Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych na uczelniach wyższych

- prawo autorskie a Kodeks cywilny

- prawo autorskie a Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Termin: 30.10.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych z perspektywy problemów występujących w szkolnictwie wyższym. Uczestnicy szkolenia zostaną szczegółowo zapoznani z aspektami przedmiotowymi ochrony autorskiej, systemowymi ochrony autorskiej, dozwolonym użytkiem w działalności szkół wyższych, odpowiedzialnością za naruszenie praw majątkowych i osobistych oraz aspektami podatkowymi dotyczącymi umów cywilno-prawnych, dokumentujących zastosowanie praw autorskich i praw pokrewnych.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do rektorów i prorektorów w tym szczególnie prorektorów ds. nauczania, kanclerzy, prawników, audytorów wewnętrznych i kontrolerów oraz wszystkich pracowników naukowo – dydaktycznych szkół wyższych publicznych i prywatnych.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Aspekty przedmiotowe ochrony autorskiej
 1. utwór
 2. egzemplarz
 3. utwory naukowe
 4. wykłady
 1. Aspekty systemowe ochrony autorskiej
 1. prawo autorskie a Kodeks cywilny,
 2. prawo autorskie a Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),
 1. Istota i rodzaje praw autorskich i praw pokrewnych
 1. autorskie prawa osobiste,
 2. autorskie prawa majątkowe,
 3. prawa zależne,
 4. prawa pokrewne, w tym prawa do pierwszych wydań
 5. prawa do wydań naukowych i krytycznych,
 1. Dozwolony użytek a działalność szkół wyższych
 1. prawo cytatu,
 2. użytek biblioteczny,
 3. użytek dydaktyczno-naukowy,
 4. dozwolony przedruk,
 5. użytek utworów osieroconych,
 1. Aspekty podmiotowe ochrony
 1. pracownicy uczelni i studenci jako twórcy,
 2.  zagadnienie współautorstwa,
 1. Uwarunkowania umowne
 1. przeniesienie praw czy licencja,
 2. kwestia odpłatności,
 3. domniemania ustawowe,
 4. należyte wykonanie umowy – opóźnienia, usterki, forma i tryb zawarcia umowy),
 1. Odpowiedzialność za naruszenie praw osobistych i majątkowych do utworu
 2. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie praw osobistych i majątkowych,
 1. przedawnianie się roszczeń,
 2. odpowiedzialność karna – plagiaty,
 1. Aspekty podatkowe
 1. stosowanie stawki 50% kosztów uzyskania przychodów,
 2. zasady ogólne,
 3. szczególna regulacja dotyczącą pracowników szkół wyższych,

Dyskusja podsumowująca.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 16:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)