Antykorupcja i przeciwdziałanie nadużyciom w szkolnictwie wyższym i nauce

Termin: 6.07.2020 r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie zadań związanych z antykorupcją i przeciwdziałaniem nadużyciom w aspekcie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020 oraz stanowiskiem podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przekazanego uczelniom pod koniec 2019 roku

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

➢ najczęściej występujące nadużycia finansowe wg wytycznych Komisji Europejskiej,

➢ struktura zarządzania ryzykiem nadużyć  finansowych w odniesieniu do wyższych uczelni,

➢ system zwalczania nadużyć wg Komisji Europejskiej.

➢ ocena ryzyka nadużyć

➢ mechanizm sygnalizowania - procedowanie z informacjami od sygnalistów, ochrona sygnalistów.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do rektorów, prorektorów, kanclerzy, kwestorów, audytorów wewnętrznych i kontrolerów wszystkich uczelni wyższych.

PROGRAM SZKOLENIA

 

 1. Antykorupcja - wprowadzenie
 • (Anty)korupcja i oszustwo – definicje, terminy, regulacje prawne,
 • Sprzedajność urzędnicza i przekupstwo,
 • Płatna protekcja, handel wpływami, przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków,
 • Nepotyzm, kumoterstwo,
 • Mapa korupcji w Polsce – fakty, liczby, statystyki.
 1. Zmiany prawne i systemowe
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego o ochronie sygnalistów z 16 IV 2019,
 • Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • Projekt ustawy o jawności życia publicznego
 • Wytyczne Komisji Europejskiej dot. systemu przeciwdziałania nadużyciom.
 1. System antykorupcyjny w szkolnictwie wyższym i nauce
 • Rozwiązania systemowe adekwatne do specyfiki uczelni lub jednostki badawczej,
 • Kontrola zarządcza, a antykorupcja,
 • Projekty UE, a antykorupcja.
 1. Korupcja – jakie sankcje?
 • Odpowiedzialność karna,
 • Klauzule niekaralności,
 • Okoliczności łagodzące,
 • Odpowiedzialność cywilna,
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna,
 • Sankcje w projektach UE - nadużycia finansowe, nieprawidłowości, korekty.
 1. Legalność i etyczność w praktyce
 • Działania legalne i etyczne – studium przypadku,
 • Działania nielegalne i nieetyczne – studium przypadku,
 • Działania legalne i nieetyczne – studium przypadku,
 • Działania etyczne i nielegalne – studium przypadku,
 • Warsztaty: praca w grupach.
 1. Procedura dotycząca prezentów i gościnności
 • specyfika szkolnictwa wyższego i nauki,
 • zakres podmiotowy i przedmiotowy,
 • wymogi minimalne i najlepsze praktyki,
 • najczęstsze błędy.
 1. Czy masz konflikt interesów?
 • Rodzaje konfliktów interesu,
 • Analiza przypadków
 • Samoocena - czy mam konflikt interesów?
 1. Fałszerstwo dokumentów.
 • Wymogi prawne i sankcje,
 • Fałszerstwo materialne - analiza przypadków,
 • Fałszerstwo intelektualne - analiza przypadków,
 1. Psychologia człowieka, a zachowania antykorupcyjne
 • Trójkąt nadużyć R. Cressey’a -
 • motywacja – jak się zabezpieczyć lub wykryć?
 • sprzyjająca sytuacja – jak się zabezpieczyć lub wykryć?
 • zdarzenie – jak się zabezpieczyć lub wykryć?
 1. Pracownik i korupcja: sposób postępowania.
 • Sposób postępowania w sytuacji korupcyjnej – wskazania CBA, najlepsza praktyka,
 • Sposób postępowania w sytuacji korupcyjnej – warsztaty,
 • Warsztaty - zachowanie w sytuacji korupcyjnej,
 1. Sygnalista
 • Mam wiedzę o próbie korupcyjnej - jak się zachować?
 • Zasady i tryb zgłaszania przestępstw,
 • Sygnalista – zastosowanie w sektorze publicznym.
 • Analiza rozwiązań prawnych - skuteczny system ochrony sygnalistów?
 • Projekty nowych rozwiązań - ustawa o jawności życia publicznego.
 • Kontakt z organami ścigania.
 1. Identyfikacja ryzyk korupcyjnych
 • Analiza ryzyk korupcyjnych w ramach kontroli zarządczej,
 • Identyfikacja obszarów krytycznych w kontekście zagrożeń korupcyjnych.
 • Symptomy wystąpienia ryzyka korupcji,
 • Warsztaty - identyfikacja ryzyk korupcyjnych w miejscu pracy,
 • Wykaz grup zawodowych zagrożonych korupcją.
 1. Reakcja na ryzyka korupcyjne
 • Reakcja na incydenty
 • Działania prewencyjne, detekcyjne, korygujące.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:
·jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenie uczestnictwa (karta złoszeniowa)

Oświadczenie VAT (do pobrania)Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Melon
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: monika.melon@irip.pl