Klasyfikacja budżetowa - planowanie, wykonywanie i księgowanie wydatków bieżących i wydatków majątkowych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych w roku 2019

 

Termin: 24.04.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową w zakresie prawidłowego stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej w roku 2019. Na szkoleniu omówione zostanie praktyczne ujęcie w ewidencji księgowej i w sprawozdawczości budżetowej kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów, należności i zobowiązań, z uwzględnieniem aktualniej klasyfikacji budżetowej pod względem treści ekonomicznej i treści prawnej zdarzeń i operacji gospodarczych oraz problemów dotyczących podziału wydatków na wydatki bieżące i wydatki majątkowe szczególnie w zakresie finansowania środków trwałych do 10 tys. zł i rozliczeń w podatku VAT. Na szkoleniu omówione zostaną nowe zasady grupowania wydatków w planach finansowych wraz z nowymi procedurami obowiązującymi przy wykonywaniu budżetu w roku 2019.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do skarbników, księgowych oraz wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla: ministerstw, urzędów centralnych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych,  zarządów nieruchomościami, jednostek oświaty, jednostek pomocy społecznej, urzędów pracy, sądów, prokuratury, służb mundurowych, wojska, KAS, RIO, NIK, ZUS, KRUS, dysponentów państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Klasyfikacja budżetowa obowiązująca w roku 2019.
 2. Nowe zasady grupowania wydatków jednostek samorządu terytorialnego na rok 2019 – zasady łączenia paragrafów wydatków w nowe symbole grup i ich zastosowanie w budżetach i planach finansowych jednostek i zakładów budżetowych na rok 2019.
 3. Grupy wydatków bieżących w świetle art. 236 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych – wydatki bieżące samorządowych jednostek i zakładów budżetowych.
 4. Grupy wydatków majątkowych w świetle art. 236 ustęp 4 ustawy o finansach publicznych – wydatki majątkowe samorządowych jednostek i zakładów budżetowych.
 5. Wydatki bieżące a wydatki majątkowe w świetle art. 124 ustawy o finansach publicznych i ich zastosowanie w państwowych jednostkach budżetowych.
 6. Stanowiska Departamentu Budżetu Państwa w zakresie finansowania inwestycji

i stosowania art. 7 ustawy o rachunkowości oraz opisu zamieszczonego pod paragrafem 614 klasyfikacji budżetowej i jego wpływ na grupowanie wydatków.

 1. Klasyfikacja budżetowa jako analityka na kontach księgowych w roku 2019.
 2. Dekretowanie treści ekonomicznej zdarzeń i operacji gospodarczych i wątpliwości związane z ich treścią prawną – wyjaśnienia typowych wątpliwości interpretacyjnych w zakresie zastosowania poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej  w roku 2019.
 3. Zakres zastosowania paragrafu 453 klasyfikacji wydatków do podatku VAT, mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT i mechanizmu podzielonej płatności MPP.
 4. Zakres zastosowania paragrafu 421 i innych paragrafów wydatków bieżących oraz paragrafów wydatków majątkowych 606 i 605 (i innych) do środków trwałych ujmowanych na kontach 011 i 013.
 5. Problem szczególny paragrafu 472 Amortyzacja i jego wpływ na rzetelność danych sprawozdawczych w zakresie środków trwałych.
 6. Wzory i schematy księgowań oraz zastosowanie podziałek klasyfikacji budżetowej w praktyce w roku 2019 – strona dochodowa i strona wydatkowa.
 7. Klasyfikacja budżetowa w sprawozdawczości budżetowej - odpowiedzi na pytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22)  46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót