Raport o stanie gminy - zasady sporządzania i procedowania

 Uwarunkowania absolutorium komunalnego na tle odpowiedzialności organów obecnej kadencji za wykonanie budżetu 2018. aktualne spojrzenie na zakres działania i zadania gminy w procesie planowania i dokonywania wydatków z budżetu.

 

Termin: 26.04.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie po raz pierwszy organu wykonawczego do przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządowej oraz przygotowanie organu nadzorczego (rada) do weryfikacji tego raportu i udzielenia absolutorium. Na szkoleniu omówione zostaną podstawy i kryteria oceny podsumowania działalności wójta (burmistrza) „w roku poprzednim” na tle prawnych granic raportu o stanie gminy, zakres i sfera działalności jednostek organizacyjnych gminy jako element raportu o stanie gminy, czyli funkcjonalne i ustrojowe uwarunkowania form organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych, kluczowe pytania dotyczące zagadnień budżetowych rzutujące na ocenę wskaźników ekonomicznych stanu gminy, zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli, z szczególnym uwzględnieniem zakresu obowiązków Komisji rewizyjnej.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do wójtów, burmistrzów, ich zastępców, sekretarzy, naczelników komórek organizacyjno-prawnych, którzy będą współuczestniczyli w procesie przygotowania raportu o stanie gminy/powiatu oraz przedstawicieli rad gmin weryfikujących raporty o stanie gminy i udzielających absolutorium dotychczasowym włodarzom.

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Podstawy i kryteria oceny podsumowania działalności wójta „w roku poprzednim” na tle prawnych granic raportu o stanie gminy. Indywidualne zakresy kształtowania  przedmiotu raportu za 2018, czyli o podstawach (możliwych) zarzutów dotyczących przedkładania raportów „niekompletnych” i ich prawnych skutkach. Aktualne spojrzenie na zakres działania i zadania gminy w świetle instrumentarium raportu, podział zadań gminy i ich umiejscowienie w ramach realizacji uchwalanych polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy oraz budżetu obywatelskiego (wraz z ich charakterystyką i definicyjnym ujęciem). Źródła i mechanizmy optymalizujące finansowanie  zadań wykonywanych przez gminę. Ustawa lub akt prawa miejscowego jako podstawa działania organów gminy „w ramach i granicach prawa”. Przedstawienie (przykładowe) modelu raportu o stanie gminy z uwzględnieniem wyróżników i specyfiki gmin „wiejskich” oraz „miejskich”.
  2. Zakres i sfera działalności jednostek organizacyjnych gminy jako element raportu o stanie gminy, czyli funkcjonalne i ustrojowe uwarunkowania form organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych wykonujących zadania gminy i ocena efektywności ich działania, w tym szczególne znaczenie urzędu gminy. Konteksty prawnych odrębności oceny realizacji przez wójta zadań publicznych w różnych płaszczyznach jego działalności (organu wykonawczego gminy, kierownika jednostki organizacyjnej (urzędu gminy), organu podatkowego czy też organu administracji publicznej) i ich związek przyczynowo - skutkowy z ustaleniami raportu o stanie gminy.
  3. Władze gminy – ustrojowy podział kompetencji pomiędzy organem stanowiącym (Rada) i wykonawczym (wójt, burmistrz) jednostki samorządu terytorialnego, czyli o realizacji ustawowego zakresu kompetencji (co zrobiono, czego nie zrobiono lub co należy zrobić) kreującego prawne podstawy współodpowiedzialności za (zaistniały)„stan gminy”.
  4. Kluczowe pytania dotyczące zagadnień budżetowych rzutujące na ocenę wskaźników ekonomicznych stanu gminy, w tym jak ocenić aktualną kondycję finansową oraz poziom zadłużenia gminy, jakie znaczenia posiada wieloletnia prognoza finansowa (WPF) i co określają przedstawione w jej treści dane, czy poziom dochodów cechuje optymalny charakter, czy limity wydatków zapewniają prawidłowe wykonanie przyjętych do realizacji zadań publicznych?  Prezentacja stwierdzanych obszarów zagrożeń i nieprawidłowości w zakresie gminnych spraw finansowych dokonana na podstawie wyników nadzoru regionalnych izb obrachunkowych (RIO) oraz wyroków sądów administracyjnych
  5. Właściwość rady jako organu kontrolnego – zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli, z szczególnym uwzględnieniem zakresu obowiązków Komisji rewizyjnej. Instrumenty oceny wykonania budżetu gminy przez radnego - praktyczne uwagi na tle podstaw analizy sprawozdawczości budżetowej oraz dokumentacji związanej z wykonaniem budżetu. ABSOLUTORIUM – merytoryczne podstawy oceny przez radnego stopnia wykonania budżetu w roku wyborczym. Procedura absolutoryjna, w tym rola i znaczenie działalności opiniodawczej RIO. Absolutorium na tle źródeł i przyczyn typowych nieprawidłowości stwierdzanych przez organy nadzoru.
  6. Funkcjonalny związek absolutorium z nowym instrumentem prawnym rozszerzającym zakres oceny działania wójta (burmistrza), czyli raport o stanie gminy (art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym) i jego powiązanie z instytucją udzielenia wójtowi wotum zaufania. Szczególny przebieg sesji (wymogi proceduralne), przedmiot i zasady debaty nad raportem o stanie gminy i skutki głosowania uchwały w sprawie udzielenia wójtowi  wotum zaufania. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia (nieudzielenia) wójtowi wotum zaufania. Prawne uwarunkowania dotyczące formy raportu, terminów proceduralnych oraz ujęcia w porządku sesji absolutoryjnej. Przygotowanie podstaw „pierwszej’ debaty w 2019 r. nad raportem o stanie gminy w świetle obowiązków nałożonych przepisami na Radę i organ wykonawczy gminy.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 390zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 350 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22)  46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót