podatki lokalne i inne opłaty 27-04-2021
online
Dochody budżetowe w 2021 roku - według nowelizacji ustawy o dochodach JST. Praktyczne aspekty ich realizacji. 28-04-2021
online
PPK - naliczanie składek.Korekta listy płac, rozliczenia z ZUS i US 05-05-2021
online
Sygnalista w organizacji sektora publicznego - wymogi i praktyka 07-05-2021
online
Zasiłki w 2021 r. - obowiązki płatnika składek 10-05-2021
online
Antykorupcja dla administracji publicznej - praktyczne aspekty wdrażania wytycznych CBA 12-05-2021
online
Kluczowe problemy - rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej 13-05-2021
online
Zdalny audyt i kontrola - wg poradnika kontroli zdalnej KPRM oraz standardów międzynarodowych INTOSAI, IIA 14-05-2021
online
VAT dla jednostek samorządu terytorialnego - w aspekcie wniosków z przeprowadzonej kontroli NIK 17-05-2021
online
Zamykanie i rozliczanie końcowe projektów z funduszy UE na lata 2014-2020 - w aspekcie pandemii SARS-CoV-2 18-05-2021
online
Środki trwałe - w jednostkach sektora finansów publicznych 19-05-2021
online
Dotacje - jako szczególna forma wydatku z budżetu JST 20-05-2021
online
Finanse publiczne oraz dyscyplina finansów publicznych 25-05-2021
online
Nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027 - nowe zasady pozyskiwania funduszy europejskich 26-05-2021
online