Instrukcja kancelaryjna

- prawne regulacje dotyczące postępowania z dokumentacją

- dokumentacja niejawna i kancelaria tajna

- czynności kancelaryjne w systemie (tradycyjnym) papierowym i elektronicznym (EZD)

Termin: 16.12.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rodzajami dokumentacji oraz prawnymi regulacjami postępowania, które powinny obowiązywać w każdej kancelarii. Uczestnicy dowiedzą się o czynnościach kancelaryjnych w systemie tradycyjnym oraz elektronicznym oraz obiegu dokumentacji w jednostce w czasach RODO, jak również archiwizacja dokumentacji.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do pracowników kancelarii i sekretariatów, działów organizacyjnych, koordynatorów czynności kancelaryjnych, osób odpowiedzialnych za zarządzanie dokumentacją w jednostkach  administracji rządowej i samorządowej.

PROGRAM SZKOLENIA\

 1. Prawne regulacje dotyczące postępowania z dokumentacją,
 2. Dokumentacja niejawna i kancelaria tajna.
 3.  Organizacja sieci archiwalnej.
 4. Rodzaje i postać współczesnej dokumentacji.
 5. Kwalifikacje archiwalne dokumentacji oraz okresy przechowywania najważniejszych akt kat. archiwalnej B.
 6. Rodzaje dokumentów – ćwiczenia praktyczne
 7. System kancelaryjny – zasady tworzenia

- Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentacji.

- Wykaz akt

- Dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw

- Znak spraw

 1. Udział komórek innych niż merytoryczne przy załatwianiu spraw.
 2.  Czynności kancelaryjne w systemie (tradycyjnym) papierowym i elektronicznym (EZD).

- Przyjmowanie, otwieranie, rejestrowanie, kontrola zawartości, umieszczanie identyfikatora, odwzorowywanie cyfrowe i dodawanie metadanych dla przesyłek papierowych.

- Czynności przy wpływach: przekazanych pocztą elektroniczną, elektroniczną skrzynką podawczą (ESP) i na informatycznym nośniku danych załatwianie spraw), projekty pism, akceptacja, wysyłka pism w postaci papierowej i elektronicznej, urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO), dokumentacja spraw załatwianych spraw: dekretacja, rejestracja spraw (spis spraw, znak sprawy ustnie, wykluczenie (ograniczenie dokumentów papierowych w obiegu wewnętrznym, dołączanie dokumentów do akt spraw).

- Dokumentacja spraw zakończonych, skąd chronologiczny i skąd informatycznych nośników danych

 1. Postępowanie z dokumentacją likwidowanych jednostek organizacyjnych. Ustanie działalności podmiotu lub jego reorganizacji a proces archiwizacji dokumentacji bieg dokumentów w dobie RODO.
 2. Organizacja i zakres działania archiwum zakładowego
 3. Archiwizowanie dokumentacji, w tym dokumentacji nie aktowej.
 4. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
 5. Zadania praktyczne.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 390zł netto +23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 350 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 16:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)