Etyka, przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów w służbie cywilnej

 

Termin: 17.06.2019r. / Miejsce: Warszawa

Termin: 2.07.2019 r. / Miejsce: Katowice

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy kadry kierowniczej i urzędniczej sektora publicznego w zakresie:

 • wykonywania obowiązków służbowych zgodnie z zasadami etyki służby publicznej,
 • stosowania standardów etycznych w aktywności pozasłużbowej, w tym w intrenecie,
 • rozpoznawania i unikania konfliktu interesów,
 • przestrzegania obowiązujących przepisów etycznych i antykorupcyjnych.

Pogłębienie wiedzy na temat etosu służby publicznej i konfliktu interesów oraz praktyczne zastosowanie umiejętności w nieoczywistych przypadkach. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności z:

 • rozpoznawania i unikania ryzyk etycznych i korupcyjnych w sferze służbowej, prywatnej i w świecie wirtualnym,
 • dokonywania właściwych wyborów w kwestiach przyjmowania prezentów, świadczeń, przysług, podejmowania dodatkowej aktywności zarobkowej i niezarobkowej, społecznej i politycznej,
 • prawidłowej komunikacji i utrzymywania przejrzystych relacji z interesariuszami jednostki, które pozawalają na skuteczne działanie bez wikłania się w podejrzane relacje,
 • właściwego zachowywania się w intrenecie i sieciach społecznościowych,
 • pełnienia roli etycznego lidera - w przypadku stanowisk kierowniczych.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, kierowników, koordynatorów i przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Żandarmerii Wojskowej, Służby Celnej, Policji, Straży Granicznej, Najwyższej Izby Kontroli, Urzędów Skarbowych, jak również członków korpusu służby cywilnej w administracji rządowej.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Etyka służby publicznej. Pomaga czy przeszkadza skutecznie rządzić? Rola kierownika jako etycznego lidera.
 2. Prawne podstawy etyki służby publicznej. 
 3. Konflikt interesów. Czym jest i jak go unikać?
 4. Konflikt interesów w zamówieniach publicznych i przy wydawaniu decyzji administracyjnych. Przepisy i ich stosowanie.
 5. Dodatkowe zatrudnienie i zarobkowanie. Kiedy można podejmować, kiedy należy odmawiać?
 6. Aktywność pozasłużbowa. O jakich zasadach trzeba pamiętać?
 7. Prezenty, świadczenia, przysługi. Gdzie kończy się uprzejmość, a zaczyna korupcja?
 8. Komunikacja i relacje z interesariuszami. Czego się wystrzegać? Jak zachować przejrzyste relacje?
 9. Aktywność w intrenecie i sieciach społecznościowych. Jakie zasady obowiązują w świecie wirtualnym?
 10. WARUNKI UCZESTNICTWA
  Koszt uczestnictwa:
  - jednej osoby 490zł netto +23% VAT
  - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

  Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Cena obejmuje:
  koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

  Termin
  Zajęcia odbywać się będą w centrum Katowic w godzinach: 9:00 – 16:00.
  O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

  Kontakt
  Zgłoszenia przyjmuje:
  Katarzyna Jurek
  tel. (22) 46-49-718;
  fax (22) 46-49-752, 53-70-181; 
  e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

  Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
  Oświadczenie VAT (do pobrania)

   

   

  <<< powrót