Egzekucja administracyjna należności pieniężnych o charakterze publicznoprawnym w jsfp

Termin: 25-26.06.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest dostarczenie kompendium wiedzy, jaka wymagana jest od każdego z uczestników postępowania egzekucyjnego. Program szkolenia uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach prawnych a także orzecznictwo sądów administracyjnych. Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z procesem egzekucji administracyjnej  wymagalnych należności pieniężnych jednostek sektora finansów publicznych, a także z praktycznymi aspektami prowadzenia skutecznych działań egzekucyjnych. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące zarówno obligatoryjnych działań wierzycieli poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, skuteczne sposoby prowadzenia egzekucji z pozycji organu egzekucyjnego oraz zasady współdziałania pomiędzy wierzycielem a organem egzekucyjnym.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie przeznaczone jest dla do departamentów prawnych, przedstawicieli   komórek windykacyjnych, wydziałów finansowo-księgowych  oraz wszystkich osób zajmujących się ustalaniem i egzekwowaniem należności w administracji publicznej.

PROGRAM SZKOLENIA
Dzień I
1.Omówienie wybranych źródeł prawa i zasad postępowania egzekucyjnego.
a) Źródła prawa w administracyjnym postepowaniu egzekucyjnym.
b) Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji.
c) Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu  egzekucyjnym z uwzględnieniem wybranych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
d) Zakres przedmiotowy egzekucji administracyjnej.
e) Uczestnicy postępowania egzekucyjnego (zobowiązany, wierzyciel, podmioty na prawach strony, organ egzekucyjny).
2. Wierzyciel jako podmiot inicjujący postępowanie egzekucyjne – prawa i obowiązki wierzyciela.
a) Przepisy prawne regulujące prawa i obowiązki wierzyciela (m.in. ustawa o finansach publicznych, ustawa o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, ordynacja podatkowa, przepisy merytoryczne dot. należności publicznoprawnych).
b) Obowiązek ustalania i dochodzenia należności publicznoprawnych (kontrolowanie terminowości wpłat, naliczanie odsetek).
c) Wymagalność publicznoprawnego świadczenia pieniężnego jako moment podjęcia działań o charakterze przedegzekucyjnym przez wierzyciela.
d) Działania informacyjne wierzyciela wobec zobowiązanego (formy, terminy, dokumentowanie).
e) Wystawianie upomnień na zaległości publicznoprawne (doręczenie upomnienia, terminy, kwoty).
f) Obciążenie zobowiązanego kosztami upomnienia.
g) Wystawianie i kierowanie do egzekucji administracyjnej tytułu wykonawczego (omówienie wzoru i prawidłowego wypełnienia, forma przesłania do organu egzekucyjnego).
h) Ustalenie właściwości organu egzekucyjnego.
i) Obowiązki wierzyciela w zakresie współdziałania z organem egzekucyjnym.
j) Nowe obowiązki wierzyciela w zakresie stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3. Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji.
a) Zasady prowadzenia egzekucji administracyjnej.
b) Rozróżnienie pojęć: wszczęcie postępowania egzekucyjnego a wszczęcie egzekucji.
c) Formalna weryfikacja tytułu wykonawczego przez organ egzekucyjny –badanie dopuszczalności egzekucji.
d) Przesłani nieprzystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny.
e) Termin wszczęcia egzekucji.
f) Uprawnienia i obowiązki organu egzekucyjnego i egzekutora w trakcie przeprowadzania czynności egzekucyjnych.    
4. Zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji.
a) Kto i w jakim terminie może wnieść zarzut?
b) Podstawa wniesienia zarzutów (omówienie ustawowych przesłanek).
c) Tryb rozpatrzenia zarzutów i prawne konsekwencje ich uznania dla organu egzekucyjnego i wierzyciela.
5. Prawne środki ochrony zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
a) Wnioskowanie przez zobowiązanego o zwolnienie spod egzekucji.
b) Skarga na czynności egzekucyjne organu lub egzekutora.
c) Nowa zasada stosowania instytucji wstrzymania czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego.
Dzień II
1.Zawieszenie i/lub umorzenie postępowania egzekucyjnego.
a) Przesłanki zawieszenia i umorzenia postepowania.
b) Forma rozstrzygnięcia w zakresie zawieszenia i umorzenia postępowania.
c) Podjęcie zwieszonego postepowania (przyczyny, forma rozstrzygnięcia).
d) Wpływ zawieszenia postepowania na dokonane czynności egzekucyjne.
2. Nowe zasady przy zbiegu egzekucji (sadowej i administracyjnej) należności pieniężnych.
a) Przesłanki zbiegu.
b) Zmienione zasady rozstrzygania zbiegów egzekucji administracyjnej i sądowej.
c) Nowe zasady rozliczania kosztów egzekucyjnych w efekcie rozstrzygnięcia zbiegu.
d) Komunikacja elektroniczna pomiędzy organami egzekucyjnymi.
e) Obowiązki organu egzekucyjnego, który przejmuje prowadzenie egzekucji łącznej.
3. Charakterystyka najczęściej stosowanych środków egzekucyjnych należności pieniężnych.
a) Zasady dotyczące wyboru środków egzekucyjnych (egzekucja z pieniędzy, z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, z ruchomości).
b) Skuteczne metody wyszukiwania składników majątkowych, do których można kierować środki egzekucyjne.
c) Obowiązek dokonywania zajęć egzekucyjnych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej.
d) Zasady postepowania w przypadku realizacji zajęcia egzekucyjnego i równoczesnej dobrowolnej wpłaty zobowiązanego.
4. Koszty postepowania egzekucyjnego w administracji.
a) Opłaty i wydatki egzekucyjne jako element kosztów.
b) Tryb określenia kosztów i środki zaskarżenia.
c) Czy i kto może umorzyć koszty egzekucyjne (przesłanki umorzenia)?
d) Podmioty zobowiązane do zapłaty kosztów egzekucyjnych.
5. Dyskusja, pytania indywidualne konsultacje.

Uwaga! Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach szkoleniowych m.in. wybrane wzory pism, decyzji postanowień przydatnych w należytym wykonywaniu obowiązków służbowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 990zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 950 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752, 53-70-181; 
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

 

<<< powrót