Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych na lata 2021-2027

Termin: 23.11.2023 r.

Czas szkolenia: 9:00 – 14:00 / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczenia projektów unijnych w Perspektywie Finansowej 2021-2027, a także omówienie zmian i nowych obowiązków czekających beneficjentów w nowej perspektywie. Podkreślenie istotności prawidłowości realizacji i unikania nieprawidłowości oraz nadużyć finansowych w świetle przepisów uzależniających możliwość uzyskania unijnego wsparcia i refundacji ponoszonych wydatków od przestrzegania standardów praworządności.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie jest przeznaczone dla głównych księgowych, kierowników działów finansowo-księgowych, pracowników administracji publicznej i samorządowej, osób zarządzających, koordynujących
i rozliczających projekty unijne, członków zespołów projektowych, osób, które planują aplikować
o środki finansowe w Perspektywie Finansowej 2021-2027, a także wszystkich osób zainteresowanych.

 

PROGRAM
1. Podstawy prawne, przepisy prawne oraz obowiązujące dokumenty dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

2. Różnice między okresem finansowania 2014-2020 a 2021-2027 – analiza porównawcza w zakresie kwalifikowalności wydatków.

3. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków.

4. Nowe zasady kwalifikowalności wydatków.

5. Procedury wyboru wykonawcy w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

6. Rozliczanie wynagrodzeń w projektach unijnych w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

7. Wydatki niekwalifikowane w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

8. Nowe zasady doręczeń Kwalifikowalność wydatków w projektach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).

9. Sposoby korygowania wydatków poniesionych nieprawidłowo na różnych etapach realizacji projektu oraz w wyniku przeprowadzonej kontroli.

10. Uproszczone metody rozliczania wydatków: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe.

11. Dokumentowanie wydatków (obowiązki po stronie Beneficjenta).

12. Weryfikacja kwalifikowalności wydatków (dokumenty wymagane podczas kontroli, potwierdzające kwalifikowalność wydatków).

13. Sposób postepowania w przypadku zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w trakcie trwania umowy oraz w okresie trwałości.

14. Omówienie kwalifikowalności wydatków w kontekście Pomocy Technicznej RPO WŁ.

15. Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych.

16. Kwalifikowalność wydatków z Pomocy Technicznej (w ramach programów regionalnych):

  • rodzaje wydatków kwalifikowalnych,
  • wydatki niekwalifikowalne,
  • perspektywa finansowa 2021-2027 (różnice i podobieństwa w odniesieniu do poprzednich perspektyw).

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt                                                                             
• jednej osoby –  490 zł netto + 23 % VAT
• dwóch osób – 450 zł/os netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiałów  szkoleniowych oraz certyfikatu poświadczającego udział
w szkoleniu w wersji elektronicznej (PDF). Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej
w 70% ze środków publicznych.
 
Termin
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9:00 - 14:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Żaneta Szyszka
tel. 22/ 464 97 05
tel. kom. 572 542 049
e-mail: zaneta.szyszka@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia
5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników. Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska
i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później
niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa
w wysokości 100 % ceny szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł  przeprowadzić.

Zgłoszenie uczestnictwa (karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT (do pobrania)