KONFERENCJA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH MIAST POLSKICH

 

Termin: 28-29-11.2019 r. / Miejsce: Kraków

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest przedstawienie i omówienie bieżących problemów związanych z wykonywaniem obowiązków
i zadań komórek audytu wewnętrznego i kontroli w tym m.in.:

 • wyników kontroli NIK w zakresie audytu wewnętrznego JST
 • kryteriów oceny w audycie. Praktycznie!
 • audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • ryzyka nadużyć w pobieraniu i wykorzystaniu dotacji oświatowych przez niepubliczne jednostki oświatowe - ewolucja metodyki kontroli
 • efektywności Wydziału Audytu i Kontroli (połączenie audytu wew. i kontroli zarządczej w ramach   jednej komórki)
 • rzeczywistej wartości dodanej audytu wewnętrznego w jsfp

GRUPA DOCELOWA

Konferencja adresowana jest do audytorów wewnętrznych i kontrolerów miast polskich oraz innych jednostek samorządowych, a także audytorów wewnętrznych i kontrolerów pozostałych jsfp, kierowników jst, sekretarzy, skarbników oraz przedstawicieli służb finansowo-księgowych zainteresowanych specyfiką zadań wykonywanych przez audytorów i kontrolerów.

PROGRAM

Harmonogram Konferencji

1 dzień  28.11.2019r. Praktyczne aspekty audytu

9:30-10:00

Rejestracja uczestników

10:00-12:00

I SESJA

   Powitanie uczestników konferencji – (przedstawiciel UM Kraków)

 1. Wyniki kontroli NIK w zakresie audytu wewnętrznego JST (Grzegorz Walendzik NIK Kielce – w trakcie potwierdzania) – 30 minut
 2. Skuteczność i efektywność funkcji audytu wewnętrznego –determinanty i ocena (w trakcie potwierdzania) - 30 minut
 3. Kryteria oceny w audycie. Praktycznie! (Piotr Jaworski, IRiP) – 30 minut
 4. Przepisy i orzecznictwo coraz wyraźniej traktują każdą JST jako jeden podmiot (deklaracja VAT, rejestr umów, RODO itp.), co dla małych i średnich gmin o zwartej strukturze organizacyjnej zmienia niewiele, ale dla JST posiadających kilkaset jednostek to często wyzwanie. Fakt ten nie może pozostać bez wpływu na wykonywanie audytu wewnętrznego. Tematem wystąpienia będą doświadczenia Krakowa w zakresie działania i organizacji audytu wewnętrznego w odpowiedzi na te wyzwania.  (Krzysztof Pakoński UM Kraków) – 30 minut

12:00-12:15

Przerwa kawowa

12:15-14:05

II SESJA

 1. Bezpieczeństwo informacji. Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w urzędzie miasta wg wymagań określonych w § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej (...) - potocznie: KRI oraz normą ISO/IEC 27001. Doświadczenia i problemy audytora wewnętrznego i auditora. Audyt wewnętrzny, czy zewnętrzny? (Danuta Pietrzak, UM Gdynia) – 30 minut
 2. Doświadczenia Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w realizacji audytów bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych w świetle zmieniającego się otoczenia prawnego

- podział zadań zapewniających pn. „Ocena bezpieczeństwa informacji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych” (RODO i KRI) na zadania realizowane metodą tradycyjną i analityczną,

- co i jak badamy w zadaniu zapewniającym realizowanym metodą tradycyjną,

- co i jak badamy w zadaniu zapewniającym realizowanym metodą analityczną,

- ocena dojrzałości organizacji wg. metodyki COBIT,

- uzasadnienie podejścia analitycznego, silne i słabe strony.

 (Mariusz Urban, UM Warszawa) – 30 minut

 1. Wobec nieuchronnej centralizacji zarządzania Zespół Audytu Wewnętrznego w UMK wykonuje coraz więcej tzw. audytów grupowych, czyli zadań, w ramach których wg tego samego programu badawczego dokonuje się ustaleń w wielu jednostkach. Tematem wystąpienia będzie przedstawienie metodyki i doświadczeń wykonywania audytów grupowych w obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych. (Piotr Mizia Ossoliński, UM Kraków) - 30 minut
 2. Proces przygotowania i przeprowadzenia czynności doradczych w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających w budynkach Urzędu Miejskiego  (Ryszarda Rynkowska, UM Gdańsk) – 20 minut

14:05-15:00

Przerwa obiadowa

15:00-16:40

 1. Wybrane specyficzne zagadnienia audytu wewnętrznego JST – studium przypadku  
  1. "Funkcjonowanie samorządowych zakładów budżetowych w kontekście zmieniających się przepisów dotyczących finansów publicznych" (Elżbieta Giza, UM Wrocław) – 20 minut
  2. Kraków na podstawie jednostronnych deklaracji wypłaca podmiotom prowadzącym placówki oświatowe ok. 1/3 mld PLN rocznie. Regulacje ustawowe w zasadzie wykluczają stosowanie przez JST mechanizmów kontrolnych ex ante. Skala „pomyłek”, a raczej oszustw jest nieakceptowalna. Tematem wystąpienia będzie metodyka i wyniki audytu w zakresie testowania metod kontroli pobierania i rozliczania dotacji w tym obszarze. (Małgorzata Korzeń, UM Kraków) – 20 minut
 2. Nadużycia w wydatkowaniu dotacji udzielanych z budżetu miasta dla  niepublicznych szkół,  przedszkoli i innym placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne. (Elżbieta Solska-Kuchciak, UM Katowice) – 20 minut
 3. Jak w obecnych realiach i otoczeniu prawnym urzędy mogą wpływać na obniżenie ryzyka nadużyć w pobieraniu i wykorzystaniu dotacji oświatowych przez niepubliczne jednostki oświatowe. Ewolucja metodyki kontroli prowadzonych w podmiotach dotowanych przez Urząd Miasta Lublin. (Anna Morow, UM Lublin) - 30 minut
 4. Problemy organizacyjno - prawne kontroli prowadzonej przez organizatora w instytucjach kultury (Maciej Karpiński, UM Poznań) – 20 minut

