Centralizacja i rozliczanie podatku VAT w JST - w aspekcie przygotowania do kontroli

 

Termin: 13.05.2019 r. / Miejsce: Wrocław

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do planowanych kontroli NIK w zakresie podatku VAT, czyli zapoznanie uczestników z podejściem kontrolnym w zakresie sposobu wyliczania pre-współczynnika, odliczania VAT w drodze korekty wieloletniej, wyliczania proporcji, weryfikowania prawidłowości posiadanych dokumentów, sporządzania JPK i deklaracji VAT, refakturowania.

Do szczegółowych celów zajęć zaliczyć można przede wszystkim:

 • Wskazanie obszarów potencjalnego ryzyka kontroli podatkowych
 • Przedstawienie praktycznych aspektów stosowania przepisów ustawy;
 • Usystematyzowanie wiedzy związanej ze stosowaniem przepisów Ustawy o VAT i przepisów wykonawczych do tej ustawy

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do skarbników i księgowych wszystkich samorządowych jednostek budżetowych    i samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla urzędów marszałkowskich, urzędów miast, urzędów miast i gmin, urzędów gmin, starostw powiatowych, i samorządowych centrów usług wspólnych oraz jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT, jak również jednostek budżetowych oświaty czyli: DBFO -ów, zespołów ekonomiczno-administracyjnych,  przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, średnich, poradni psychologiczno-zawodowych, ośrodków szkolno-wychowawczych.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Sposób wyliczania pre-współczynnika – kontrole w zakresie prawidłowości założeń:
 • zakupy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i zakupy pozostałe;
 • metody ustawowe wyliczania pre-współczynnika w przykładach;
 • zmiana pre-współczynnika po zakończeniu roku;
 • wyliczenie pre-współczynnika a proporcja – nałożenie zasad odliczania;
 • konsekwencje praktyczne zmian.
 1. Odliczenie VAT w drodze korekty wieloletniej (Korekta pięcioletnia, czy dziesięcioletnia):
 • korekta 5-letnia dla środków trwałych – zasady wyliczania;
 • korekta 10-letnia dla nieruchomości – zasady wyliczania;
 • zmiana współczynnika o korekty wyliczeń;
 • pre-współczynnik a odliczanie VAT od środków trwałych;
 • sprzedaż środka trwałego a współczynnik;
 • problemy praktyczne związane z korektami wieloletnimi: zmiana proporcji, modernizacja środka trwałego, zaliczanie nieodliczonego podatku VAT do kosztów lub przychodów.
 1. Sposób wyliczania proporcji – kontrole odnośnie sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej
 • sprzedaż ze stawką „zw” – kiedy?
 • stawka podstawowa i stawki obniżone – zasady stosowania
 • pojęcie proporcji;
 • przykłady wyliczeń proporcji;
 • sprzedaż zwolniona a sprzedaż opodatkowana – co wchodzi w zakres obliczania proporcji;
 • zasady wyliczania współczynnika: sprzedaż opodatkowana poniżej 2% a konsekwencje     podatkowe;
 • zmiana proporcji po zakończeniu roku – sposób korekty;
 • korekta zakupów środków trwałych;
 • problemy praktyczne związane z wyliczaniem proporcji
 1. Weryfikowanie prawidłowości posiadanych dokumentów
 • faktura – pojęcie i zasady wystawiania;
 • faktury zakupowe – obowiązkowe dane;
 • zasady odliczania podatku VAT naliczonego: kiedy, w jakich wysokościach;
 • miesiąc otrzymania faktury a prawo do odliczenia podatku VAT;
 • podmiot nieistniejący oraz metodyka należytej staranności stosowana w przypadku kontrahentów
 • zasady wystawiania faktur sprzedażowych.
 1. Sporządzanie JPK i deklaracji VAT cząstkowych
 • rejestr zakupów i rejestr sprzedaży – zasady sporządzania;
 • prawo żądania dokumentów rozliczeniowych w formacie JPK: faktura, dowody magazynowe;
 • dane wykazywane na deklaracji a dane wynikające z JPK;
 • zasady korygowania rozliczeń;
 • błędy praktyczne pojawiające się w JPK i deklaracjach.

       6. Refakturowanie i zasady wystawiania i funkcjonowania faktury, w tym z tytułów mediów:

 • obowiązek podatkowy;
 • moment wystawienia faktury;
 • dane faktury;
 • pojęcie refaktury a uregulowania prawne;
 • otrzymanie faktury z opóźnieniem a moment wystawienia faktury;
 • termin płatności jako istotny element obowiązku podatkowego i wystawiania faktury;
 • problemy praktyczne związane z wystawianiem faktur, w tym korygowanie faktur za media, otrzymanie a wystawienie faktury jako mające wpływ na termin płatności, rozliczenia miesięczne a kwartalne.
 • Szczególne obszary ryzyka podatkowego dotyczące rozliczeń:
 • odwrotne obciążenie – zasady rozliczeń i wykazywania;
 • deklaracja VAT-27 do wykazywania odwrotnego obciążenia;
 • import usług oraz WNT – błędy w rozliczeniach;
 • faktura zaliczkowa – kiedy obowiązek jej wystawienia.

       8. Pytania uczestników.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22)  46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót