Czynności kontrolne dotacji udzielanych przez jst niepublicznym szkołom, przedszkolom i innym placówkom oświatowym z budżetu jst – przykłady najczęstszych naruszeń

 

Termin: 2.03.2020 r. / Miejsce: Katowice

           9.03.2020 r. / Miejsce: Wrocław

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy o prawidłowym przebiegu kontroli, jak i unikaniu błędów podczas jej trwania, zwrócenie uwagi na luki prawne, prawidłowe rozumienie treści przepisów, poznanie najczęściej pojawiających się naruszeń w wykorzystaniu dotacji.

Na szkoleniu otrzymają Państwo odpowiedź na pytania:

 • Jak dobrać właściwe metody i narzędzia prowadzenia kontroli?
 • Jak ustalać wrażliwe elementy procesu czynności kontrolnych i postepowań odwoławczych?
 • Jak dokumentować kontrolę i uzasadniać kontrolowane kwoty?

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do audytorów wewnętrznych i kontrolerów, skarbników i księgowych, pracowników biur edukacji i oświaty oraz osób odpowiedzialnych w JST za prowadzenie kontroli dotacji udzielanych z budżetu JST dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Właściwe rozumienie zakresu, trybu i sposobu prowadzenia kontroli dotacji – podstawy prawne.

 1. delegacja ustawowa,
 2. do czego zobowiązuje niepubliczne przedszkola i szkoły prawo lokalne - uchwała jednostki samorządu terytorialnego i jej uprawnienia,
 3. pozostałe przepisy prawa, z których wynikają prawa i obowiązki organu dotującego  w procesie kontroli,
 4. odpowiedzialność finansowa i dyscyplinarna udzielających dotacji i pobierających dotację w świetle obowiązujących  przepisów - przykłady.

2. Do czego uprawniony jest kontrolujący i jakie są prawa oraz obowiązki kontrolowanego?

 1. przygotowanie do kontroli - kto może skontrolować wydatkowanie dotacji, (kwalifikacje, kompetencje, upoważnienia),
 2. prawo wstępu do placówki – zawiadomienie o kontroli,
 3. dobór właściwych metod i narzędzi kontroli, czyli jak kontroluje pracownik samorządowy?
 4. termin na przygotowanie się do kontroli oraz termin przeprowadzenia kontroli,
 5. jaki jest udział organu prowadzącego w czynnościach kontrolnych?
 6. dane osobowe, dane wrażliwe - do których dokumentów kontrolujący może zajrzeć, a których udostępniać nie wolno?
 7. jak reagować, kiedy organ prowadzący utrudnia kontrolę?

3. Kontrola dokumentacji organizacyjnej, finansowej i z przebiegu nauczania.

 1. co może kontrolować organ dotujący, które dokumenty są ważne z punktu widzenia kontrolowanej dotacji?
 2. zachowanie i czynności podczas kontroli – pożądane i niedopuszczalne,
 3. czy kontrolującemu wolno prosić o kopię weryfikowanego dokumentu, albo żądać dostarczenia do urzędu?
 4. umiejscowienie i okazanie dokumentacji finansowej.

4. Kontrola wydatków bieżących, których źródłem jest dotacja.

 1. typowe i nietypowe nieprawidłowości – studia przypadków,
 2. katalog wydatków dopuszczonych i niedopuszczonych ze środków publicznych,
 3. co z tym cateringiem?
 4. najczęściej kwestionowane przez JST, RIO i NIK wydatki szkół i przedszkoli niepublicznych,
 5. kontrola liczby uczniów, wgląd do dokumentacji przebiegu nauczania, umów o świadczenie usług, problem z frekwencją uczniów i słuchaczy,
 6. kontrola dokumentacji źródłowej (faktury, rachunki, listy płac, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne),
 7. kontrola rachunku bankowego szkoły, przedszkola i innej placówki dotowanej,

5. Dokumentowanie ustaleń kontroli.

 1. zgromadzenie materiału dowodowego – potwierdzać za zgodność, czy nie?
 2. żądanie wyjaśnień w toku kontroli i dokonywanie oglądu,
 3. sporządzenie protokołu -  prezentacja ustaleń, wypowiedzenie się stron, odmowa podpisania, konsekwencje,
 4. informowanie organu prowadzącego o wynikach kontroli – narada zamykająca.

6. Postępowanie pokontrolne i środki odwoławcze

 1. zgłaszanie zastrzeżeń do ustaleń kontroli, procedura, terminy,
 2. dochodzenie należności, czyli wszczęcie postępowania administracyjnego oraz proces  odwoławczy kontrolowanego, rola SKO i sądów.

7. Dobre praktyki, nietypowe nieprawidłowości, niestandardowe zachowania, postawy  i uznaniowość – studium przypadku.

8. Współpraca z innymi organami zewnętrznymi.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 9:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)