Zarządzanie ryzykiem cybernetycznym w administracji samorządowej

 

Termin: 29.05.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami zarządzania ryzykiem cybernetycznym w jednostce samorządowej oraz jednostkach podległych w aspekcie nowej cyberustawy. Szczególny nacisk zostanie położony na identyfikację ryzyk o obszarze cyberbezpieczeństwa, szacowanie ryzyka naruszenia bezpieczeństwa informacji w samorządzie, ryzyka przerwania dostępności usługi świadczonej przez samorząd jako kluczowego dostawcę, omówienie reakcji na ryzyko i według jakich kryteriów podejmować decyzję wyboru, mechanizmy kontrolne w procesie oceny ryzyka i co one oznaczają. Zostaną również przedstawione wymagania wynikające z przepisów prawa dotyczących infrastruktury krytycznej i ustawy o cyberbezpieczeństwie Dzięki przeprowadzonym ćwiczeniom, uczestnicy warsztatów nabędą wiedzę jak skutecznie zarządzać ryzykiem cyberbezpieczeństwa w oparciu o nowe przepisy.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do wszystkich kierowników jednostek sektora finansów publicznych, przedstawicieli komórek organizacyjno - prawnych, audytorów wewnętrznych, audytorów systemów jakości, bezpieczeństwa informacji, kontrolerów finansowych, koordynatorów do spraw zarządzania ryzkiem oraz innych osób odpowiedzialnych w jednostce za zarządzanie ryzykiem, w tym szczególnie ryzykiem bezpieczeństwa informacji, IT i cyberbezpieczeństwa.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Czym jest „zarządzanie ryzykiem, analiza ryzyka, ocena ryzyka” w ochronie informacji?

a) dlaczego wykonywanie analizy ryzyka jest kluczowym procesem wynikającym z wymagań Dyrektywy NIS, KSC (cyberustawa) i RODO?

b) jakie są cele i zasady zarządzania ryzykiem administracji samorządowej według nowej ustawy o KSC:

   ·czy ryzyko przerwania ciągłości działania świadczonych usług przez dostawców usług kluczowych dotyczy samorządów?

   ·kto odpowiada za ryzyka naruszenia bezpieczeństwa informacji w zadaniach wykonywanych przez dostawców usług kluczowych?

    ·czy potrzeba zabezpieczania danych przetwarzanych przez samorządy to spełnianie wymagań ustawy o cyberbezpieczeństwie czy może coś więcej?

2. Co to jest metodyka zarządzania ryzykiem i kogo dotyczy?

a) kim jest Właściciel ryzyka w samorządzie i czy tylko On odpowiada za wykonanie oceny ryzyka?

b) dlaczego w procesie oceny ryzyka w samorządzie wybieramy krytyczne aktywa i jakie ryzyka są z nimi związane?

c) na czym polega ocena ryzyka naruszenia bezpieczeństwa informacji w samorządzie?

d) po co wykonuje się ocenę ryzyka przerwania świadczenia usług kluczowych?

3. WARSZTAT I. Jak identyfikować i klasyfikować scenariusze ryzyka z adresowaniem Właścicieli?

a) wymagania formalne wynikające z przepisów samorządowych.

b) burza mózgów jako najskuteczniejszy sposób wyboru scenariuszy ryzyka i ich oceniania – warsztaty.

c) scenariusze zagrożeń, wybór i klasyfikacja – warsztaty.

4. WARSZTAT II. Jak szacować ryzyka naruszenia bezpieczeństwa informacji w samorządzie?

a) dobre praktyki szacowania z przepisów, norm i doświadczeń tych co to robili.

b) szacowanie prawdopodobieństwa – warsztaty.

c) szacowanie skutków – warsztaty.

d) mapowanie ryzyk i ich hierarchizacja – warsztaty.

e) obowiązki raportowania, kiedy i kogo należy poinformować o wysokim ryzyku.

5. WARSZTAT III. Jak szacować ryzyka przerwania dostępności usługi świadczonej przez samorząd jako kluczowego dostawcę?

a) wymagania wynikające z przepisów prawa dotyczących infrastruktury krytycznej i ustawy o cyberbezpieczeństwie.

b) szacowanie prawdopodobieństwa – warsztaty.

c) szacowanie skutków – warsztaty.

d) mapowanie ryzyk i ich hierarchizacja – warsztaty.

e) obowiązki raportowania, kiedy i kogo należy poinformować w systemie CSIRT.

6. Jak określać reakcję na ryzyko i według jakich kryteriów podejmować decyzję wyboru?

a) kiedy tolerować ryzyko i kto ma prawo o tym zadecydować?

b) kiedy przenieść ryzyko i kto jest do tego potrzebny?

c) kiedy się wycofać, czyli czy chcemy zrezygnować z działania?

d) kiedy ograniczać ryzyko i co będzie do tego potrzebne?

e) jak udokumentować analizę ryzyka w samorządzie, a kiedy jest ona obowiązkowa?

7. Jak stosować w samorządzie mechanizmy kontrolne w procesie oceny ryzyka i co to oznacza?

a) Mechanizmy kontrolne i skutki ich wyboru jako kluczowa faza procesu analizy ryzyka, czyli „postępowanie z ryzykiem”.

b) Mechanizmy kontrolne:

   ·Prewencyjne - uzasadnienie wyboru.

   ·Detekcyjne - w jakich sytuacjach?

   ·Korygujące - uzasadnienie i zwymiarowanie kosztów.

c) Określanie mechanizmów kontrolnych – warsztaty.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 590zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 550 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:30 – 16:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22)  46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót