Pisma wydawane przez Wierzycieli w postępowaniu administracyjnym - warsztaty

Termin 28.07.2021 r. / Miejsce: online

Czas szkolenia: 09:00 - 13:30

CEL SZKOLENIA 
Celem szkolenia jest  przedstawienie  uczestnikom zagadnień związanych z poprawnością zarówno materialną jak i formalną tworzonych przez nich pism. Szkolenie ma charakter warsztatowy, co oznacza, że w trakcie szkolenia wykładowca będzie przedstawiał przykładowe, przygotowane przez siebie pisma i omawiał ich poszczególne elementy. 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do departamentów prawnych, przedstawicieli   komórek windykacyjnych,  wydziałów finansowo-księgowych  oraz wszystkich osób zajmujących się ustalaniem i egzekwowaniem  należności w administracji publicznej. 

PROGRAM SZKOLENIA

    1. Pisma Wierzyciela w postępowaniu informacyjnym prowadzonym wobec Zobowiązanego:
    a) działania informacyjne.
 
    2. Pisma w postępowaniu upominawczym:
 
    a) upomnienie- jak prawidłowo wystawić upomnienie,
    b) tytuł wykonawczy - nowa wersja tytułu wykonawczego (Rozporządzenie z dnia 29 kwietnia  
    2021  r. Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w 
    egzekucji administracyjnej)- jak prawidłowo wystawić tytuł wykonawczy i jego różne wersje
    (dalszy, ponownie wystawiony, kolejny, odpis tytułu wykonawczego).
 
    3. Pisma w postępowaniu egzekucyjnym:
 
    a) postanowienie wierzyciela w sprawie zarzutów,
    b) postanowienie wierzyciela w sprawie sprzeciwu małżonka zobowiązanego,
    c) postanowienie wierzyciela w sprawie sprzeciwu osoby trzeciej,
    d) zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie istnienia lub wysokości dochodzonej    
    należności  pieniężnej,
    e) pisma wynikające z obowiązku informacyjnego spoczywającego na wierzycielu,
    f) żądanie umorzenia postepowania egzekucyjnego przez wierzyciela- art. 34 a.
    g) pisma o udzielenie informacji i wyjaśnień-art. 36.
    h) wezwanie do złożenia wyjaśnień przez zobowiązanego- art. 37b.
    i) skarga wierzyciela na przewlekłość postepowania egzekucyjnego,
    j) wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej- art. 61 upea i  
    Rozporządzenie 18 grudnia 2020  r.  w sprawie szczegółowego zakresu  informacji zawartych 
    we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej,
    k) pisma będące uprawnieniem wierzyciela obcego do kwestionowania rozstrzygnięć organu 
    egzekucji administracyjnej,
    l) wniosek o umorzenie kosztów egzekucji administracyjnej oraz sadowej przejętej w   
  konsekwencji zbiegu egzekucji.
 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

  • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.  

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT

 

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl