Etyka i antykorupcja w sektorze publicznym - jak zbudować skuteczny system antykorupcyjny jsfp?

- kodeks etyczny i antykorupcyjny w jednostce

- zarządzanie ryzykiem korupcyjnym

- sygnalista w jednostce

Termin: 07.05.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przygotowanie do zbudowania skutecznego systemu antykorupcyjnego w jsfp
z uwzględnieniem ustawy o jawności życia publicznego. Uczestnicy poznają zasady budowania i wdrażania skutecznych rozwiązań antykorupcyjnych.
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Żandarmerii Wojskowej, Służby Celnej, Policji, Straży Granicznej, Najwyższej Izby Kontroli, Urzędów Skarbowych oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej pracujących w departamentach zajmujących się kontrolą wewnętrzną (kontrola instytucjonalna), audytem wewnętrznym, kontrolą zarządczą oraz przeciwdziałaniu korupcji (komórki lub samodzielne stanowiska do spraw przeciwdziałania korupcji).
 
PROGRAM
 1. Korupcja - prawo i rzeczywistość
  • (anty)korupcja i nadużycia – definicje, regulacje prawne,
  • sprzedajność urzędnicza i przekupstwo,
  • płatna protekcja, handel wpływami, przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków,
  • zmowy przetargowe jako specyficzny przypadek nadużyć,
  • konflikt interesów w praktyce,
  • sankcje karne i dyscyplinarne.
 2. Propozycje nowych rozwiązań prawnych - ustawa o jawności życia publicznego
  • pełnienie funkcji publicznej, a konflikt interesów,
  • składanie, ujawnianie i kontrola oświadczeń majątkowych,
  • ochrona sygnalistów,
  • wewnętrzne procedury antykorupcyjne,
  • sankcje za naruszenie ustawy.
 3. Kodeks etyczny i antykorupcyjny w jednostce
  • rola i zadania poszczególnych podmiotów,
  • zakres dokumentu:
   • zakres minimalny,
   • zakres standardowy,
   • zakres rozszerzony,
  • system upowszechniania kodeksu wśród pracowników.
 4. Zarządzanie ryzykiem korupcyjnym
  • identyfikacja ryzyk korupcyjnych,
  • techniki identyfikacji ryzyka,
  • wykaz grup zawodowych zagrożonych korupcją,
  • analiza ryzyka korupcyjnego - prawdopodobieństwo i skutek,
  • określanie reakcji na ryzyko korupcyjne,
  • dokumentacja systemu zarządzania ryzykiem.
 5. Procedura dotycząca prezentów i gościnności
  • zakres podmiotowy i przedmiotowy,
  • wymogi minimalne i najlepsze praktyki,
  • najczęstsze błędy.
 6. Sygnalista w jednostce
  • analiza nowych rozwiązań prawnych,
  • największe zagrożenia i szanse dla jednostki.
 7. Wewnętrzne procedury informowania o nieprawidłowościach
  • wewnętrzny system informowania o nieprawidłowościach,
  • system selekcji: incydenty krytyczne i powszechne,
  • ocena informacji o nieprawidłowościach:
   • rola kierownictwa i pracowników,
   • rola audytu lub kontroli,
  • zgłaszanie nieprawidłowości do organów ścigania.
 8. Wykorzystanie dotychczasowych rozwiązań?
  • system kontroli zarządczej,
  • ISO 37001,
  • system zwalczania nadużyć wg Komisji Europejskiej,
  • PCBC S.A. – KIG: system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.
 9. Jak skutecznie wdrożyć system antykorupcyjny w jednostce - plan działania
  • zadania do wykonania,
  • przypisanie odpowiedzialności w jednostce,
  • kalendarz prac.
 10. Dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 590 zł netto +23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 550 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)