Kwalifikowalność podatku VAT z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach oraz wyroków sądowych –TSUE, NSA, WSA i orzecznictwa Izb Skarbowych

Termin: 18.12.2019 r. / Miejsce: Katowice

Termin: 12.12.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowej oceny kwalifikowalności podatku VAT w oparciu o najnowsze zmiany i wyroki sądowe takich instytucji jak TSUE, NSA, WSA oraz orzecznictwa Izb Skarbowych. Na szkoleniu poruszone zostaną miedzy innymi następujące zagadnienia:

•             Zakresu opodatkowania

•             Odliczenie i zwrot podatku naliczonego

•             Zwolnienia z podatku

•             Kontroli kwalifikowalności podatku VAT

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych, kontrolnych i departamentów unijnych  jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych) a także księgowych oraz pracowników służb finansowych, kontrolnych i departamentów unijnych administracji rządowej i jednostek podległych, realizujących projekt unijne.

PROGRAM SZKOLENIA

I.Zakres opodatkowania

1.Działalność objęta ustawą o VAT

• Czynności opodatkowane

• Czynności zwolnione

2.Działalność nie objęta ustawą o VAT

II.Podatnicy podatku VAT (z uwzględnieniem orzeczenia TSUE z 29.09.2015 r. w sprawie C-276/14

III.Odliczenie i zwrot podatku naliczonego

1.Zasady ogólne

• przesłanki do odliczenia VAT

• zasada natychmiastowości odliczenia - zamiar podatnika jako przesłanka do odliczenia VAT

2.Prewspółczynnik

3.Odliczenie VAT według struktury sprzedaży

4.Odliczenie VAT od wydatków poniesionych przed rejestracją

5.Odliczenie VAT po utracie zwolnienia

IV.Zwolnienia z podatku

V.Samonaliczanie podatku VAT

• odwrotne obciążenie

• wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

• import usług

VI.Centralizacja rozliczeń w JST

VII.Kontrola kwalifikowalności podatku VAT

1.Ryzyka związane z finansowaniem VATu kwalifikowalnego

• nieprecyzyjne przepisy

• niejednolite interpretacje podatkowe i orzecznictwo sądowe

• niezgodność przepisów krajowych z dyrektywami unijnym

2. Etapy i narzędzia weryfikacji kwalifikowalności VAT

• etap weryfikacji formalnej wniosku o dofinansowanie

• etap weryfikacji merytorycznej wniosku o dofinansowanie

• etap realizacji projektu

• etap po zakończeniu realizacji projektu

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa

-              jednej osoby  490 zł netto +23% VAT

-              dwóch lub więcej osób z jednej firmy  450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT 

w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:

koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin

Zajęcia odbywają się w centrum miasta 

w godzinach: 9:00 – 16:00. O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

 Katarzyna Jurek tel. (22) 46-49-718,  fax (22) 46-49-752   e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl 

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na  potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane  do wystawienia faktury.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Pastwa kosztami uczestnictwa w wysokości  100 % ceny.