Klasyfikacja budżetowa i grupowanie wydatków budżetowych – planowanie, wykonywanie i księgowanie wydatków bieżących i wydatków majątkowych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych w roku 2019

Termin: 31.01.2019 r. / Miejsce: Warszawa

Termin: 04.02.2019 r. / Miejsce: Katowice

Termin: 05.02.2019 r. / Miejsce: Wrocław

 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy w zakresie sporządzania rocznych sprawozdań typu „RB” za rok 2018 określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, a także rocznych sprawozdań finansowych określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont.

Na szkoleniu omówione zostaną:

 • zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy,
 • typowe nieprawidłowości występujące w praktyce w zakresie prezentacji danych sprawozdawczych,
 • zasady wykazywania danych na przełomie roku 2018/2019.
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych) oraz samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej a także księgowych oraz pracowników służb finansowych administracji rządowej i podległych jej jednostek.
 
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Klasyfikacja budżetowa obowiązująca w roku 2019.
 2. Nowe zasady grupowania wydatków jednostek samorządu terytorialnego na rok 2019
 • zasady łączenia paragrafów wydatków w nowe symbole grup i ich zastosowanie
  w budżetach i planach finansowych jednostek i zakładów budżetowych na rok 2019.
 1. Grupy wydatków bieżących w świetle art. 236 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych
 • wydatki bieżące samorządowych jednostek i zakładów budżetowych.
 1. Grupy wydatków majątkowych w świetle art. 236 ustęp 4 ustawy o finansach publicznych
 • wydatki majątkowe samorządowych jednostek i zakładów budżetowych.
 1. Wydatki bieżące a wydatki majątkowe w świetle art. 124 ustawy o finansach publicznych i ich zastosowanie w państwowych jednostkach budżetowych.
 2. Stanowiska Departamentu Budżetu Państwa w zakresie finansowania inwestycji
  i stosowania art. 7 ustawy o rachunkowości oraz opisu zamieszczonego pod paragrafem 614 klasyfikacji budżetowej i jego wpływ na grupowanie wydatków.
 3. Grupowanie wydatków w księgowości
 • klasyfikacja budżetowa jako analityka na kontach księgowych i księgowanie planu finansowego w roku 2019.
 1. Grupowanie wydatków w sprawozdawczości budżetowej
 • zmiany zasad sporządzania sprawozdania RB-28S a zasady sporządzania sprawozdania RB-28 i RB-28UE.
 1. Dekretowanie treści ekonomicznej zdarzeń i operacji gospodarczych i wątpliwości związane
  z ich treścią prawną
 • wyjaśnienia typowych wątpliwości interpretacyjnych w zakresie zastosowania poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej  w roku 2019.
 1. Zakres zastosowania paragrafu 453 klasyfikacji wydatków do podatku VAT, mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT i mechanizmu podzielonej płatności MPP.
 2. Zakres zastosowania paragrafu 421 i innych paragrafów wydatków bieżących oraz paragrafów wydatków majątkowych 606 i 605 (i innych) do środków trwałych ujmowanych na kontach 011 i 013.
 3. Problem szczególny paragrafu 472 Amortyzacja i jego wpływ na rzetelność danych sprawozdawczych w zakresie środków trwałych.
 4. Odpowiedzi na pytania
 • wzory i schematy księgowań oraz zastosowanie podziałek klasyfikacji budżetowej
  w praktyce.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa

-jednej osoby 490 zł netto +23% VAT

-dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin:

Zajęcia odbywają się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00. O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Aleksandra Szmater

tel. (22) 46-49-718,  fax (22) 46-49-752   e-mail: aleksandra.szmater@irip.pl 

Dane do przelewu: Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na  potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników. Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane  do wystawienia faktury.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Pastwa kosztami uczestnictwa w wysokości  100 % ceny.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)