Księgowość budżetu jst – jak zrozumieć rachunkowość samorządową?

Termin: 21.08.2020 r. / Miejsce: online

Czas szkolenia: 10.00 - 14.30

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie problemów związanych z prawidłowym ujmowaniem w ewidencji księgowej operacji właściwych dla księgowości budżetu JST. Często w praktyce występuje niezrozumienie konieczności prowadzenia dwóch rachunkowości w JST, potrzeby sporządzania dwóch bilansów, to szkolenie pozwoli na rozszerzenie i uporządkowanie wiedzy uczestników w tym zakresie. Zajęcia pozwolą również uporządkować wiedzę uczestników w zakresie przeprowadzenia operacji gospodarczych właściwych dla budżetu JST oraz sprawdzić, czy w ich jednostce prawidłowo funkcjonują rozliczenia na styku ewidencji budżetu i urzędu i czy w sposób prawidłowy sporządzane są bilanse oraz sprawozdania budżetowe.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do skarbników, pracowników jednostek samorządowych reprezentujących komórki finansowo-księgowe zatrudnionych w Urzędach Miast, Starostwach Powiatowych, Urzędach Gmin i ich jednostkach organizacyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Ewidencja operacji gospodarczych w rachunkowości budżetu:

 • Dochody wpływające bezpośrednio do budżetu (subwencje, dotacje itd.).
 • Wpływ dochodów od jednostek budżetowych – powiązanie w rachunkowości budżetowej.
 • Ewidencja dochodów związanych w wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
 • Wydatki jednostek budżetowych w księgach budżetu JST - rozliczanie.
 • Rozliczenie wpływów pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej oraz nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych.
 • Zasady ewidencji kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych.
 • Zasady udzielania przez JST pożyczek i ewidencja księgowa.
 • Sposób wyliczenia wyniku wykonania budżetu, wyniku na pozostałych operacjach, skumulowanego wyniki budżetu – wyliczenie wolnych środków i nadwyżki budżetowej.
 1. Sporządzanie bilansu z wykonania budżetu JST – co możemy z niego wyczytać. 
 2. Jakie dochody budżetu JST ujmujemy w sprawozdaniach budżetowych, z operacji finansowych – powiązanie z dochodami jednostek budżetowych.
 3. Co rozumiemy przez przychody budżetu JST.

      5. Pytania i odpowiedzi.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:
·jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.
 

Zgłoszenie uczestnictwa (karta złoszeniowa)

Oświadczenie VAT (do pobrania)


Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Melon
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: monika.melon@irip.pl