Odpowiedzialność pracowników i funkcjonariuszy publicznych

- zasady działania jednostek sektora finansów publicznych,

- źródła i przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości, skutki naruszeń przepisów prawa,

- prawna charakterystyka poszczególnych rodzajów odpowiedzialności:

- obowiązki dysponenta środków publicznych na tle ujawnionych nieprawidłowości

 

Termin: 11.02.2019 r. / Miejsce: Poznań

 

 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie:
 • Zakresu działalności jednostki organizacyjnej na tle prawnych podstaw funkcjonowania sektora finansów publicznych.
 • Zasad działania jednostek sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów dokonywania wydatków.
 • Zasad działania organów władzy publicznej „na podstawie i w granicach prawa” na tle ustalonego zakresu obowiązków pracownika jednostki (funkcjonariusza publicznego).
 • Prawnej charakterystyki poszczególnych rodzajów odpowiedzialności.
 • Typowych obszarów zagrożeń mogących skutkować odpowiedzialnością.
 • Obowiązków dysponenta środków publicznych na tle ujawnionych nieprawidłowości.

 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do kierowników jednostek, głównych księgowych, skarbników i kwestorów, przedstawicieli komórek organizacyjno-prawnych, kontroli i audytu, księgowości i kontrasygnaty, nadzoru właścicielskiego, planowania budżetowego wszystkich jednostek sektora finansów publicznych oraz rad jednostek samorządowych.
 
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Zakres działalności jednostki  organizacyjnej na tle prawnych podstaw funkcjonowania sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • ustawy o finansach publicznych,
  • ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • ustaw związanych z podstawami realizacji zadań publicznych przez jednostkę.

Prawne granice realizacji zadań publicznych.

 1. Zasady finansów publicznych na tle prawnych podstaw określających sposób realizacji zadania przez pracownika jednostki (funkcjonariusza publicznego).
 2. Zasady działania jednostek sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów dokonywania wydatków.
 3. Jednostka sektora finansów publicznych w ustaleniach państwowych organów kontrolnych
  (ze szczególnym uwzględnieniem Najwyższej Izby Kontroli)
  • źródła i przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości, skutki naruszeń przepisów prawa.
 4. Zasada działania organów władzy publicznej „na podstawie i w granicach prawa” na tle ustalonego zakresu obowiązków pracownika jednostki (funkcjonariusza publicznego). Rodzaje odpowiedzialności (pracownicza, dyscyplinarna, karna, karno-skarbowa, administracyjna, majątkowa) za naruszenie przepisów prawa w zakresie związanym
  z przedmiotem kompetencji do rozstrzygania sprawy zgodnie z wymogami określonymi ustawami (w tym w szczególności ustawą Kodeks postępowania administracyjnego).
 5. Rodzajowa indywidualizacja zakresu odpowiedzialności kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracownika. Odpowiedzialności osoby nie będącej pracownikiem jednostki sektora finansów publicznych. Znaczenie skutecznego powierzenia realizacji obowiązków na tle odpowiedzialności kierownika. Podstawy ustalenia kryterium winy jako podmiotowej przesłanki ponoszenia odpowiedzialności w świetle zróżnicowanych systemów prawnych.
 6. Prawna charakterystyka poszczególnych rodzajów odpowiedzialności:
  • identyfikacja zakresu podmiotowego (kto odpowiada?),
  • opis znamion czynów zabronionych (za jakie działanie/zaniechanie odpowiada?) skutkujących możliwością orzeczenia sankcji pracowniczych, dyscyplinarnych, karnych, karno-skarbowych, administracyjnych oraz majątkowych,
  • rodzaje sankcji.
 7. Praktyczna identyfikacja typowych obszarów zagrożeń mogących skutkować odpowiedzialnością – dokonana na tle orzecznictwa sądowego, administracyjnego oraz innych organów orzekających:
  • przykłady naruszeń przepisów prawa związanych z orzeczonymi podstawami wymiaru kary wobec funkcjonariuszy publicznych (pracowników jednostki).
 8. Obowiązki dysponenta środków publicznych na tle ujawnionych nieprawidłowości:
  • rola i szczególne znaczenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w systemie ochrony finansów publicznych.
 9. Dyskusja z uczestnikami szkolenia, odpowiedzi na pytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Aleksandra Szmater
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: aleksandra.szmater@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)