Radny w systemie prawa publicznego - podstawy działania rady, zakres zadań, finanse publiczne

- współpraca sektora samorządowego i pozarządowego w kształtowaniu warunków świadczenia usług publicznych

- prawa i obowiązki radnego jako przedstawiciela społeczności lokalnej

- szczególne zagadnienia związane z podstawami ustalania wydatków budżetowych

 

Termin: 22.01.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie:

 • Zakresu działań i zadań gminy z uwzględnieniem praw i obowiązków radnego
 • Zakresu działania Rady na tle podziału kompetencji pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym
 • Właściwości rady jako organu kontrolnego
 • Gospodarki finansowej gminy
 • Szczególnych zagadnień związanych z podstawami ustalania wydatków budżetowych
 • Dotacji jako szczególnej formy wydatku budżetowego
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków rad gmin i miast i gmin, burmistrzów, wójtów, prezydentów miast, sekretarzy, przedstawicieli komórek organizacyjno-prawnych.
 
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Zagadnienia wprowadzające.
  1. Zakres działania i zadania gminy.
   • Podział zadań na obowiązkowe i fakultatywne oraz zadania własne oraz zlecone.
   • Charakterystyka  źródeł finansowania  zadań wykonywanych przez gminę.
   • Ustawa lub akt prawa miejscowego jako podstawa dokonania wydatku
    z budżetu gminy.
  2. Finanse publiczne w świetle zasady działania organów władzy publicznej „na podstawie i w granicach prawa” - podstawy planowania wydatków publicznych oraz sposoby realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego.
  3. Jednostki organizacyjne gminy – podstawy prawne powołania wraz z ich umiejscowieniem w systemie finansów publicznych.
  4. Współpraca sektora samorządowego i pozarządowego w kształtowaniu warunków świadczenia usług publicznych.
  5. Władze gminy – ustrojowy podział kompetencji pomiędzy organem stanowiącym
   i wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Rada gminy – podstawy prawne działania z uwzględnieniem praw i obowiązków radnego.
  1. Zwołanie i prowadzenie sesji rady gminy 
   • wymogi formalne (quorum, problematyka porządku obrad i zmiany porządku obrad), 
   • rodzaje głosowań – tajne, jawne, jawne imienne (pojęcie ustawowego składu rady, większość, zwykła bezwzględna, kwalifikowana).
  2. Prawne podstawy  przygotowania uchwał (inicjatywa uchwałodawcza, opiniowanie, uzgadnianie, praca w komisjach, wniesienie do porządku obrad)
  3. Zakres działania Rady tle podziału kompetencji pomiędzy organem stanowiącym
    i wykonawczym.
  4. Właściwość rady jako organu kontrolnego – zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli, z szczególnym uwzględnieniem zakresu obowiązków Komisji rewizyjnej .
  5. Instrumenty oceny wykonania budżetu gminy przez radnego - praktyczne uwagi na tle podstaw analizy sprawozdawczości budżetowej oraz dokumentacji związanej
   z wykonaniem budżetu.
  6. Absolutorium na tle źródeł i przyczyn typowych nieprawidłowości stwierdzanych przez organy nadzoru.
  7. Prawa i obowiązki radnego jako przedstawiciela społeczności lokalnej (m. in. interpelacje, wnioski, inicjatywa uchwałodawcza, prawo zabrania głosu na sesji, praca w radzie i komisjach rady).
  8. Postępowania skargowe i wnioskowe przed radą.
 3. Radny w systemie prawa publicznego.
  1. Znaczenie legitymacji mandatu radnego,  ochrona stosunku pracy, ochrona prawna związana z pełnieniem obowiązków.
  2. Zakazy prowadzenia działalności gospodarczej przez radnych, w tym:
   • prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek z wykorzystaniem mienia gminy;
   • zarządzanie, bycie przedstawicielem lub pełnomocnikiem w prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy;
   • zasiadanie we władzach zarządzających i kontrolnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i spółkach prawa; handlowego
   • posiadanie udziałów i akcji.
  3. Zakazy łączenia mandatów.
