Finanse publiczne i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w uwarunkowaniach planu i wykonania na 2024 rok

Termin: 19.03.2024 r.

Czas szkolenia: 09:00 – 15:00 / Miejsce: online 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie aktualnego stanu prawnego odnośnie:

  • zasad zaciągania zobowiązań przez jednostki sektora finansów publicznych,
  • sprawozdawczości budżetowej z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej,
  • roli i  znaczenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • kompetencji i systemu podejmowania decyzji w jsfp (pełnomocnictwa i upoważnienia w jednostce),
  • obowiązków dysponenta środków publicznych na tle ujawnionych nieprawidłowości,
  • Podstaw i odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników jednostek sektora finansów publicznych, kierowników i naczelników wydziałów organizacyjno-prawnych, głównych księgowych jednostek sektora finansów publicznych, pracowników działów finansowych i zamówień publicznych.

PROGRAM

1. Finanse publiczne w świetle zasady działania organów władzy publicznej „na podstawie i w granicach prawa”. Rodzaje i podstawy różnicowania odpowiedzialności (pracownicza, dyscyplinarna, karna, karno-skarbowa) za naruszenie ustawowo określonych zasad gromadzenia i dysponowania środkami publicznymi. Praktyczna identyfikacja typowych obszarów zagrożeń mogących skutkować odpowiedzialnością – dokonana na tle orzecznictwa sądowego oraz organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

2. Prawne uwarunkowania podstawowych problemów związanych z gospodarką finansową na tle ustaleń państwowych organów kontrolnych – przegląd źródeł i przyczyn stwierdzanych nieprawidłowości, skutki naruszeń przepisów prawa, praktyczna identyfikacja typowych obszarów zagrożeń mogących skutkować odpowiedzialnością kierownika oraz pracowników jednostki.

3. Zakres i definicyjne podstawy systemu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, identyfikacja ustawowo określonych obszarów ochrony finansów publicznych wraz z  ustaleniem podstawy odpowiedzialności kierownika bądź pracownika jednostki (z uwzględnieniem szczególnego statusu głównego księgowego).

4. Kompetencje i zróżnicowanie sfery decyzyjnej w systemie organizacyjnym jednostki sektora finansów publicznych. Pełnomocnictwa i upoważnienia w jednostce. Zakres podmiotowy odpowiedzialności:
a)    kierownika jednostki (art. 53 ustawy o finansach publicznych),
b)    pracownika jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotu skutecznego powierzenia obowiązków,
c)    głównego księgowego jako pracownika szczególnego rodzaju.

5. Charakterystyka czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych. Identyfikacja zakresu podmiotowego (kto odpowiada?) oraz opis znamion czynów zabronionych (za jakie działanie/zaniechanie odpowiada?), w tym w szczególności odnoszonych do art. 5 (należności jednostki), art. 11 (dokonanie wydatku bez upoważnienia lub z przekroczeniem zakresu upoważnienia), art. 12a (zaciągnięcie zobowiązania w związku z realizacją programu polityki zdrowotnej), art. 15 (zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych), art. 16 (kary, odsetki i grzywny), art. 17 (zamówienia publiczne), art. 18 (sprawozdawczość, inwentaryzacja).

6. Prawne uwarunkowania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych związane  z  wydatkowaniem środków publicznych w formie dotacji, w tym:
- dotujący oraz beneficjent dotacji na tle sfery kontroli i oceny realizacji zadania,
- przesłanki zwrotu dotacji na tle stwierdzenia: niewykorzystania dotacji, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem bądź pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- postępowanie w sprawie zwrotu dotacji; podstawy udzielania ulg w spłacie należności z tytułu dotacji,
- kryteria kontroli wykorzystania dotacji z uwzględnieniem problematyki podstaw merytorycznej weryfikacji sprawozdań składanych przez podmioty otrzymujące dotacje.

7. Zamówienia publiczne w praktyce – zachowania dozwolone i czyny zabronione w procesie dokonywania wydatków publicznych, linia orzecznicza organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych na tle problematyki znamion czynów określonych art. 17 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (obszar zamówień publicznych).

8. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych na tle znamion czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych.

9. Szczególne uwarunkowania wyłączenia oraz niedochodzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (z przykładami), w tym art. 26 (tzw. kwota bagatelna) oraz art. 28 (znikomy stopień szkodliwości czynu dla finansów publicznych).

10. Przedawnienie oraz zatarcie ukarania.

11. Zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w tym:
- rola i znaczenie protokołu kontroli podmiotu uprawnionego do złożenia zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- zakres zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- charakterystyka prowadzonego przez rzecznika postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem  podstaw i zakresu:
    - prowadzonych czynności sprawdzających,
    - postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania,
    - postępowania wyjaśniającego,
    - przesłanek postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego,
    - wniosku o ukaranie,
- postępowanie przed komisją orzekającą, postępowanie odwoławcze, skarga do sądu administracyjnego.

14. Praktyczna identyfikacja typowych obszarów zagrożeń mogących skutkować odpowiedzialnością – dokonana na tle najnowszego orzecznictwa sądowego oraz organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przykłady naruszeń przepisów prawa związanych z orzeczonymi podstawami wymiaru kary wobec pracowników jednostki.

15. Dyrektywy wymiaru kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z uwzględnieniem zagadnienia stopnia szkodliwości czynu dla finansów publicznych, koszty postępowania, wpis do rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Szczególne uwarunkowania wyłączenia oraz niedochodzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przesłanki odstąpienia od wymierzenia kary lub wymierzenia kary łagodniejszego rodzaju.

16. Linia obrony w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  

17. Dyskusja. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt                                                                             
• jednej osoby –  490 zł netto + 23 % VAT
• dwóch osób – 450 zł/os netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiałów  szkoleniowych oraz certyfikatu poświadczającego udział
w szkoleniu w wersji elektronicznej (PDF). Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej
w 70% ze środków publicznych.
 
Termin
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9:00 - 14:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Robert Witkiewicz
tel. 22/ 464 97 18
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia
5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników. Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska
i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później
niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa
w wysokości 100 % ceny szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł  przeprowadzić.

Zgłoszenie uczestnictwa (karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT (do pobrania)