Audyt efektywnościowy w praktyce

- jak zbadać czy jednostka organizacja działa oszczędnie, wydajnie, skutecznie i efektywnie?

Termin: 4.03.2020 r. / Miejsce: Warszawa

 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie charakterystyki i zasad audytu efektywnościowego, a w konsekwencji pomoc uczestnikom w wydajnym i skutecznym prowadzeniu tego typu zadań. W trakcie zajęć przedstawione zostaną ramy dobrej praktyki w realizacji zadań z obszaru audytu efektywnościowego, poparte przykładami o charakterze praktycznym. Nasze szkolenie dostarcza audytorom wiedzy i narzędzi, jak zbadać czy organizacja działa oszczędnie, wydajnie, skutecznie i efektywnie.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładu oraz warsztatowej.

 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane  jest do audytorów wewnętrznych i kontrolerów finansowych wszystkich jednostek administracji rządowej i samorzadowej oraz wszystkich osób, które chciałby pogłębić wiedzę na temat audytu efektywnościowego.

 

PROGRAM SZKOLENIA
1. Efektywna i skuteczna administracja?

 • Co oznacza efektywność i jakość w sektorze publicznym?
 • Zarządzanie biznesowe i tradycyjne w sektorze publicznym.
 • Dobre praktyki – Komisja Europejska.
 • Co można przenieść z biznesu do sektora publicznego?

2. Audyt efektywnościowy.

 • Audyt efektywnościowy, a audyt zgodności – podobieństwa i różnice.
 • Audyt, ewaluacja, kontrola wykonania zadań – analiza porównawcza.
 • Standardy audytu efektywnościowego.
 • Zasady audytu efektywnościowego.
 • Doświadczenia Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, NIK.

3. Audyt efektywnościowy – krok po kroku.

 • Fazy audytu (z uwzględnieniem przepisów prawa i standardów audytu).
 • Przygotowanie audytu.
 • Realizacja audytu.
 • Sprawozdawczość.
 • Dokumentowanie przebiegu audytu.

4. Model logiczny interwencji.

 • Analiza potrzeb.
 • Cel interwencji.
 • Wkład.
 • Proces.
 • Produkt.
 • Rezultat.
 • Oddziaływanie.

5. Planowanie zadania.

 • Etapy planowania.
 • Zakres informacji potrzebnych na etapie planowania.
 • Przygotowanie programu audytu. w tym m.in.:
  • cel audytu,
  • analiza ryzyka na potrzeby audytu efektywności,
  • zakres przedmiotowy audytu,
  • zakres podmiotowy audytu.

6. Określanie kryteriów oceny – warsztaty.

 • Użyteczność – jak rozumieć, jak oceniać?
 • Trwałość – jak rozumieć, jak oceniać?
 • Skuteczność – jak rozumieć, jak oceniać?
 • Efektywność – jak rozumieć, jak oceniać?
 • Inne kryteria oceny - jakie?

7. Zastosowanie mierników w audycie efektywności.

 • Mierniki, a wskaźniki – analiza porównawcza.
 • Zasada SMART, KWOKA.
 • Mierniki:
  • skuteczności,
  • efektywności,
 • Mierniki:
  • produktu,
  • rezultatu,
  • oddziaływania,
 • Mierniki bazowe:
  • odnoszące się do celu,
  • odnoszące się do kontekstu,
 • Mierniki procesu.
 • Mierniki ambitne i mierniki zachowawcze.

8. Określanie pytań audytowych – warsztaty.

 • Miejsce i rola w programie audytu.
 • Pytania dotyczące oceny potrzeb.
 • Pytania dotyczące zaprojektowania działań.
 • Pytania dotyczące realizacji działań.
 • Pytania dotyczące rezultatów działań.
 • Pytania dotyczące oceny efektywności.
 • Pytania dotyczące kryteriów kontroli.
 • Pytania główne i pytania podrzędne.

9. Realizacja badania.

 • Zasady gromadzenia i analizy danych w audycie efektywności.
 • Weryfikacja celowości i efektywności działań:
  • ocena realizacji celów,
  • ocena osiągniętych rezultatów,
  • ocena zaangażowanych zasobów.

10. Ocena ogólna – warsztaty.

 • Skale ocen.
 • Oceny opisowe.
 • Metodyka INTOSAI.
 • Metodyka Komisji Europejskiej.
 • Metodyka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

11. Sprawozdawczość z audytu.

 • Struktura i forma sprawozdania – wymogi formalne i dobre praktyki.
 • Ocena ustaleń audytowych - określanie poziomu ryzyka.
 • Określanie przyczyn i skutków.
 • Formułowanie zaleceń.
 • Opinia audytora.
 • Atrakcyjna forma sprawozdania z audytu?

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 590 zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 550 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót