Pomoc publiczna w perspektywie 2014-2020

- tryby pomocowe finansowania

- realizacja projektu z pomocą publiczną

- realizacja projektu z wyłączeniem reguł pomocy publicznej

Termin: 11.06.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z istotą pomocy publicznej i zasadami jej udzielania i dokumentowania na gruncie przepisów prawa polskiego i UE w programów operacyjnych 2014-2020 w tym przybliżenie uczestnikom jasnych warunków zgodności określonych przez Komisję Europejską w stosunku do nowych kategorii pomocy podlegającej grupowemu wyłączeniu.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli wszystkich instytucji wdrażających, pośredniczących i beneficjentów ostatecznych RPO 2014-2020, a w szczególności pracowników Urzędów Marszałkowskich, Wojewódzkich Urzędów Pracy, jednostek samorządowych, korzystających z RPO oraz innych beneficjentów, a w szczególności: kadry administracyjnej projektów unijnych, koordynatorów / kierowników projektów, specjalistów ds. rozliczeń, specjalistów ds. administracji i promocji, księgowych i skarbników, kierowników jednostek, pracowników działów kadrowych, konsultantów i doradców w zakresie rozliczania i zarzadzania projektami UE.

PROGRAM SZKOLENIA

1.   Tryby pomocowe finansowania – podejście do pomocy publicznej w perspektywie 2014-2020:

a. Przesłanki identyfikujące pomoc publiczną.

b. Pojęcie przedsiębiorstwa oraz beneficjenta pomocy (różnice).

c. Realizacja projektu z pomocą publiczną – omówienie pięciu trybów podstawowych oraz jednego szczegółowego.

d. Realizacja projektu z wyłączeniem reguł pomocy publicznej – projekt generujący dochód oraz projekt niegenerujący dochodu.

 2.   Główne kategorie pomocy publicznej:

  1. Pomoc regionalna (art. 107.3.a. TFUE), w tym mapa pomoc regionalnej na lata 2014-2020.
  2. Pomoc horyzontalna (art. 107.3.c. TFUE).
  3. Pomoc sektorowa (art. 107.3.c. oraz 107.3.e. TFUE)
  4. Pomoc udzielana w ramach Sekcji 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
  5. Pomoc udzielana w ramach Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020.
  6. Pojęcie inwestycji początkowej.

3. Katalog kosztów kwalifikowanych

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22)  46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót