Plan kont 2019 - zasady księgowości budżetowej

- nadrzędne zasady rachunkowości a prawo unijne

- dochody i wydatki budżetowe w zakresie podatku VAT

- przychody i koszty księgowe oraz wynik finansowy

Termin: 14.05.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy merytorycznej pracowników zajmujących się księgowością, sprawozdawczością, budżetem i finansami w zakresie tworzenia planu kont na rok 2019r. Najważniejszymi zagadnieniami poruszanymi w trakcie szkolenia będą:

- Nadrzędne zasady rachunkowości a prawo unijne – dyrektywa 2013/34/UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych oraz dyrektywa 2011/85/UE w sprawie wymogów dla ram budżetowych i ich wpływ na rachunkowość budżetową w Polsce;

- Charakterystyka rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – stary (do 31.12.2017) a nowy plan kont (od 1.01.2018).

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych, skarbników i innych pracowników komórek finansowo-księgowych. wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, dysponentów państwowych funduszy celowych oraz gmin, powiatów, województw, ministerstw, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej, sądów i prokuratury, krajowej administracji skarbowej, wojska, policji i innych służb mundurowych, placówek, a także innych jednostek pozabudżetowych.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Nadrzędne zasady rachunkowości a prawo unijne – dyrektywa 2013/34/UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych oraz dyrektywa 2011/85/UE w sprawie wymogów dla ram budżetowych i ich wpływ na rachunkowość budżetową w Polsce.
 2. Specyfika rachunkowości budżetowej – podział ksiąg na księgi organu finansowego, księgi organu podatkowego oraz księgi jednostek wykonujących budżet i księgi placówek dyplomatycznych w roku 2019.
 3. Charakterystyka rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – stary (do 31.12.2017) a nowy plan kont (od 1.01.2018).
 4. Polityka rachunkowości 2019 – dostosowanie opisu przyjętych zasad rachunkowości do aktualnych przepisów, eliminowanie typowych błędów i nieprawidłowości z lat minionych.
 5. Dochody i wydatki budżetowe – zasady wyceny i zasady ich księgowania  w roku 2019, w tym nowe rozwiązania dla organów podatkowych KAS.
 6. Dochody i wydatki budżetowe w zakresie podatku VAT oraz w zakresie zadań zleconych.
 7. Należności i zobowiązania budżetowe – zasady wyceny i zasady ich księgowania w roku 2019.
 8. Zaangażowanie budżetu - zasady wyceny i problem szczególny dot. zasad wykazywania zaangażowania w sprawozdaniu typu „RB” w związku z wykreśleniem powiązania zaangażowania z planem finansowym.
 9. Aktywa trwałe i obrotowe - zasady wyceny i zasady ich księgowania w roku 2019, problem szczególny związany z gruntami oddawanymi w użytkowanie wieczyste oraz zwiększenie z 3,5 tys. do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.
 10. Przychody i koszty księgowe oraz wynik finansowy – grupowanie przychodów i kosztów, ustalanie wyniku finansowego, podatek VAT a wynik działalności operacyjnej.
 11. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów – zasady wyceny i zasady ich księgowania na koncie 840 i na koncie 640 w roku 2019.
 12. Najważniejsze modele ewidencyjne obowiązujące w roku 2019 – dekretacja i wzory księgowań.
 13. Powiązanie danych księgowych z poszczególnymi sprawozdaniami typu „RB” i sprawozdania finansowego, w tym informacji dodatkowej – obroty i salda a kwoty nominalne, kwoty netto, kwoty brutto, kwoty pomiędzy netto a brutto i ich ujęcie w sprawozdawczości budżetowej i finansowej w roku 2019.
 14. Odpowiedzi na pytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22)  46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót