Należności w sprawozdawczości budżetowej 2019

 

Termin: 17.06.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy w zakresie zasad księgowania należności budżetowych, w tym należności publicznoprawnych niepodatkowych i należności cywilnoprawnych oraz należności z podatkiem VAT, ich wyceny na dzień powstania i na dzień bilansowy, weryfikacji prawdopodobieństwa ich uzyskania oraz zasad dokonywania odpisów aktualizujących należności wątpliwych. Na szkoleniu omówione zostaną zasady prezentacji należności budżetowych w sprawozdawczości budżetowej typu RB w roku 2019.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, w tym jednostek dysponujących rachunkami dochodów własnych i funduszami celowymi, samorządowych zakładów budżetowych, szczególnie dla ministerstw, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej oraz gmin, województw, powiatów, gmin i ich urzędów, a także dla jednostek budżetowych oświaty, pomocy społecznej, urzędów pracy, zarządów dróg, administracji zespolonej, inspekcji i inspektoratów, sądów i prokuratury, KAS, RIO, NIK, służb mundurowych  organizacyjnych i innych.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zadania publiczne i zasady systemowe ustalania należności stanowiących dochody budżetowe -  ustawa o finansach publicznych, inne ustawy określające cenę a problem wynikający z interpretacji przepisów VAT w zakresie zasad poboru należności budżetowych.
 2. Pojęcie i definicja należności niepodatkowych o charakterze publicznoprawnym - niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych i ich przykłady z praktyki.
 3. Decyzja administracyjna jako podstawowy dokument ustalający wysokość i termin zapłaty należności budżetowej o charakterze publicznoprawnym niepodatkowym - zastosowanie procedur Kodeksu postępowania administracyjnego do należności i opłat pobieranych przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe oraz przez dysponentów państwowych funduszy celowych.
 4. Problem organu właściwego do wydania interpretacji indywidualnej w zakresie należności budżetowej o charakterze publicznoprawnym niepodatkowym stanowiącej dochody jednostki samorządu terytorialnego – typowe błędy interpretacji wydawanych przez KAS w sprawie VAT od opłat za duplikaty świadectw, wyżywienie, pobyt dziecka w przedszkolu, itp.
 5. Pojęcie i definicja należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny - należności budżetowe o charakterze cywilnoprawnym w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych i ich przykłady z praktyki.
 6. Zasady umarzania z urzędu i na wniosek dłużnika należności  pieniężnych mających charakter publicznoprawny niepodatkowy i mających charakter cywilnoprawny – porządkowanie zaległości.
 7. Zasady niedochodzenia „drobnych” należności o charakterze cywilnoprawnym do 100 zł.
 8. Problem szczególny - zasady dochodzenia kwoty równowartości 40 euro jaka przysługuje bez wezwania od dłużnika, w świetle ustawy z dnia 8 marca 2013 o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
 9. Zasady wyceny należności na dzień ich powstania i na dzień bilansowy oraz na moment sprawozdawczy w roku 2019 w świetle przepisów ustawy o rachunkowości.
 10. Problem wyceny należności budżetowych z podatkiem VAT i ich ujęcia w księgowości i sprawozdawczości budżetowej – kontrowersyjna broszura MF i stanowisko KRRIO dot. podatku Vat w z której wynika, iż należności budżetowe należy wykazywać w kwotach netto, należności budżetowe a mechanizm podzielonej płatności „split payment”.
 11. Aktualizacja należności budżetowych oraz procedura ustalania odpisu aktualizującego należności budżetowej - zastosowanie Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów” w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych oraz w państwowych funduszach celowych, wzory księgowań odpisów aktualizujących należności.
 12. Ujednolicenie zasad księgowań należności budżetowych jako przychodów działalności podstawowej, działalności pozostałej, działalności finansowej oraz jako przychodów przyszłych okresów – wzory księgowań należności głównej, w tym należności z VAT z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, należne odsetki, inne należności uboczne, umorzenie w całości albo w części, odroczenie lub rozłożenie na raty, zaniechanie poboru, przeniesienia i przejęcie własności, przedawnienia, kompensaty, itp..
 13. Ujednolicenie księgowań należności związanych z zadaniami zleconymi – problem dotyczący księgowania należności jako zobowiązań w zakresie zadań zleconych w świetle nowych stanowisk MF z 2019 roku..
 14. Ujednolicenie księgowań należności z tytułu zwrotów, refundacji wydatków i świadczeń nienależnie pobranych – problem dotyczący księgowania należności na zwroty i refundacje wydatków budżetowych (stornem czerwonym lub czarnym), wyjaśnienie kiedy można kompensować należności ze zobowiązaniami w rozumieniu art. 498 KC i typowe nieprawidłowości związane z kompensowaniem należności ze zobowiązaniami.
 15. Zasady prezentacji należności budżetowych w sprawozdaniach typu ”RB” w roku 2019.
 16. Przykłady praktyczne i odpowiedzi na pytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:30 – 16:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22)  46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót