Polityka rachunkowości dla JST w aspekcie zamknięcia roku 2022

Termin: 14.12.2022 r.

Czas szkolenia: 09:00 - 13:30 / Miejsce: online 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie polityki rachunkowości, elementów obligatoryjnych i nieobligatoryjnych, oraz odpowiedzialności  kierownika jednostki, głównego księgowego, a także pracowników merytorycznych, za czynności na poszczególnych etapach i w różnych komórkach organizacyjnych jednostki. 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do kierowników jednostek i ich zastępców, skarbników, głównych księgowych i ich zastępców, pracowników działów księgowości oraz innych pracowników merytorycznych biorących udział w różnych czynnościach poprzedzających zamknięcie i otwarcie roku budżetowego.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Obowiązek i odpowiedzialność kierownika jednostki za ustalenie zasad (polityki)
     rachunkowości jednostki, jej utrwalenie w formie pisemnej oraz dokonywanie zmian.
2. Elementy obligatoryjne polityki rachunkowości, w tym: 

     a. określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych;
     b. metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;
     c. sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:

  • zakładowy plan kont, ustalający wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
  • wykaz ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych,
  • opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – opis systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji.

3. Określenie systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg
    rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów. 4. Nieobligatoryjna część polityki rachunkowości, w tym przykładowe instrukcje:
 
     a. kasowa, druków ścisłego zarachowania, inwentaryzacyjna
     b. oraz tworzenia, obiegu i kontroli dokumentów księgowych.
5. Rola głównego księgowego przy opracowaniu projektu dokumentacji, opisującej przyjęte
w jednostce zasady (politykę) rachunkowości.

6. Sytuacje, w których główny księgowy może odmówić podpisania dokumentu.
7. Uproszczenia, z których jednostka może skorzystać w ramach przyjętych zasad (polityki)
    rachunkowości.

8. Zasady ustalania polityki rachunkowości w jednostkach prowadzonych przez CUW.
9. Zmiany w zakresie obowiązku prowadzenia rejestru umów. 
10. Możliwość stosowania przez jednostki krajowych standardów rachunkowości.
11. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakresie tworzenia, stosowania
       i aktualizowania polityki rachunkowości.
12. Dodatkowe opisy, które powinny się znaleźć w polityce rachunkowości jednostki,
       związane z oceną zdolności jednostki do kontynuowania działalności, analiza ryzyk czy
       utratą wartości aktywów i prezentacja tych zdarzeń w księgach rachunkowych
       i sprawozdaniu finansowym jednostki).

13. Dyskusja
 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt

  • jednej osoby - 490 zł netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu poświadczającego udział w szkolenia w wersji elektronicznej (PDF).
Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Termin

Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 9.00 – 13:30.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Robert Witkiewicz
tel. 22/ 464 97 18
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wy-stawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

 Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)
 
Oświadczenie VAT (do pobrania)