Finanse publiczne oraz dyscyplina finansów publicznych

Termin: 24.08.2020 r./ Miejsce:online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie:

• zasad zaciągania zobowiązań przez jednostki sektora finansów publicznych,

• sprawozdawczości budżetowej z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej,

• roli i  znaczenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

• kompetencji i systemu podejmowania decyzji w jsfp (pełnomocnictwa i upoważnienia w jednostce),

• obowiązków dysponenta środków publicznych na tle ujawnionych nieprawidłowości.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników jednostek sektora finansów publicznych, kierowników i naczelników wydziałów organizacyjno-prawnych, głównych księgowych jednostek sektora finansów publicznych, pracowników działów finansowych i zamówień publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Funkcje finansów publicznych, system planowania i realizacji planu finansowego, zakres działalności jednostki organizacyjnej na tle prawnych podstaw funkcjonowania sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem: ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustaw szczególnych związanych z podstawami realizacji zadań publicznych przez państwową jednostkę budżetową. Tryby realizacji zadań publicznych na tle normatywnych postanowień aktów wewnętrznych określających zasady działania jednostki.
   
 2. Definicyjne określenie węzłowych terminów ustawy o finansach publicznych: „finanse publiczne”, „środki publiczne”, „jednostka sektora finansów publicznych”, „budżet”, „plan finansowy”, „wydatek”, „dotacja”, „rezerwa”, „sprawozdanie z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania” oraz „kontrola zarządcza”.
   
 3. Zasady finansów publicznych na tle prawnych podstaw określających sposób realizacji    zadania przez kierownika oraz pracownika jednostki, system finansowy obowiązujący jednostki sektora finansów publicznych. Zasady ogólne finansów publicznych, w tym: 

a) pojęcie sektora finansów publicznych, formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych,

    b) zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych,

c) środki publiczne w aspekcie zasad ich ujmowania w planach finansowych, kryteria dokonywania wydatków, klasyfikacja wydatków,

d) kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych jako podstawowe narzędzie identyfikacji obszarów zagrożeń w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków publicznych,

            e) przejawy zasady jawności finansów publicznych.

 1. Zasady zaciągania przez jednostki sektora finansów publicznych zobowiązań(w tym cywilnoprawnych) w świetle regulacji ustawy o finansach publicznych. Skutki niewykonania lub nieterminowego wykonania zobowiązania przez jednostkę sektora finansów publicznych. Prawny obowiązek:

a) ustalania przez jednostki sektora finansów publicznych przypadających im należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny,

 1. Sprawozdawczość budżetowa z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej.
   
 2. Podstawowe problemy praktyczne związane z gospodarką finansową na tle ustaleń państwowych organów kontrolnych –źródła i przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości, skutki naruszeń przepisów prawa, praktyczna identyfikacja typowych obszarów zagrożeń mogących skutkować odpowiedzialnością kierownika oraz pracowników jednostki.
   
 3. Finanse publiczne w świetle zasady działania organów władzy publicznej „na podstawie i w granicach prawa”. Rodzaje i podstawy różnicowania odpowiedzialności (pracownicza, dyscyplinarna, karna, karno-skarbowa) za naruszenie ustawowo określonych zasad gromadzenia i dysponowania środkami publicznymi.
   
 4. Rola i znaczenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w systemie ochrony finansów publicznych. Definicyjne podstawy ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zasady finansów publicznych na tle prawnych podstaw określających sposób realizacji zadania przez kierownika i pracownika jednostki. Zasady działania jednostek sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów dochodzenia należności, zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków.
 5. Kompetencje i sfera decyzyjna w systemie organizacyjnym jednostki sektora finansów publicznych. Pełnomocnictwa i upoważnienia w jednostce. Zakres podmiotowy odpowiedzialności:

        a) kierownika jednostki (art. 53 ustawy o finansach publicznych)

        b) pracownika, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotu:

 • powierzenia obowiązków: przesłanki skutecznego powierzenia, powierzenie nie skuteczne (przykłady),
 • odpowiedzialności kierownika przy powierzeniu obowiązków,

        c) głównego księgowego jako pracownika szczególnego rodzaju,

 1. Charakterystyka czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych. Identyfikacja zakresu podmiotowego (kto odpowiada?) oraz opis znamion czynów zabronionych (za jakie działanie/zaniechanie odpowiada?), w tym w szczególności odnoszonych do art. 5 (należności jednostki), art. 11 (dokonanie wydatku bez upoważnienia lub z przekroczeniem zakresu upoważnienia), art. 15 (zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych), art. 16 (kary, odsetki i grzywny), art. 18 (sprawozdawczość, inwentaryzacja).
   
 2. Prawne uwarunkowania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych związane z wydatkowaniem środków publicznych w formie dotacji. Kryteria kontroli wykorzystania dotacji z uwzględnieniem problematyki podstaw merytorycznej weryfikacji sprawozdań składanych przez podmioty otrzymujące dotacje. Przykłady naruszenia dyscypliny finansów publicznych w świetle problematyki obowiązków podmiotu dysponującego środkami publicznymi oraz beneficjenta.
   
 3. Linia orzecznicza organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych na tle problematyki znamion czynów zabronionych określonych art. 17 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (zamówienia publiczne) -analiza ustawy Prawo zamówień publicznych dokonana na tle zakresu ostatnich nowelizacji, w tym związanych z przedmiotem ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy -Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
   
 4. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych na tle znamion czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych.
   
 5. Szczególne uwarunkowania wyłączenia oraz niedochodzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (z przykładami), w tym art. 26 (tzw. kwota bagatelna) oraz art. 28 (znikomy stopień szkodliwości czynu dla finansów publicznych).
   
 6. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ich wymiar, koszty postępowania, wpis do rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą.
   
 7. Praktyczna identyfikacja typowych obszarów zagrożeń mogących skutkować odpowiedzialnością –dokonana na tle orzecznictwa sądowego oraz organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przykłady naruszeń przepisów prawa związanych z orzeczonymi podstawami wymiaru kary wobec pracowników jednostki.
   
 8. Obowiązki dysponenta środków publicznych na tle ujawnionych nieprawidłowości i skutki ich naruszenia. Zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do:

a) roli i znaczenie protokołu kontroli podmiotu uprawnionego do złożenia zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

b) zakresu zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 1. Praktyczne warsztaty sposobu formułowania pism w postępowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Dyskusja. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:
·jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.
 

Zgłoszenie uczestnictwa (karta złoszeniowa)

Oświadczenie VAT (do pobrania)Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Melon
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: monika.melon@irip.pl