Podatek od nieruchomości -aktualne problemy praktyczne w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

- budowla i zmiany definicji obiektu budowlanego w Prawie budowlanym
- spór o elektrownie wiatrowe – czy chodzi tylko o elektrownie wiatrowe
- opodatkowanie obiektów zbędnych w działalności gospodarczej
- grunty pod liniami przesyłowymi
- wybrane rodzaje obiektów w orzecznictwie sądów administracyjnych


Termin: 17.12.2019r. / Miejsce: Radom

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie problemów związanych z rozliczaniem podatku od nieruchomości w aspekcie prawa budowlanego, ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw i jej wpływ na pojęcie budowli w podatku od nieruchomości. Szczegółowo zostaną omówione: główne problemy związane z pojęciem budowli, zmiana podstawy opodatkowania budowli, leasing a podatek od nieruchomości.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, specjalistów do spraw podatkowych, osób rozliczających podatek od nieruchomości, w tym szczególnie przedstawicieli spółek branży paliwowo-energetycznej, gazowniczej, wydobywczej, infrastrukturalnej (wodociągi i kanalizacje, koleje etc.), skarbników, pracowników komórek podatków lokalnych jednostek samorządowych pobierających podatek od nieruchomości oraz przedstawicieli biur rachunkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką zmian w zakresie podatku od nieruchomości.

PROGRAM

 1. Budowla i zmiany definicji obiektu budowlanego w Prawie budowlanym wprowadzone m. in. ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw i jej wpływ na pojęcie budowli w podatku od nieruchomości
 2. główne problemy związane z pojęciem budowli
 3. nazwy potoczne i specjalistyczne – znaczenie dla ustalenia zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości
 4. wpływ zmiany definicji obiektu budowlanego wprowadzonej ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. na definicję pojęcia budowli w podatku od nieruchomości

- jakie obiekty przestały być  budowlami?

- pojęcie wyrobów budowlanych

- koniec(czy na pewno?) koncepcji „całości techniczno –użytkowej” i jej skutki dla np. opodatkowania obiektów „sieciowych” oraz przemysłowych – orzecznictwo sądów administracyjnych

- problem budowli w budynku – czy zmiana spowodowała opodatkowanie urządzeń wewnątrz budynku?

 1. zmiana definicji obiektu budowlanego a pojęcie budynku
 2. urządzenia budowlane po zmianie definicji obiektu budowlanego
 3. zmiany regulacji dot. elektrowni wiatrowych i ich znaczenie dla opodatkowania innych obiektów
 1. Spór o elektrownie wiatrowe – czy chodzi tylko o elektrownie wiatrowe
 2. Budynek – problemy definicyjne
  1. dach- cały czy tylko kawałek?
  2. związek z gruntem
  3. kondygnacja (czy podest to już kondygnacja, magazyny wysokiego składowania etc.)
 3. Budynek a budowla – aktualny stan orzecznictwa, m. in.
  1. wydzielenie z przestrzeni
  2. budynki wypełnione urządzeniami
  3. silosy, zbiorniki itp.
  4. wyrok TK z 13 grudnia 2017 r. a praktyka orzecznicza
 4. Opodatkowanie obiektów zbędnych w działalności gospodarczej (w kontekście zmian wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  1. znaczenie decyzji, o której mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlanego
  2. moment wywarcia „skutku podatkowego” decyzji o nakazie rozbiórki
  3. opodatkowanie gruntu pod budynkiem objętym decyzją o nakazie rozbiórki
  4. problem zgodności regulacji z Konstytucją RP
 5. Grunty po liniami przesyłowymi – związane czy zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej?
 6.  Zmiany w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym a podatek od nieruchomości
 7.  Zwolnienie nieruchomości gminnych na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy

 o podatkach i opłatach lokalnych i jego skutki dla przedsiębiorców

 1.  Wartość początkowa środka trwałego a wartość rynkowa
 2.  Zmiana podstawy opodatkowania budowli
 3.  Opodatkowanie budowli stanowiących część środka trwałego
 4.  Wybrane rodzaje obiektów w orzecznictwie sądów administracyjnych
  1. obiekty sieciowe
  2. transformatory
  3. urządzenia techniczne w/na budynkach
  4. namioty, transformatory i inne obiekty tymczasowe
 5.  Leasing a podatek od nieruchomości
 6.  Nowy minimalny podatek dochodowy od budynków a podatek od nieruchomości
 7.  Ewidencja gruntów i budynków – praktyczne znaczenie  dla wymiaru podatku od nieruchomości

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

• jednej osoby -  590 zł netto + 23 % VAT

• dwóch osób z jednej firmy - 550 zł/os netto + 23 %VAT

Uwaga! Cena promocyjna 490 zł netto przy zgłoszeniu na 14 dni przed szkoleniem.

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane
w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin:
Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast w godzinach: 8.00 – 14.00.

O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/  53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.