  4. Zakazy podejmowania i świadczenia pracy przez radnych.
  5. Oświadczenia majątkowe radnych.
  6. Sankcje grożące radnemu za naruszenie przepisów ustawowych.
 4. Nadzór i kontrola nad działalnością gminy.
  1. Nadzór nad działalnością rady sprawowany przez wojewodę i regionalne izby obrachunkowe.
  2. Środki nadzorcze – rozstrzygnięcie, sygnalizacja i zarządzenie zastępcze.
  3. Możliwość zaskarżania uchwał przez radnych, a sygnalizacja do organu nadzoru.
  4. System kontroli nad funkcjonowaniem sektora finansów publicznych,
   z uwzględnieniem w szczególności podstaw i trybu działania regionalnych izb obrachunkowych (RIO) oraz Najwyższej Izby Kontroli (NIK).
 5. Gospodarka finansowa gminy.
  1. Zasady ogólne finansów publicznych, znaczenie uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego w świetle wymogów ustawy o finansach publicznych oraz ustaw szczególnych określających prawne granice wydatków z budżetu.
  2. Budżetowe podstawy, w tym:
   • podstawowe definicje budżetowe – dochody, wydatki, , przychody, rozchody, deficyt i nadwyżka,
   • rola i znaczenie zasad budżetowych w procesie opracowania i uchwalania budżetu oraz podejmowania uchwał okołobudżetowych,
   • określenie dopuszczalnego zakresu kształtowania treści uchwały budżetowej (struktura modelu uchwały),
   • reguły ograniczające samodzielność jednostki samorządu terytorialnego
    w zakresie planowania budżetowego;
   • instrumenty zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego i ich wpływ na tytuły dłużne (wielkość długu),
   • zasady gospodarki finansowej w toku wykonywania budżetu jednostki.
  3. Procedura uchwalania i dokonywania zmian uchwały budżetowej gminy w świetle wymogów ustawy o finansach publicznych. Rola i znaczenie komisji rady w procesie uchwalania budżetu, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw działania komisji właściwej ds. budżetu.
  4. Rozgraniczenie (kompetencyjna linia podziału) zakresu działania organu wykonawczego oraz organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego
   w procedurze budżetowej, w tym:
   • przygotowanie i uchwalenie uchwały budżetowej w świetle kompetencji rady w procesie uchwalania budżetu  (i jego zmian),
   • autopoprawki oraz zmiany projektu uchwał budżetowej w procesie uchwalania budżetu,
   • obligatoryjne i fakultatywne zapisy uchwały budżetowej.
  5. Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) i jej znaczenie w procesie uchwalania budżetu oraz kształtowania podstaw gospodarki finansowej w płaszczyźnie długookresowej.
  6. Rola i znaczenie regionalnych izb obrachunkowych w procesie uchwalania budżetu:
   • opinie składów orzekających RIO w sprawie projektów uchwał budżetowych, rozstrzygnięcia nadzorcze RIO w sprawach uchwał budżetowych.
  7. Szczególne zagadnienia związane z podstawami ustalania wydatków budżetowych:
   • fundusz sołecki, udzielanie pomocy finansowej, zasady finansowania działalności pożytku publicznego, sportu oraz innych obszarów zadań publicznych.
  8. Prezentacja typowych obszarów zagrożeń i nieprawidłowości w zakresie spraw finansowych związanych z zagadnieniami budżetowymi ustalona na podstawie wyroków sądów administracyjnych.
  9. Szczegółowe zasady określające poziom długu jednostki samorządu terytorialnego
   i ich wpływ na założenia uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego.
  10. Dotacje jako szczególna forma wydatku budżetowego.
  11. Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego - organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jako podmiot odpowiedzialny za wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  12. Finanse publiczne w aspekcie czynów zabronionych–podstawy odpowiedzialności.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490 zł netto +23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Aleksandra Szmater
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: aleksandra.szmater@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)