Nadużycia finansowe, korekty finansowe i zwrot środków na podstawie przepisów UE i krajowych

 

Termin: 11.02.2020 r. / Miejsce: Katowice

            31.03.2020r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia m. in.: najczęściej występującymi nieprawidłowości i sposobami postępowania gdy wystąpią, a także praktyki, służące zapobieganiu występowania nieprawidłowości oraz informacje o nadużyciach finansowych w projektach, sytuacjach warunkujących zwrot otrzymanych środków i wiele innych. Wiedza uzyskana na szkoleniu może uchronić beneficjentów przed zwrotem środków oraz innymi konsekwencjami związanymi z nieprawidłowym realizowaniem projektu finansowanego ze środków UE.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane  jest do przedstawicieli instytucji zarządzających, wdrażających i pośredniczących odpowiedzialnych za prawidłowe wykorzystanie środków UE oraz pracowników jednostek realizujących projekty UE a w szczególności: dyrektorów i kierowników projektów, zajmujących się kontrolą wewnętrzną (kontrola instytucjonalna), audytem wewnętrznym, kontrolą zarządczą oraz przeciwdziałaniem korupcji (komórki lub samodzielne stanowiska do spraw przeciwdziałania korupcji) administracji rządowej i samorządowej oraz pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Żandarmerii Wojskowej, Służby Celnej, Policji, Straży Granicznej, Najwyższej Izby Kontroli, Urzędów Skarbowych.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawy prawne nieprawidłowości.
 2. Uchybienia, nieprawidłowości, nadużycia finansowe – definicje.
 3. Sposoby informowania o powstałych nieprawidłowościach.
 4. Nieprawidłowości podlegające i nie podlegające raportowaniu do KE.
 5. Regulacje w zakresie przeciwdziałania i postępowania z nadużyciami finansowymi.
 6. Najczęstsze nieprawidłowości w obszarach:
 • Zamówień publicznych,
 • Wydatkowania funduszy niezgodnie z przeznaczeniem,
 • Osiągnięcia rezultatów w projekcie,
 • Poprawności dokumentacji,
 • Partnerstwa.
 1. Zmowy przetargowe.
 2. Korupcja.
 3. Konflikt interesów.
 4. Fałszerstwa dokumentów.
 5. Skutki i konsekwencje nieprawidłowości w projekcie.
 6. Korekty finansowe.
 7. Zwrot środków.
 8. Pytania i dyskusja.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 9:00 – 16:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:

Monika Melon
tel. 22/ 46-49-719
kom. 508-083-523
monika.melon@irip.pl

 

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)