19:00

Uroczysta kolacja

2 Dzień 29.11.2019r. Organizacja służb audytu

10:00-11:30

 1. Po kilkunastu latach wykonywania audytu i wdrażania rekomendacji w Magistracie w Krakowie zazwyczaj ryzyka operacyjne są dobrze rozpoznane, zbadane, a także w miarę możliwości wyposażone w mechanizmy kontrolne. Teraz zdaniem Zespołu Audytu konieczna jest koncentracja wysiłków na obszarze strategicznym. Tematem wystąpienia będą doświadczenia ZA w Krakowie w zakresie działalności zapewniającej jak i doradczej związanej z oceną i badaniem ryzyk strategicznych GMK. (Krzysztof Pakoński, UM Kraków) - 30 minut
 2. Ilość i zakres zadań JST systematycznie rośnie, podczas, gdy dochody gmin wobec ulg w podatku    PIT zmaleją, w przypadku Krakowa ubytek szacowany jest na ok. 200 mln PLN w roku 2020.  Tematem wystąpienia będzie metodyka i wnioski audytu efektywnościowego jaki na zlecenie prezydenta w roku 2019 wykonał Zespół Audytu. (Izabela Stobnicka, UM Kraków) - 30 minut
 3. Kontrola czy audyt– (Anna Morow, UM Lublin) - 30 minut

11:30-12:00

Przerwa kawowa

12:00 – 13:30

13. Efektywność Wydziału Audytu i Kontroli (połączenie audytu wew. i kontroli zarządczej w ramach   jednej komórki). (Elżbieta Solska-Kuchciak, UM Katowice) – 30 minut

 1. Rzeczywista wartość dodana audytu wewnętrznego w jsfp (Ireneusz Wosik, UM Łódź) – 30 minut
 2. Wykorzystanie aplikacji analitycznej IDEA w kontroli finansowej",
  (Maciej Marcinkowski, UM Poznań) – 30 minut

13:30 – 14:30

Przerwa obiadowa

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Sala konferencyjna: Pałacu Krzysztofory przy Rynku Głównym 35 w Krakowie

Zakwaterowanie: Golden Tulip Krakow Kazimierz, ul. Krakowska 28, Stare Miasto

Koszt uczestnictwa:

I pakiet – 2 noclegi

 • 1 osoby w pok. 2-os. -  980 zł netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:

 • 2 noclegi w terminie: 27/28.11 i 28/29.11 w pok.
  2-os,(dopłata do pok. 1-os. 520 zł),
 • Wyżywienie: kolacja w dniu 27.11 oraz 2 śniadania w dniu 28.11 i 29.11,
 • koszt uczestnictwa w konferencji,
 • przerwy kawowe i lunch,
 • materiały konferencyjne w wersji papierowej lub elektronicznej,
 • uroczysta kolacja w dniu 28.11,
 • książka „Dobór próby w audycie”,
 • ubezpieczenie NNW.

   II pakiet – 1 nocleg

 •  1 osoby w pok. 2-os. -  780 zł netto + 23 % VAT

     Cena obejmuje:

 • 1 nocleg w terminie: 28/29.11 w pok. 2-os,
  (dopłata do pok. 1-os. 260 zł),
 • wyżywienie 1 śniadanie w dniu 29.11,
 • koszt uczestnictwa w konferencji,
 • przerwy kawowe i lunch,
 • materiały konferencyjne w wersji papierowej lub elektronicznej,
 • uroczysta kolacja w dniu 28.11,
 • książka „Dobór próby w audycie”,
 • ubezpieczenie NNW.

 

III pakiet – bez noclegu 

 • 1 osoby -  480 zł netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:

 • koszt uczestnictwa w konferencji,
 • przerwy kawowe i lunch,
 • materiały konferencyjne w wersji papierowej lub elektronicznej,
 • uroczysta kolacja w dniu 28.11,
 • książka „Dobór próby w audycie”.

    IV pakiet – bez noclegu i uroczystej kolacji

 • 1 osoby -  380 zł netto + 23 % VAT

     Cena obejmuje:

 • koszt uczestnictwa w konferencji,
 • przerwy kawowe i lunch,
 • materiały konferencyjne w wersji papierowej lub elektronicznej,
 • książka „Dobór próby w audycie”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w konferencji jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę konferencji, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.

   Dane do przelewu

Płatności należy dokonać niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia na wskazane na fakturze konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę konferencji oraz nazwiska uczestników.

Rezygnacje

Rezygnacji z udziału w konferencji można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta) najpóźniej 14 dni przed konferencją. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później na 14 dni przed dniem konferencji lub niezgłoszenia  się uczestnika na konferencję, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi ze zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury.

Kontakt

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Katarzyna Jurek

tel. kom 508 083 523

tel (22) 464 97 18

e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Karta zgłoszenia na konferencję oraz oświadczenie (do pobrania)