Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014

- podstawowe funkcjonalności systemu SL2014 na etapie zarządzania projektem

- instrukcja wypełniania Wniosku o płatność w perspektywie na lata 2014-2020

Termin: 5.06.2019 r. / Miejsce: Warszawa

 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest  poprawa efektywności w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. Szkolenie obejmie obsługę systemu SL2014 z punktu widzenia Beneficjenta i  prowadzone będzie w oparciu o zapisy Podręcznika Beneficjenta SL2014.

Do szczegółowych celów zajęć zaliczyć można przede wszystkim:

 • usprawnienie procesu rozliczeń projektów dofinansowanych z grantów unijnych,
 • skrócenie czasu oczekiwania na wypłatę kolejnej transzy przyznanego dofinansowanie,
 • zmniejszone ryzyko negatywnych wyników kontroli projektu przez Instytucje programowe i aparat skarbowy,
 • uniknięcie konieczności zwrotu niepoprawnie wykorzystanych lub nienależnie wypłaconych środków z dotacji,
 • podniesienie efektywności zarządzania zespołem / personelem projektu,
 • podniesienie potencjału w realizacji kolejnych projektów i zwiększenie możliwości absorpcji dodatkowych środków pomocowych.

Do podstawowych korzyści, jakie niesie za sobą udział w szkoleniu zaliczyć trzeba:

 • nabycie umiejętności rozliczeń środków pomocowych UE,
 • zasady skutecznego rozliczania realizacji Umowy o dofinansowanie projektu,
 • opanowanie zasad rozliczania kosztów osobowych i rzeczowych,
 • weryfikacja zasadności rozliczanych wydatków oraz badanie efektywności kosztowej projektu,zapoznanie się z przykładami naruszeń zasad rzetelnej i przejrzystej gospodarki finansowej projektu.
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do kadry administracyjnej projektów unijnych, koordynatorów / kierowników projektów, specjalistów ds. rozliczeń, specjalistów ds. administracji i promocji, księgowych, kierowników jednostek, pracowników działów kadrowych, audytorów projektów unijnych, konsultantów i doradców w zakresie rozliczania i zarzadzania projektami UE.
 
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Wprowadzenie do systemu SL2014:
  • podstawowe definicje i obowiązki umowne w zakresie systemu SL2014,
  • nadawanie i cofanie uprawnień do obsługi systemu,
  • logowanie w systemie:
   • Profil ePUAP.
   • Certyfikat kwalifikowany
   • Login i hasło.
  • przewodnik, pomoc, układ graficzny i nawigacja systemu,
  • obsługa i edycja projektu,
  • dane użytkownika,
  • menedżer kolumn i narzędzia dostępne użytkownikowi.
 2. Podstawowe funkcjonalności systemu SL2014 na etapie zarządzania projektem:
  • umowa o dofinansowanie,
  • wnioski o płatność,
  • korespondencja w systemie,
  • harmonogram płatności,
  • monitorowanie uczestników projektu,
  • baza personelu projektu,
  • zamówienia publiczne,
  • dokumentacja
 3. Sposób obsługi i składania Wniosku o płatność w systemie SL2014:
  • wniosek o płatność – utworzenie i rejestracja wniosku,
  • obsługa formularza wniosku o płatność,
  • sposób obsługi Załączników,
  • poprawa wniosku o płatność,
  • wycofanie wniosku o płatność,
  • eksport i import danych.
 4. Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność w perspektywie na lata 2014-2020:
  • terminy składania Wniosku o płatność,
  • rodzaje i funkcje Wniosków o płatność,
  • uproszczone formy dokonywania rozliczeń: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe,
  • okres sprawozdawczy,
  • postęp rzeczowy – wskaźniki, rezultaty, problemy w realizacji,
  • postęp finansowy – dokumenty, ryczałt, korekty i źródła finansowania,
  • wykazywanie dochodu w projekcie,
  • załączniki do Wniosku o płatność,
  • typowe błędy w toku procesu rozliczeń.
 5. Warsztaty:
  • sporządzanie wniosku o płatność na podstawie przykładowych dokumentów rozliczeniowych,
  • rozliczanie wydatków rzeczowych (zakupy i dostawy), osobowych (wynagrodzenia) oraz pozostałych kosztów związanych z realizacją projektu (amortyzacja, koszty pośrednie).

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 590zł netto +23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 550 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)