Praktyczne aspekty egzekucji w administracji

- zbieg egzekucji (sądowa i administracyjna)

- dochodzenie należności po śmierci dłużnika

- egzekucja należności pieniężnych i niepieniężnych

Termin: 26-27.02.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przebiegiem postępowania egzekucyjnego jako całości, a także praktycznymi aspektami prowadzenia skutecznej egzekucji. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się ze skutecznymi sposobami prowadzenia egzekucji, zarówno z pozycji wierzyciela, jak też organu egzekucyjnego. Ponadto, uczestnicy zostaną zapoznani z typowymi sposobami obrony zobowiązanego oraz innych uczestników postępowania przed działaniami organów egzekucyjnych.
 
GRUPA DOCELOWA:
Szkolenie adresowane jest do departamentów prawnych, przedstawicieli komórek windykacyjnych, wydziałów finansowo-księgowych  oraz wszystkich osób zajmujących się ustalaniem i egzekwowaniem należności w administracji publicznej.
 
PROGRAM SZKOLENIA:
 1. Źródła prawne i zasady postępowania egzekucyjnego:
 • akty normatywne regulujące materię egzekucji administracyjnej za szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych przepisami Ustawy o administracji Podatkowej, Ordynacji podatkowej, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • zakres stosowania egzekucji administracyjnej, przedmiot egzekucji - nowości,
 • podmioty uczestniczące w postępowaniu egzekucyjnym (zobowiązany, wierzyciel, podmioty na prawach strony wg. Kpa, organ egzekucyjny),
 • przetwarzanie i ochrona danych osobowych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji regulacja art. 36 ustawy a przepisy ustawy o ochronie danych osobowych).
 1. Pozycja prawna wierzyciela i organu egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji:
 • zmiany w obowiązkach i uprawnieniach wierzyciela oraz kierownik jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego jako organ upoważniony do wykonywania w imieniu jednostki samorządu terytorialnego praw i obowiązków wierzyciela - nowość,
 • naczelnik urzędu skarbowego jako organ egzekucji administracyjnej należności wynikających z grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego stanowiących dochód budżetu państwa - nowość,
 • dyrektor izby skarbowej jako organ przejmujący kompetencje wojewody w zakresie dystrybucji i rozliczania formularzy mandatu karnego oraz przydziału i rozliczenia serii i numerów mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego - nowość,
 • nowa możliwość powierzenia przez naczelników urzędów skarbowych prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego lub związek takich jednostek spraw należących do właściwości naczelnika urzędu skarbowego, w tym do przekazania, w drodze porozumienia, egzekucji należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • zmiana kompetencji Dyrektorów Oddziałów zakładu Ubezpieczeń Społecznych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji w charakterze organu egzekucji (nowość - 09.2016r.).
 1. Stosowanie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 2. Postępowanie przedegzekucyjne:
 • obowiązki wierzyciela w zakresie kontroli wpłat dokonywanych przez zobowiązanych,
 • nowe zasady podejmowania przez wierzycieli wobec zobowiązanego działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku,
 • windykacja miękka,
 • obowiązek wystawienia upomnienia i prawne konsekwencje naruszenia obowiązku, okoliczności wyłączające obowiązek wystawienia tytułu wykonawczego w świetle nowych przepisów wykonawczych,
 • tytuł wykonawczy - nowy obowiązek wskazywania przez wierzyciela w tytule wykonawczym i zarządzeniu zabezpieczenia numeru PESEL lub NIP, jeżeli zobowiązany taki numer posiada, z zagrożeniem nieprzystąpienia do egzekucji lub wykonania zarządzenia.
 1. Przebieg egzekucji administracyjnej:
 • zasady prowadzenia egzekucji,
 • wszczęcie postępowania egzekucyjnego a wszczęcie egzekucji administracyjnej,
 • postanowienie o nieprzystąpieniu do egzekucji (rozszerzono przesłanki nieprzystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny o przypadki, gdy zostanie uprawdopodobnione, iż nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne),
 • nowe uprawnienie wierzyciela do odstąpienia od czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wobec zobowiązanego w sytuacji, gdy nie upłynęło 12 miesięcy od dnia wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z przyczyny określonej w art. 59 § 2 ustawy,
 • ustalanie właściwości organu egzekucyjnego właściwego do prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
 1. Środki obrony zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji:
 • zarzuty jako środek obrony dłużnika i udział wierzyciela w postępowaniu w sprawie o zarzuty,
 • wniosek z art. 13 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  w sprawie zwolnienia przedmiotu spod zajęciu,
 • skarga na czynności organu egzekucyjnego a pozycja wierzyciela (zmianie uległa właściwość organu do rozpatrywania skargi na czynności egzekucyjne, przewlekłość postępowania egzekucyjnego, naruszenie przepisów o przeprowadzeniu licytacji),
 • nowa zasada stosowania instytucji wstrzymania czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego wyłącznie z urzędu,
 • zawieszenie i umorzenie egzekucji.
 1. Zbieg egzekucji (sądowa i administracyjna)- całkowicie nowe zasady rozstrzygania zbiegów egzekucji administracyjnej i sądowej, nowe zasady rozliczania kosztów egzekucyjnych w efekcie rozstrzygnięcia zbiegu, komunikacja elektroniczna między organami - nowość od 8 września 2016r.
 2. Dochodzenie należności po śmierci dłużnika, zasady prowadzenia egzekucji administracyjnej w przypadku śmierci dłużnika, odpowiedzialność spadkobierców, skuteczność wniesienia odwołania przez jednego zobowiązanego solidarnie oraz jego konsekwencje dla pozostałych spadkobierców – aspekty praktyczne.
 3. Podmioty występujące w obrocie gospodarczym i ich odpowiedzialność za długi.
 4. Sposoby poszukiwania majątku dłużnika.
 5. Skarga pauliańska.
 6. Transgraniczne dochodzenie należności – podstawy prawne międzynarodowego dochodzenia należności:
 7. Sporządzanie dokumentów międzynarodowych.
 8. Ugoda z dłużnikiem w świetle obowiązujących przepisów w administracji.
 9. Schemat zapowiadania sankcji – ćwiczenia praktyczne.
 10. Motywowanie dłużników do spłaty - ćwiczenia praktyczne.
 11. Schemat rozmowy z dłużnikiem – ćwiczenia praktyczne.
 12. Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym:
 • środki stosowane w postępowaniu zwykłym,
 • stosowanie przymusu natychmiastowego,
 • uproszczone postępowanie egzekucyjne.
 1. Egzekucja należności pieniężnych:
 • podstawy prawne obowiązków o charakterze pieniężnym podlegających egzekucji administracyjnej,
 • organy wykonujące egzekucję administracyjną należności pieniężnych i organy nadzoru,
 • środki egzekucji należności pieniężnych /ogólny zarys/,
 • egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
 • egzekucja ze świadczeń zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego,
 • egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych,
 • egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych,
 • podstawa do zastosowania środków egzekucyjnych,
 • wstąpienie w całość uprawnień zobowiązanych,
 • postępowanie w sprawie nakazania wyjawienia majątku,
 • kontrolowanie dłużników zajętych wierzytelności,
 • egzekucja z ruchomości,
 • egzekucja z nieruchomości ( zmiany wprowadzone ustawą o wzajemnej pomocy uchylenie przesłanek formalnych wszczęcia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, postanowienie w przedmiocie nieprzystąpienia do egzekucji w konsekwencji niewpłacenia zaliczki przez wierzyciela).
 1. Problematyka kosztów egzekucyjnych, zaliczek i opłaty komorniczej w postępowaniu egzekucyjnym:
 • nowy rozszerzony katalog wydatków egzekucyjnych obciążających zobowiązanego o koszty przekazania państwom członkowskim lub państwom trzecim środków pieniężnych wyegzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym,
 • nowa podstawa prawna do nieobciążania kosztami egzekucyjnymi oraz opłatą, o której mowa w art. 64c § 2 ustawy, wierzyciela będącego naczelnikiem urzędu skarbowego albo dyrektora izby celnej,
 • zmiana procedury ustalania wysokości kosztów egzekucyjnych.
 1. Pytania, problemy, dyskusja.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:

- jednej osoby  990 zł netto +23% VAT

- dwóch lub więcej osób z jednej firmy  950 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)