Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów w księgowości i sprawozdawczości budżetowej - jak liczyć udział powiatu w opłacie przekształceniowej od gruntów Skarbu Państwa

 

Termin: 25.02.2019 r. / Miejsce: Katowice

Termin: 26.02.2019 r. / Miejsce: Wrocław

Termin: 27.02.2019 r. / Miejsce: Warszawa

 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad księgowego i budżetowego ujęcia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 roku, w świetle ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i prawidłowego ujęcia w ewidencji księgowej przekształcenia oraz opłat z nim związanych. Na szkoleniu omówiony zostanie problem obliczania należnych 25% dochodów jednostki samorządu terytorialnego od opłaty przekształceniowej od gruntów skarbu państwa jako zadania zleconego niepodlegającej pod podatek VAT. Ponadto na szkoleniu omówione zostaną typowe nieprawidłowości w sposobie obliczania należnych dochodów skarbu państwa w okresie ich podlegania pod podatek VAT.
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i zarządów powiatów, marszałków i zarządów województw oraz dla skarbników, głównych księgowych i księgowych gmin, powiatów, województw zajmujących się użytkowaniem wieczystym i opłatami z nim związanymi, a także dla: dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego, dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Użytkowanie wieczyste – co to jest i jaką ma treść ekonomiczną?
 2. Księgowość użytkowania wieczystego - problemy interpretacyjne Ministerstwa Finansów w zakresie użytkowania wieczystego na przykładzie prac nad stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości (dwa różne projekty stanowiska a praktyka księgowości gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste - typowe rozwiązania funkcjonujące w praktyce w zakresie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste: ewidencja pozabilansowa (np.: Poznań, Gliwice), ewidencja bilansowa jako środek trwały (np.: Lublin), ewidencja bilansowa jako nieruchomość inwestycyjna ( np.: Warszawa), ewidencja bilansowa jako aktywa finansowe i związane z nimi miliardowe różnice bilansowe w bilansach jednostek samorządu terytorialnego wg. stanu na 31 grudnia 2017 oraz stanu na 31 grudnia 2018 roku, wzajemna sprzeczność rozporządzenia MRiF w zakresie definicji i opisu konta 011 Środki trwałe oraz nowej pozycji bilansowej 1.1.1. „Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom”, problem braku pozycji bilansowej „Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom” dla MSWIA i odpowiedniej ewidencji pozabilansowej dla powiatów realizujących zadania zlecone.
 3. Zasady wyceny gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i najważniejsze księgowania związane z gruntami oddanymi w użytkowanie wieczyste obowiązujące w roku 2018 - zasady księgowania opłaty pierwszej i opłat rocznych, wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2018 roku do ewidencji bilansowej roku 2018 gruntów oddawanych w użytkowanie wieczyste ujmowanych w roku 2017 w ewidencji pozabilansowej, zakres informacji niezbędnych do wykazania w informacji dodatkowej za rok 2018 w związku zmianą sposobu ujęcia z ewidencji pozabilansowej na bilansową dla gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego.
 4. Przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i ich wykreślenie z mocy prawa z ewidencji bilansowej dla gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego oraz z ewidencji pozabilansowej w zakresie zadania zleconego.
 5. Specyficzny problem księgowości Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 6. Dokumentowanie przekształcenia - „zaświadczenie” potwierdzające przekształcenie jako dokument źródłowy i jako dokument informującego o wysokości i okresie wnoszenia opłaty przekształceniowej.
 7. Zasady ustalania opłaty przekształceniowej, termin i okres jej wnoszenia, możliwe bonifikaty i nowe ulgi w świetle zmian ustawy.
 8. Opłata przekształceniowa jako danina publicznoprawna niepodatkowa – czy opłata podlega pod VAT?
 9. Zasady rozliczania wpływów osiąganych z opłat i opłat jednorazowych w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, reprezentowanego przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej – jak liczyć 25/75 od kwoty netto czy brutto?
 10. Ujęcie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i przekształcenia prawa użytkowania gruntów w prawo własności oraz opłat i udziału 25/75 przekształconych gruntów skarbu państwa w sprawozdawczości finansowej i budżetowej roku 2019.
 11. Odpowiedzi na pytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)