Analiza opłacalności rozwojowych projektów inwestycyjnych oraz ocena ich ryzyka

- efektywność projektów inwestycyjnych

- powszechnie stosowane metody analizy opłacalności rozwojowych projektów inwestycyjnych

- techniki ocen ryzyka innowacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych

Termn: 22-23.01.2020 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu: wartości zaktualizowanej netto (NPV), wewnętrznej stopy zwrotu (IRR), analizy ryzyka projektów inwestycyjnych, oceny opcji realnych w przedsięwzięciach inwestycyjnych,  inwestycji o różnym okresie eksploatacji. Zdobycie i doskonalenie umiejętności    i zdolności z zakresu: wykształcenia umiejętności w zakresie oceny ryzyka projektów inwestycyjnych, przygotowania do wykonania analizy i oceny rentowności finansowej i efektywności ekonomicznej projektu, podejmowania samodzielnie przez uczestnika racjonalnych decyzji dotyczących opłacalności projektów z uwzględnieniem ryzyka, wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych decyzyjnie.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do kadry menedżerskiej każdego szczebla zarządzania, dyrektorów, specjalistów oraz analityków i kontrolerów finansowych pracujących w instytucjach finansowych, w następujących departamentach i wydziałach: rachunkowość, finanse, bankowość, ubezpieczenia, badania i rozwój, planowania i prognozowania,  projektowych i innowacyjnych. Przeznaczone jest także dla osób zajmujących się planowaniem, finansami, zarządzaniem płynnością finansową, współpracą z instytucjami finansowymi, w tym m. in. opracowywaniem analiz finansowych, minimalizacją ryzyka. Powinny w nim wziąć udział osoby z działów: rachunkowości, podatkowych, organizacji i zarządzania, a nawet marketingu. Mogą także uczestniczyć w takim szkoleniu wszystkie te osoby, których zainteresowania są bliskie projektowaniu i prognozowaniu, jak i te, które zamierzają się przekwalifikować w tym kierunku.

PROGRAM SZKOLENIA

I dzień 9.04.2019 r.

I Moduł . Podstawy oceny przedsięwzięć (projektów) inwestycyjnych

 1. Zakres analizy finansowej projektów inwestycyjnych
  1. Ocena finansowej racjonalności (opłacalności) projektu
  2. Analiza ryzyka projektów
  3. Ocena wpływu opcji elastycznego reagowania (opcji realnych) na wartość        projektu
  4. Analiza finansowej wykonalności inwestycji                                                                            
 2. Klasyfikacja przedsięwzięć inwestycyjnych

 3. Kalkulacje finansowe

      4.   Warsztaty praktyczne

II Moduł . Metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych

 1. Techniki statyczne                                                                                                                           
  1. Wartość zaktualizowana netto (NPV )
  2. Wewnętrzna stopa zwrotu
  3. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR)
  4. Wskaźnik okresowości (PI)
 2. Ocena inwestycji o różnym okresie eksploatacji                                                                                                   
 3. Warsztaty praktyczne

III  Moduł . Zasady kalkulacji zmiennych na użytek wyceny inwestycji

 1. Techniki kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych
  1. Zdyskontowane wolne przepływy pieniężne dla wszystkich stron finansujących (FCFF)
  2. Zdyskontowane wolne przepływy pieniężne dla właścicieli (FCFE)
  3. Zdyskontowane ekonomiczne wartości dodane (EVA)
 2. Procedury określania stopy dyskonta
  1. premia za ryzyko
  2. średni ważony koszt kapitału (WACC)
  3. minimalnie atrakcyjna stopa zwrotu  (MARR)   
  4. model CAPM                                                                                                                                         
 3. Wartość rezydualna

      4. Warsztaty praktyczne

2 dzień szkolenia

IV  Moduł. Analiza i ocena ryzyka projektów inwestycyjnych

 1. Metody oceny ryzyk wyłącznego projektu

 1. Analiza wrażliwości
 2.  Analiza scenariuszy

2. Metody uwzględniania ryzyka w rachunku opłacalności przedsięwzięć   inwestycyjnych

 1. Metoda stopy dyskontowej
 2. Metoda ekwiwalentu (równoważnika) pewności
 3. Analiza prawdopodobieństwa ryzyka       
 4. Warsztaty praktyczne

V  Moduł . Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych

1. Charakterystyka opcji realnych                                                                                                  

2.  Szacowanie wartości opcji realnych                                                                                                        

3. Analiza wpływu opcji elastycznego reagowania na wartość projektów                             

4. Warsztaty praktyczne

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 980zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 950 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22)  46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót