Nowe obowiązki wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

- Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2022

- Krajowe ramy cyberbezpieczeństwa na lata 2017-2022

Termin: 9.10.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawowymi definicjami związanymi z systemem cyberbezpieczeństwa oraz przepisami prawnymi które regulują problematykę w tej ustawie. Uczestnicy podczas szkolenia dowiedzą się jaki jest zakres działania przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz jakie obowiązki z niej wynikają względem podmiotów publicznych, tj. odpowiedzialności z tytułu przepisów ustawy. Uczestnicy dowiedzą się również o Strategii Cyberbezpieczeństwa oraz Krajowych ramach na lata 2017 – 2022.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do wszystkich kierowników jednostek sektora finansów publicznych, przedstawicieli komórek organizacyjno - prawnych, audytorów wewnętrznych, audytorów systemów jakości, bezpieczeństwa informacji, kontrolerów finansowych, koordynatorów do spraw zarządzania ryzkiem oraz innych osób odpowiedzialnych w jednostce za zarządzanie ryzykiem, w tym szczególnie ryzykiem bezpieczeństwa informacji, IT i cyberbezpieczeństwa.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Dotychczasowy dorobek prawa krajowego w zakresie bezpieczeństwa informacji.
 2. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i rozporządzenie o krajowych ramach interoperacyjności.
 3. Cyberprzestępczość – źródła i zagrożenia.
 4. Ramy prawne europejskiego i krajowego systemu cyberbezpieczństwa.
 5. Akty wykonawcze do ustawy krajowej.
 6. Podstawowe pojęcia ustawy.
 7. Struktura zarządzania cyberbezpieczeństwem kraju.
 8. Szacowanie ryzyka jako element cyberbezpieczństwa.
 9. Obowiązki dostawców kluczowych.
 10. Wymogi prawne i funkcjonalne dla systemów informatycznych używanych w samorządach.
 11. Podmiot publiczny jako operator usługi kluczowej.
 12. Prawne konsekwencje zagrożenia cyberbezpieczństwa.
 13. Zadania podmiotów publicznych w zakresie cyberbezpieczństwa.
 14. Zadania osoby wyznaczonej do kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczństwa.
 15. Odpowiedzialność wynikająca z przepisów ustawy  z dnia 5 lipca 2018 r.   o krajowym systemie cyberbezpieczństwa.
 16. Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2022.
 17. Krajowe ramy cyberbezpieczeństwa na lata 2017-2022

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa:

- jednej osoby 490zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 9:00 – 16:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752, 53-70-181; 
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

 

<<< powrót