Postępowanie administracyjne – dla zaawansowanych

- podmioty uczestniczące w postępowaniu i ich prawa i obowiązki

- zasada polubownego załatwiania spraw administracyjnych - NOWA FORMA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – MEDIACJA

 

Termin: 24.01.2019 r. / Miejsce: Warszawa

 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest wszechstronne wyjaśnienie mechanizmów rządzących postępowaniem administracyjnym. Szkolenie pozwoli na wyczerpujące zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania procedur administracyjnych (wszczynania postępowań, przeprowadzania postępowań dowodowych, wydawania orzeczeń rozstrzygających merytorycznie w sprawie oraz proceduralnych jak również zastosowania trybów nadzwyczajnych), a tym samym na uniknięcie błędów mogących skutkować eliminacją z obrotu prawnego orzeczenia. Szczegółowo omawia zmiany  wprowadzone do procedury administracyjnej  nowelizacją z 1.06.2017r.
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli departamentów i wydziałów organizacyjno-prawnych, zamówień publicznych, wszystkich jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz prawników i pracowników organów w praktyce stosujących w ramach realizacji powierzonych spraw regulacje znowelizowanego KPA.
 
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Zastosowanie k.p.a.:
  • sprawy załatwiane w trybie k.p.a. a inne tryby załatwiania spraw,
  • różnice pomiędzy różnymi postępowaniami regulowanymi w k.p.a.
 2. Praktyka urzędnicza stosowania regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego (charakterystyka, najczęstsze uchybienia w praktyce organów stosujących prawo administracyjne).
 3. Zasady ogólne k.p.a.:
  • podstawowe zasady, ze szczególnym uwzględnieniem zasady udzielania informacji prawnej i zapewnienia stronie aktywnego udziału w postępowaniu,
  • wyjątki od zasady udzielania informacji prawnej ( zawodowi prawnicy), wyłączenie obowiązku zapewnienia stronie aktywnego udziału w postępowaniu-omówienie na przykładach,
  • zasady w orzecznictwie sądów administracyjnych (przegląd orzecznictwa w zakresie najważniejszych zasad postępowania administracyjnego),
  • uchylenie decyzji jako konsekwencja naruszenia zasad ogólnych postępowania administracyjnego- omówienie na wybranych przykładach.
 4. Organ prowadzący postępowanie:
  • ustalanie właściwości organu,
  • wyłączenie pracownika – przesłanki obligatoryjne i fakultatywne,
  • wyłączenie organu,
  • konsekwencje wydania decyzji przez niewłaściwy organ.
 5. Podmioty uczestniczące w postępowaniu i ich prawa i obowiązki:
  • strona,
  • pełnomocnictwo,
  • podmioty na prawach strony,
  • organizacje społeczne,
  • podmioty posiadające interes faktyczny,
  • podmioty zainteresowane.
 6. Udział pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego i statutowego  w postępowaniu administracyjnym
  • formy pełnomocnictwa procesowego,
  • wyłączenia od obowiązku ustanawiania pełnomocnika do doręczeń w kraju
   w wypadku wskazania elektronicznego dresu do doręczeń, zapewnienie stronie czynnego udziału w postępowaniu, ustalanie faktycznego adresu zamieszkania strony postępowania,
  • planowane przez ustawodawcę zmiany w zakresie regulacji dot. pełnomocnictw- tzw. pełnomocnictwa stałe.
 7. Postępowanie administracyjne i jego stadia:
  • wszczęcie postępowania, odmowa wszczęcia postępowania,
  • zasady wszczynania i załatwiania spraw, doręczenia, wezwania, z uwzględnieniem procedowania elektronicznego,
  • terminy procesowe oraz materialno-prawne, prekluzja, charakterystyka terminów procesowych oraz materialno-prawnych, definicja, skutki uchybienia, instytucja przywracania chybionych terminów, metodologia wnioskowania o charakterze danego termin,
  • usuwaniu nieprawidłowości wniosków stron postępowania administracyjnego: art. 64 § 2 Kpa,
  • usuwanie nieprawidłowości pojawiających się w orzeczeniach organu, wyjaśnienia orzeczeń wydanych przez organ: art. 111-113 kpa, art. 132 kpa -omówienie wyroków WSA i NSA,
  • zasady liczenia terminów,
  • przywracanie chybionych terminów,
  • wezwania i doręczenia,
  • dokumentowanie postępowania: metryka sprawy, protokoły i adnotacje, w tym
   w formie dokumentu elektronicznego,
  • zawieszenie postępowania  i przeszkody w prowadzeniu postępowania administracyjnego.
 8. Bezczynność organu w postępowaniu- jako forma wywierania wpływu na organ przez stronę postępowania- ponaglenie:
  • procedura rozpoznania ponaglenia,
  • obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia.
