Przygotowanie urządzeń księgowych w JSFP do prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2020 rok przy aktualnych obostrzeniach w związku z koronawirusem

Termin: 24.11.2020 r. / Miejsce: online

Czas szkolenia: 9.00 - 13.30

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie procedur związanych z księgowym zamknięciem roku 2020 w zakresie:

  • harmonogramu czynności dotyczących zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2020 rok, niezbędnych do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego
  • inwentaryzacji rocznej - jej roli w związku z zamknięciem roku - prawidłowego jej przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości
  • prawidłowego ustalenia wyniku finansowego

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych) oraz samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej a także księgowych oraz pracowników służb finansowych administracji rządowej i podległych jej jednostek.

PROGRAM SZKOLENIA


BLOK I

    I. Podstawowe czynności dotyczące  zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2020 rok - niezbędne  do
       sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego:

        1.Ustalenie terminu wpływu dokumentacji finansowej do jednostki  oraz terminu rocznych sprawozdań:
           budżetowych i finansowych.
           a) zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w danym roku
           b) monitorowanie realizacji zobowiązań na przełomie roku budżetowego
        2.Prawidłowe  rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji.
        3.Dokonanie ewentualnej korekty odpisu na  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
        4.Przeanalizowanie i zaksięgowanie  ewentualnych kosztów  i zobowiązań na przełomie roku
           budżetowego.
        5. Rozliczenie zaliczek udzielonych pracownikom.
        6. Dokonanie księgowań, które - zgodnie z przepisami szczególnymi - podlegają wykonaniu na koniec
            roku budżetowego w odniesieniu do:
            a) ewidencji oraz weryfikacji należności i zobowiązań
            b) odsetek  za zwłokę
            c) odpisów aktualizujących  wartości  należności
            d) zaangażowania wydatków itp.

BLOK II


    II. Inwentaryzacja roczna - cel i jej rola w  związku z zamknięciem roku:
        1. Funkcje i cele inwentaryzacji, inwentaryzacja jako element rachunkowości jednostki.
        2. Inwentaryzacja drogą spisu z natury -  jak ją prawidłowo przeprowadzić w obecnej  sytuacji ?
            a) prace organizacyjne przed spisem
            b) zespoły spisowe - zadania i odpowiedzialność
            c) spis majątku  oznaczonymi kodami kreskowymi
            d) rozliczenie spisu z natury               
        3. Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald.
        4. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji aktywów i pasywów.
        5. Prawidłowe rozliczenie inwentaryzacji i ustalenie ewentualnych różnic (opracowanie prawidłowej                      dokumentacji poinwentaryzacyjnej oraz ujęcie róznic inwentaryzacyjnych w księgach jednostkowych).   

BLOK III                   

                                                              
    III. Przeksięgowania roczne i prawidłowe ustalenie wyniku finansowego:
        1. Sporządzenie  zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, które
            stanowią podstawę prawidłowego sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.
        2. Zweryfikowanie, czy saldo konta 860 dotyczące wyniku finansowego roku ubiegłego zostało
           przeksięgowane na konto 800 „Fundusz jednostki”.
        3. Wydrukowanie ksiąg rachunkowych lub przeniesienie ich treści na inny komputerowy nośnik
            danych w następującym zakresie:
            a) dzienniki za rok obrotowy
            b) księga główna za rok obrotowy
            c) księgi pomocnicze (np. środki trwałe, rozrachunki, rzeczowe składniki obrotowe itp.)
            d) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej na koniec roku obrotowego
            e) zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych na koniec roku obrotowego
    IV. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:
jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. 

Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 

Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  

Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, dane do wystawienia faktury.

Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.   

Zgłoszenie uczestnictwa (karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT(do pobrania)


Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela: 
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752