Egzekucja w administracji publicznej – praktyczne aspekty

-  przebieg egzekucji administracyjnej

- wyjawienie majątku zobowiązanego

- postępowanie zabezpieczające w administracji, jako skuteczna ochrona przed wyzbywaniem się majątku dłużnika

Termin: 17.03.2020 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przebiegiem postępowania egzekucyjnego jako całości (z uwzględnieniem najnowszych zmian), a także praktycznymi aspektami prowadzenia skutecznej egzekucji. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się ze skutecznymi sposobami prowadzenia egzekucji, zarówno z pozycji wierzyciela, jak też organu egzekucyjnego. Ponadto, uczestnicy zostaną zapoznani z typowymi sposobami obrony zobowiązanego oraz innych uczestników postepowania przed działaniami organów egzekucyjnych.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do departamentów prawnych, przedstawicieli komórek windykacyjnych, wydziałów finansowo-księgowych  oraz wszystkich osób zajmujących się ustalaniem i egzekwowaniem należności w administracji publicznej.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Stosowanie środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu egzekucyjnym w administracji - nowość od 8 września 2016r.
 2. Postępowanie przedegzekucyjne:
  • nowe zasady podejmowania przez wierzycieli wobec zobowiązanego działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku- kontakt ze zobowiązanym,
  • windykacja miękka,
  • obowiązek wystawienia upomnienia i prawne konsekwencje naruszenia obowiązku, okoliczności wyłączające obowiązek wystawienia tytułu wykonawczego w świetle nowych przepisów wykonawczych,
  • tytuł wykonawczy - nowy obowiązek wskazywania przez wierzyciela w tytule wykonawczym i zarządzeniu zabezpieczenia numeru PESEL lub NIP, jeżeli zobowiązany taki numer posiada, z zagrożeniem nieprzystąpienia do egzekucji lub wykonania zarządzenia.
 3. Ulgi w spłacie zobowiązania:
  • katalog przesłanek do stosowania ulgi,
  • ugoda w administracji,
  • zasady zawierania ugody,
 4. Przebieg egzekucji administracyjnej:
  • zasady prowadzenia egzekucji,
  • wszczęcie postępowania egzekucyjnego a wszczęcie egzekucji administracyjnej,
  • postanowienie o nieprzystąpieniu do egzekucji (rozszerzono przesłanki nieprzystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny o przypadki, gdy zostanie uprawdopodobnione, iż nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne),
 5. Wyjawienie majątku zobowiązanego:
  • przed podpisywaniem umowy (np. o dofinansowanie stanowiska pracy)
  • wezwanie do wyjawienia majątku wysłane łącznie z upomnieniem- skutki prawne,
  • wyjawienie majątku dłużnika przed sądem
 6. Postępowanie zabezpieczające w administracji, jako skuteczna ochrona przed wyzbywaniem się majątku dłużnika:
  • istota i cel zabezpieczenia,
  • realizacja zabezpieczenia,
  • umorzenie postępowania zabezpieczającego.
 7. Środki obrony zobowiązanego w postepowaniu egzekucyjnym w administracji:
  • zarzuty jako środek obrony dłużnika i udział wierzyciela w postępowaniu w sprawie o zarzuty,
  • wniosek z art. 13 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  w sprawie zwolnienia przedmiotu spod zajęciu,
  • skarga na czynności organu egzekucyjnego a pozycja wierzyciela (zmianie uległa właściwość organu do rozpatrywania skargi na czynności egzekucyjne, przewlekłość postępowania egzekucyjnego, naruszenie przepisów o przeprowadzeniu licytacji),
  • nowa zasada stosowania instytucji wstrzymania czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego wyłącznie z urzędu,
  • zawieszenie i umorzenie egzekucji.
 8. Egzekucja zobowiązań wobec rolników w świetle ograniczeń wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 05.07.2017r.w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlega egzekucji,
 9. Koszty egzekucyjne wierzyciela - wydatki egzekucyjne i koszty zastępstwa prawnego, koszty komornicze,
 10. Nowy system opłat egzekucyjnych,
 11. Przedawnienie w egzekucji administracyjnej:
  • okresy przedawnienia,
  • sposoby przerwania biegu przedawnienia,
  • wierzytelność przedawniona a dalsza jej egzekucja.
 12. Forma prawna prowadzonej działalności, a odpowiedzialność za długi
  • z jakiego majątku prowadzić egzekucję,
  • gdzie w pierwszej kolejności powinien udać się komornik,
  • rozszerzenie tytułu wykonawczego na członków zarządu.
 13. Egzekucja należności od spadkobierców-  praktyczne aspekty w egzekucji administracyjnej.
  • sposoby dziedziczenia,
  • sposoby poszukiwania potencjalnych spadkobierców,
  • ustalanie majątku po zmarłym, do którego można skierować egzekucję,
  • tytuł wykonawczy na spadkobierców.
 14. Skarga Pauliańska- skuteczne narzędzie zapobiegające wyzbywania i ukrywania majątku zobowiązanego.
 15. Upadłość i prawo restrukturyzacyjne w egzekucji administracyjnej- korzyści dla wierzyciela.
  • Podstawa umorzenia wierzytelności,
  • Potencjalne sankcje i konsekwencje w stosunku do zobowiązanego,
 16. Zagraniczna egzekucja w administracji-
  • pomoc w ustaleniu miejsca pobytu zobowiązanego
  • dochodzenie należności zagranicą.
 17. Zbieg egzekucji (sądowa i administracyjna)- całkowicie nowe zasady rozstrzygania zbiegów egzekucji administracyjnej i sądowej, nowe zasady rozliczania kosztów egzekucyjnych w efekcie rozstrzygnięcia zbiegu, komunikacja elektroniczna między organami - nowość od 8 września 2016r.
 18. Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym:
  • środki stosowane w postępowaniu zwykłym,
  • stosowanie przymusu natychmiastowego,
  • uproszczone postępowanie egzekucyjne.
 19. Egzekucja należności pieniężnych:
  • podstawy prawne obowiązków o charakterze pieniężnym podlegających egzekucji administracyjnej,
  • organy wykonujące egzekucję administracyjną należności pieniężnych i organy nadzoru,
  • środki egzekucji należności pieniężnych /ogólny zarys/,
  • egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
  • egzekucja ze świadczeń zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego,
  • egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych,
  • egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych,
  • podstawa do zastosowania środków egzekucyjnych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 590zł netto +23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 550 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 16:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)