PRZYGOTOWANIE JST DO KONTROLI CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ W VAT - analiza potencjalnych nieprawidłowości w zakresie gospodarki budżetowej, rachunkowości i sprawozdawczości

 

Termin: 11.04.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do planowanych kontroli NIK oraz podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad gospodarki budżetowej, zasad rzetelnej wyceny księgowej dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań budżetowych, materiałów i wyposażenia, środków trwałych i inwestycji budżetowych z podatkiem VAT,  w tym VAT odwrotne obciążenie oraz funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności „split payment” w jednostkach wykonujących ustawę lub uchwałę budżetową na rok 2019.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do skarbników i księgowych wszystkich samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla urzędów marszałkowskich, urzędów miast, urzędów miast i gmin, urzędów gmin, starostw powiatowych, i samorządowych centrów usług wspólnych oraz jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT, jak również jednostek budżetowych oświaty czyli: DBFO -ów, zespołów ekonomiczno-administracyjnych,  przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, średnich, poradni psychologiczno-zawodowych, ośrodków szkolno-wychowawczych.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Specustawa VAT i zasady centralizacji rozliczeń w VAT w jednostkach samorządu terytorialnego a zasady budżetowe, w tym zasada „kasowa” i zasada „brutto”, zasady rachunkowości budżetowej, zasady wyceny aktywów i pasywów, zasady sprawozdawczości budżetowej obowiązujące w roku 2019 i w latach minionych.
 2. Zadania organu władzy publicznej i sfera użyteczności publicznej a działalność gospodarcza - problem odmiennych wyroków sądów i interpretacji podatkowych kiedy jednostka podlega, a kiedy nie podlega pod VAT .
 3. Analiza broszury informacyjnej MF omawiającej mechanizm podzielonej płatności i mechanizm odwrotnego obciążenia VAT, analiza broszury MF dot. centralizacji VAT oraz broszury MF dodatkowe wyjaśnienia, analiza stanowiska KRRIO i rozwiązań funkcjonujących w praktyce w zakresie posługiwania się numerami NIP i REGON oraz nazw jednostek a centralizacja rozliczeń w VAT.
 4. Typowe przypadki naruszeń zasad budżetowych,  zasad rachunkowości budżetowej i zasad wyceny aktywów i pasywów w jednostkach samorządu terytorialnego objętych centralizacją w VAT – wykaz potencjalnych nieprawidłowości kontroli NIK.
 5. Problem systemu „zbierania” VAT w gminach, powiatach, województwach z podległych jednostek organizacyjnych metodą pozabudżetową na organie lub urzędzie, oraz problem jednostek dokonujących przeksięgowania z konta dochodów na konto wydatków równowartości podlegającego odliczeniu VAT naliczonego i jego wpływ na wycenę i zaniżanie kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków oraz należności i zobowiązań, a także zaangażowania wykazywanego w sprawozdawczości budżetowej - problem kont VAT do centralizacji VAT i kont VAT do mechanizmu podzielonej płatności.
 6. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa z podatkiem VAT z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności i odwrotnego obciążenia VAT - zadania z przykładami liczbowymi, w tym w zakresie zastosowania paragrafu 453 klasyfikacji budżetowej, w zakresie zastosowania konta 300 do rozliczeń VAT, w zakresie
 7. refundacji VAT naliczonego podlegającego odliczeniu, w zakresie kwot netto i brutto oraz ceny nabycia pokazujące merytoryczne skutki poszczególnych księgowań dla celów kontroli NIK.
 8. Procedury budżetowe, schematy księgowań i zasady rzetelnej wyceny księgowej dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań budżetowych, materiałów i wyposażenia, środków trwałych i inwestycji budżetowych z podatkiem VAT – model wzorcowy i zasady prawidłowego postępowania.
 9. Odpowiedzi na pytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa

 • jednej osoby  490 zł netto +23% VAT
 • dwóch lub więcej osób z jednej firmy  450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT 
w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:

koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin

Zajęcia odbywają się będą w centrum miasta 
w godzinach: 9:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

   Kontakt

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Katarzyna Jurek

 tel. (22) 46-49-718,  fax (22) 46-49-752

 e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl 

    Dane do przelewu

 Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na   potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

 Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane  do  wystawienia faktury.

 Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym   terminie obciążamy Pastwa kosztami uczestnictwa w wysokości  100 % ceny.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)