 9. Regulacje art. 36-37 Kpa- definicja przewlekłości i bezczynności. Bezpośrednie wskazanie soboty jako dnia wolnego od pracy w przepisach kodeksu.
 10. Postępowanie wyjaśniające, sprawdzające i dowodowe:
  • zasady postępowania dowodowego,
  • reguły oceny mocy dowodów oraz ich wiarygodności oraz formułowanie ocen,
  • środki dowodowe i ich rodzaje,
  • moc dowodowa dokumentów, uwierzytelnianie dokumentów urzędowych,
  • zakazy dowodowe,
  • fakty nie wymagające dowodzenia – notoria powszechne i urzędowe,
  • sposób prowadzenia postępowania dowodowego, w tym rozprawa administracyjna,
  • formułowanie uzasadnienia decyzji,
  • art. 81 kpa ( rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony postępowania- odpowiednik in dubio pro reo),
  • potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentacji przedkładanej przez stronę postepowania przez upoważnionego pracownika organu.
 11. Zagadnienie ważnego interesu zainteresowanego i możliwości płatniczych w kontekście regulacji kodeksowych, art.41 a ustawy o Ubezpieczeniu społecznym rolników, praktyki 
  i orzecznictwa sadów administracyjnych.
 12. Posiedzenie jako forma przyspieszenia zajęcia stanowiska przez organ współdziałający- art.106 Kpa.
 13. Zasada polubownego załatwiania spraw administracyjnych, NOWA FORMA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – MEDIACJA.
  • w jakich sprawach można prowadzić postępowanie mediacyjne,
  • wielość stron,
  • możliwość zawarcia ugody,
  • wydanie decyzji na niekorzyść adresata podejrzenie odwołania - organ stroną mediacji, cel i skutki mediacji,
  • dobrowolność mediacji,
  • czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia,
  • koszty postępowania.
 14. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym:
  • decyzja administracyjna – składniki i prawidłowy sposób konstrukcji,
  • uzasadnienie decyzji – elementy, zasady formułowania, możliwość odstąpienia od uzasadnienia,
  • uzupełnienie treści decyzji i rektyfikacja nieistotnych wad decyzji,
  • umorzenie postępowania,
  • rozstrzygnięcia incydentalne – postanowienia, postanowienie wydawane w formie tradycyjnej oraz  dokumentu elektronicznego jako akt procesowy dotyczący kwestii wynikających w toku postępowania oraz akt rozstrzygający merytorycznie (charakter, forma, elementy obligatoryjne, wadliwość elektronicznych decyzji administracyjnych),
  • wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony,
  • art. 79a k.p.a. - umożliwienie stronie podjęcia działań zmierzających do skorygowania treści wniosku lub uzupełnienia materiału dowodowego a wydanie decyzji pozytywnej, zakres zastosowania i wyłączenia na mocy „lex specialis”,
  • nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony – art. 81 Kpa,
  • milczące załatwianie spraw administracyjnych, zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy poprzez obwieszczenie.
 15. Zwykłe środki zaskarżenia:
  • fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,
  • oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania, zażalenie i wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy,
  • zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej,
  • wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa,
  • sprzeciw od decyzji kasacyjnej ,
  • uwzględnienie skargi strony w trybie autokontroli (zmiana art. 54 § 3 p.p.s.a)
  • zażalenie.
 16. Możliwości zmiany i uchylenia decyzji ostatecznych:
  • uchylenie lub zmiana decyzji niewadliwej – przesłanki, procedura, skutki, ograniczenia stosowania trybu,
  • wznowienie postępowania – przesłanki, procedura, skutki, ograniczenia stosowania trybu,
  • stwierdzenie nieważności decyzji – przesłanki, procedura, skutki, ograniczenia stosowania trybu.
 17. Postępowania uproszczone:
  • wydawanie zaświadczeń,
  • rozpatrywanie skarg i wniosków.
 18. Petycje:
  • petycje a podania, skargi i wnioski,
  • podmioty, które mają obowiązek przyjmowania petycji,
  • składanie petycji,
  • odpowiednie stosowanie przepisów KPA w odniesieniu do petycji,
  • informowanie o załatwieniu petycji.
 19. Omówienie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych mającego najistotniejszy wpływ na postępowanie administracyjne w latach 2014-2018.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 590zł netto +23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 550 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 09:00 – 17:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Aleksandra Szmater
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: aleksandra.szmater@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)