Rozliczanie projektów unijnych w praktyce

 

Termin: 18.02.2020 r. / Miejsce: Warszawa

            31.03.2020r. / Miejsce: Katowice

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest  poprawa efektywności w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. Do szczegółowych celów zajęć zaliczyć można przede wszystkim przedstawienie podstawowych obowiązków beneficjentów, zmiany, zasady rodzaje wniosków o płatność. Uczestnikom zostanie również przedstawiony harmonogram płatności i monitoring uczestników, jak również sprawozdawczość i najczęstsze błędy sporządzanie podczas sporządzania wniosku o płatność.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do kadry administracyjnej projektów unijnych, koordynatorów / kierowników projektów, specjalistów ds. rozliczeń, specjalistów ds. administracji i promocji, księgowych, kierowników jednostek, pracowników działów kadrowych, audytorów projektów unijnych, konsultantów i doradców w zakresie rozliczania i zarzadzania projektami UE.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wstęp i wyjaśnienie podstawowych pojęć
 2. Podstawowe obowiązki beneficjenta
 3. Jak powinien wyglądać zespół
 4. Wniosek o płatność- zasady rozliczania projektów i najważniejsze zmiany
 5. Wniosek o płatność – rodzaje oraz tworzenie nowego wniosku
 6. Postęp rzeczowy - wskaźniki, rezultaty, problemy w realizacji
 7. Postęp finansowy - dokumenty, ryczałt, korekty i źródła finansowania
 8. Załączniki- rodzaje oraz sposób przygotowania
 9. Obsługa wniosku częściowego i końcowego
 10. Poprawianie Wniosku o płatność
 11. Harmonogram płatności
 12. Monitoring uczestników projektu
 13. Eksport i import danych
 14. Personel projektu
 15. Sprawozdawczość
 16. Najczęstsze błędy popełniane przy sporządzaniu Wniosków o płatność

Dyskusja i konsultacje

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 16:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:

Monika Melon
tel. 22/ 46-49-719
kom. 508-083-523
monika.melon@irip.pl

 

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)