Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania o stanie mienia skarbu państwa według stanu na 31 grudnia 2018 roku a zasady ewidencji mienia trwałego skarbu państwa w roku 2019

Termin: 24.01.2019 r. / Miesjce: Wrocław

Termin: 25.01.2019 r. / Miesjce: Warszawa

Termin: 30.01.2019 r. / Miejsce: Katowice

 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy w zakresie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa w roku 2019 i ustalenia stanu mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Na szkoleniu omówione zostaną:

 • nowe obowiązki w zakresie ewidencji mienia Skarbu Państwa wynikające z ustawy z 16 grudnia 2016 roku
  o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
 • nowe obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa,
 • zasady sporządzania  sprawozdania o stanie mienia skarbu państwa w formie bilansu i informacji dodatkowej,
 • zasady ewidencji mienia jakie obowiązują od 1 stycznia 2018 roku w świetle nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,  z uwzględnieniem nowego obowiązującego od 1 stycznia 2018 roku podniesionego do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do wszystkich jednostek sektora finansów publicznych dysponujących mieniem Skarbu Państwa a szczególnie dla ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej, jednostek zarządzających i wynajmujących mienie skarbu państwa, a także dla: KRUS, ANR, ARR, AMW, ARM, PARP, NCN, NCBiR, ARiMR, PAK, instytucji gospodarki budżetowej, państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną PFRON, państwowych instytucji kultury, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, PAN i jej jednostek naukowych posiadających osobowość prawną, uczelni publicznych utworzonych przez państwo reprezentowanych przez właściwy organ władzy lub administracji rządowej,  instytutów badawczych, Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej albo wojewodę albo uczelnia publiczna, parków narodowych, przedsiębiorstw państwowych, banków państwowych, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Organizacji Turystycznej, Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Techniczny, Polskiego Centrum Akredytacji, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzecznika Finansowego, Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Centrum Doradztwa Rolniczego oraz wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i innych zainteresowanych podmiotów.
 
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Ustawa z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym i nowe obowiązki wynikające z art. 42 ustęp 3 ustawy.
 2. Pojęcie mienia państwowego oraz zasady reprezentowania Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia nabytego i powierzonego kierownikowi jednostki
 • zasada szczególnej staranności w gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa.
 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa i jego zastosowanie do ustalenia stanu mienia państwowego na dzień na 31.12.2018.
 2. Zasady wyceny mienia państwowego obowiązujące na 31.12.2018
 • problem wyceny mienia z podatkiem VAT.
 1. Zasady sporządzania bilansu przez jednostki ewidencji podstawowej i jednostki ewidencji przedmiotowej stanowiące źródło danych ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa według stanu na 31.12.2018
 • nowy wzór bilansu za rok 2018 i zakres informacji prezentowanych w załączniku nr 12 Informacja dodatkowa.
 1. Wprowadzenie do załącznika nr 12 Informacja dodatkowa
 • zasady ustalania aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury stanowiących mienie Skarbu Państwa.
 1. Podział mienia państwowego na poszczególne rodzaje: aktywa trwałe i aktywa obrotowe, rozróżnianie i definicja poszczególnych składników mienia w świetle przepisów ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości i wg. planu kont dla jednostek budżetowych na rok 2019 oraz mienie podlegające szczególnym zasadom ewidencji.
 2. Problem pojęcia tzw. „majątku ruchomego” – specyficzna definicja zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego i zbędnych prawach na dobrach niematerialnych, a zasady gospodarowania składnikami majątku trwałego i majątku obrotowego Skarbu Państwa
  w świetle nowego rozporządzenia Rady Ministrów z 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa.
 3. Definicja środków trwałych wg. ustawy o rachunkowości i KSR nr 11 - cel krajowego standardu rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” i jego zastosowanie w jednostkach sektora finansów publicznych w roku 2019 oraz zwiększenie do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, standardy NATO dla wojska.
 4. Ustawa o finansach publicznych i finansowanie środków trwałych w budżetach i planach finansowych
 • błędy w zakresie stosowania klasyfikacji budżetowej.
 1. Wartości niematerialne i prawne – specyfika licencji na oprogramowanie typu OEM.
 2. Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej środków trwałych i zasady identyfikacji obiektów inwentarzowych stanowiących środki trwałe – „metkowanie” i przekodowanie środków trwałych z KŚT 2010 na KŚT 2016 w księgach lub kartach inwentarzowych.
 3. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały – problem dolnej granicy wartości środków trwałych w roku 2019, zasady jej ustalania w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych (np.100zł) oraz typowe nieprawidłowości występujące w praktyce związane
  z kwotą 3,5 tys. zł i 10 tys. zł.
 4. Ustalanie wartości początkowej środka trwałego – cena nabycia, koszt wytworzenia a podatek VAT i jego korekty oraz centralne zaopatrzenie i darowizny środka trwałego, a zakres zastosowania konta 800 i 840 do nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych.
 5. Koszty i przychody finansowania zewnętrznego środka trwałego oraz nakłady ponoszone
  w okresie jego użytkowania
 • ulepszenia, konserwacje, remonty, części zamienne i zastosowanie paragrafu 427.
 1. Amortyzacja środka trwałego -  metody, stawki, zbiorcze i jednorazowe odpisy po zwiększeniu limitu do 10 tys. zł wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo i po wprowadzeniu nowej tabeli amortyzacji oraz zastosowanie paragrafu 472 klasyfikacji budżetowej do księgowania amortyzacji planowej i amortyzacji jednorazowej.
 2. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego – sprzedaż, likwidacja, nieodpłatne przekazanie, przekwalifikowanie.
 3. Obowiązki inwentaryzacyjne w zakresie środków trwałych stanowiących mienie Skarbu Państwa w roku 2019.
 4. Problem szczególny – mienie Skarbu Państwa w jednostkach samorządu terytorialnego realizujących zadania zlecone.
 5. Odpowiedzi na pytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Aleksandra Szmater
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: aleksandra.szmater@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)