Procedury transgranicznego przemieszczania odpadów w UE w związku z aktualizacją przepisów krajowych 2018 roku

 

Termin: 17-18.02.2020 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do tematyki transgranicznego przemieszczania odpadów na terenie UE w myśl obowiązywania aktualizacji krajowych przepisów w 2018r. oraz zapoznanie z praktycznym przygotowaniem kontraktu międzynarodowego na przemieszczanie odpadów na terytorium UE. W ramach szkolenia będą przedstawiane zasady, procedury oraz wzory dokumentacji niezbędne do przygotowania kompletnej dokumentacji na transgraniczne przemieszczanie odpadów.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska, specjalistów ds. gospodarki odpadami, pracownikach organów kontroli, samorządów terytorialnych (województwa, powiaty, gminy), podmiotów specjalizujących się w gospodarce odpadami, które chcą rozszerzyć swoją ofertę działania o międzynarodowe kontrakty w gospodarce w odpadami oparte na procedurze transgranicznego przemieszczania odpadów na terenie UE.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Akty prawne
 2. Zasady dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów
 3. Definicje m.in. : Odpady, Odpady niebezpieczne, Wytwórca odpadów, Posiadacz odpadów, Sprzedawca, Pośrednik, Podmiot zbierający odpady, Zgłaszający, Odzysk, Unieszkodliwianie odpadów, Przywóz odpadów, Wywóz odpadów, Transport, Przemieszczanie, Właściwość organów
 4. Klasyfikacja odpadów na potrzeby transgranicznego przemieszczania odpadów :
 5. Lista zielona, Lista bursztynowa, Załącznik IV do Rozporządzenia UE, Odpady niesklasyfikowane
 6. Procedury dotyczące trans granicznego przemieszczania odpadów
 7. Procedura uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody
 8. Procedura informowania na podstawie art. 18 Rozporządzenia UE
 9. Import do UE z krajów nie-OECD
 10. Eksport z UE do krajów nie-OECD
 11. Zgłoszenie – wymagana dokumentacja
 12. Dokumenty zgłoszeniowe i przesyłania:
 13. Informacje i dokumentacja zawarte w dokumentach zgłoszeniowym i przesyłania:
 14. Dodatkowe informacje i dokumentacja:
 15. Zawarcie umowy pomiędzy zgłaszającym a odbiorcą:
 16. Ustanowienie gwarancji finansowej lub równoważnego ubezpieczenia
 17. Zakres zgłoszenia:
 18. Umowa na przemieszczanie odpadów
 19. Zakres umowy
 20. Dodatkowe informacje i dokumentacja
 21. Wyrażenie zgody przez Organ
 22. Przekazanie zgłoszenia przez właściwy organ wysyłki
 23. Wezwanie przez właściwe zainteresowane organy do dostarczenia informacji i dokumentacji oraz potwierdzenie przyjęcia przez właściwy organ miejsca przeznaczenia
 24. Wyrażenie zgody przez właściwe organy miejsca przeznaczenia, wysyłki i tranzytu oraz terminy dla transportu, odzysku lub unieszkodliwienia
 25. Właściwe organy miejsca przeznaczenia,
 26. Warunki dokonania przemieszczenia

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa
- jednej osoby 490 zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT
Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywają się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00. O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718, fax (22) 46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl
 

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Pastwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.