Pracownicze Plany Kapitałowe - w sektorze publicznym

Termin: 24.02.2021r./ Miejsce:online

Czas szkolenia: 09:00 - 13:30

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom szkolenia zagadnień dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostkach sektora publicznego z punktu widzenia pracodawcy oraz pracownika. Uczestnicy dowiedzą się między innymi jakie rodzaje wpłat i w jakiej wysokości ich obowiązują, jakie są koszty związane z zarządzaniem PPK oraz jaka spoczywa na nich odpowiedzialność karna związana z obsługą PPK. W szkoleniu zostaną zaprezentowane cele i korzyści jakie niosą ze sobą Pracownicze Plany Kapitałowe zarówno dla pracownika jak i pracodawcy.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do kierowników jednostek, dyrektrów generalnych, dyrektorów i naczelników komórek organizacyjno-prawnych, kadr i szkoleń, skarbników oraz wszystkich jednostek administracji centralnej i samorządowej.

PROGRAM SZKOLENIA

       I. Pracodawca a PPK

 • Terminarz przystępowania do PPK oraz możliwość zwolnienia z obowiązku utworzenia
 • Podmioty zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie PPK
 • Rola reprezentacji pracowników w tworzeniu PPK
 • Zasady ustalania i odprowadzania wpłat na PPK

- wpłata podstawowa

- wpłata dodatkowa

- technika odprowadzania wpłat

 • Obowiązki podatkowe oraz wobec ZUS
 • Obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy
 • Umowy PPK

- umowa o zarządzanie PPK - strony, przedmiot, skutki braku wyboru oferty

- umowa o prowadzenie PPK - strony, przedmiot

 • Zmiana pracodawcy a PPK              
 • Odpowiedzialność karna pracodawcy

II. Pracownik a PPK

 • Obligatoryjne uczestnictwo w PPK
 • Wystąpienie z PPK
 • Zasady dysponowania środkami PPK

      -  przed 60 rokiem życia

      -  po 60 roku życia

      -  sytuacja osobista pracownika a dysponowanie środkami (śmierć, rozwód, unieważnienie małżeństwa,                 sfinansowanie wkładu własnego kredytu)

      -  sytuacja zawodowa pracownika a PPK - zmiana pracodawcy

 • Jednoczesne uczestnictwo w kilku programach

III. Środki PPK

 • Rodzaje i wysokość wpłat
 • Składka powitalna i dopłata roczna z budżetu państwa
 • Koszty zarządzania PPK - limity
 • Zasady inwestowania
 • Nadzór nad PPK
 • Odpowiedzialność karna

IV. PPK - uwagi ogólne

 • Cele i korzyści dla pracownika i pracodawcy
 • Ewidencja PPK
 • Portal PPK
 • Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których gromadzone są środki

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

 • jednej osoby 349 zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 

Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  

Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.

Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.    

 

Zgłoszenie uczestnictwa (karta złoszeniowa)

Oświadczenie VAT (do pobrania)Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl