Kontrola projektów współfinansowanych ze środków UE w latach 2014-2020

- organizacja procesu kontroli

- kontrola wydatków

- kontrola trwałości projektu

Termin: 21.01.2020 r. / Miejsce: Katowice

            10.03.2020r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom szkolenia zasad przeprowadzania kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE, praktycznych aspektów prowadzenia kontroli. Praktyczna część szkolenia będzie dotyczyła kontroli wydatków na podstawie przykładów księgowych, kontrola na zakończenie projektów ich zasady, metodyka oraz praktyczne przykłady, kontrola trwałości projektów.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane  jest do audytorów wewnętrznych oraz zewnętrznych, kontrolerów finansowych  odpowiedzialnych za prawidłową realizację i wykorzystanie środków unijnych w projektach finansowanych ze środków UE oraz kadry zarządzającej i pracowników komórek merytorycznych, zajmujących się obsługą projektów UE wszystkich jsfp realizujących takie projekty.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Kontrola projektów współfinansowanych ze środków UE w latach 2014-2020 wprowadzenie
 • Podstawy prawne
 • Podmioty uprawnione do kontroli
 • Postępowanie w przypadku rozbieżności wyników kontroli
 • Obowiązek kontroli projektu zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie

2.  Organizacja procesu kontroli

 • Cele kontroli
 • Rodzaje kontroli, obszary kontrolowane
 • Funkcje kontroli w procesie realizacji projektu
 • Prawa i obowiązki kontrolującego i kontrolowanego.
 • Zasady przeprowadzania kontroli planowanych i doraźnych
 • Wizyty monitorujące realizację projektu
 • Dokumenty kontroli
 • Rodzaje uchybień (uchybienia drobne i istotne)
 • Informacja pokontrolna oraz zalecenia pokontrolne/rekomendacje
 • Wdrażanie zaleceń pokontrolnych
 1. Kontrola wydatków
 • Kontrola wniosków o płatność
 • Kontrole krzyżowe Kontrole projektów w trakcie realizacji
 • Warsztaty – kontrola kwalifikowalności wydatków na podstawie przykładowych dowodów księgowych oraz weryfikacja poprawności dokumentacji rozliczeniowej służącej dokumentowaniu wydatków
 1. Kontrola na zakończenie projektu
 • Podstawowe reguły przeprowadzania kontroli na zakończenie realizacji projektu
 • Metodyka doboru obszarów do kontroli na zakończenie realizacji projektu
 • Zakres kontroli na zakończenie realizacji projektu przeprowadzanej na dokumentach dla wszystkich projektów
 • Zakres kontroli na zakończenie realizacji projektu przeprowadzanej na miejscu realizacji projektu
 • Warsztaty – kontrola zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu oraz osiągnięcia założonych wskaźników produktu.
 1. Kontrola trwałości projektu
 • Terminy realizacji kontroli trwałości projektu
 • Weryfikacja możliwych okoliczności powodujące naruszenie trwałości projektu:
 • zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem;
 • zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;
 • istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów
 • Weryfikacja stopnia osiągnięcia i utrzymania założonych wskaźników rezultatu
 • Weryfikacja dochodu generowanego przez projektu
 • Weryfikacja podwójnego finansowania projektu (w tym związanego z odzyskaniem podatku VAT)
 • Kontrola sposobu prowadzenia działań promocyjnych
 • Kontrola sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu
 • Warsztaty – Monitorowanie obszarów szczególnego ryzyka na etapie trwałości projektów (odstępstwa wskaźników, przekształcenia własnościowe Beneficjenta, zmiana Operatora, generowanie nieplanowanego dochodu w projekcie, siła wyższa)

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 9:00 – 16:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)