Obowiązkowy split payment w jednostkach budżetowych - aspekty podatkowe, budżetowe i księgowe

- likwidacja od 1 listopada 2019 mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT i zastąpienie go obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności

- nowy załącznik nr 15 do ustawy VAT i zakres jego zastosowania w jednostkach

- nowy JPK VAT - elektroniczne deklaracje podatkowe i ewidencje VAT

Termin:   20.09.2019 r. / Miejsce: Warszawa

               30.09.2019r. / Miejsce: Katowice

                 7.10.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania nowego obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności po likwidacji mechanizmu VAT odwrotne obciążenie, do towarów i usług objętych nowym załącznikiem nr 15 i nowymi obowiązującymi od 1 listopada 2019 roku zasadami wystawiania faktur VAT z dopiskiem "mechanizm podzielonej płatności". Ponadto na szkoleniu omówione zostaną nowe obowiązki w zakresie składania elektronicznych deklaracji podatkowych i ewidencji VAT przez jednostki budżetowe uznane za samodzielnych podatników VAT jak i jednostki objęte centralizacją rozliczeń w VAT, a także nowe przepisy wprowadzające indywidualny rachunek podatkowy (IRP) do wpłat PIT, CIT, VAT, a także niepodatkowych należności budżetowych. Na szkoleniu omówione zostaną zasady gospodarki budżetowej oraz wymogi ustawy o finansach publicznych, które należy wdrożyć na kontach księgowych obsługujących rachunki budżetu i rachunki jednostek oraz konta VAT w zakresie nowego obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, z uwzględnieniem odmiennych rozwiązań szczególnych obowiązujących w państwowych jednostkach budżetowych od rozwiązań funkcjonujących w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych. 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych oraz jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a także państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, w tym ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, administracji zespolonej i innych.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Mechanizm podzielonej płatności VAT i jego funkcjonowanie w państwowych jednostkach budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT oraz

w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT.

 1. Likwidacja od 1 listopada 2019 mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT i zastąpienie go obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności - wyjaśnienie kiedy mechanizm podzielonej płatności jest nadal dobrowolny, a kiedy obligatoryjny.
 2. Nowy załącznik nr 15 do ustawy VAT i zakres jego zastosowania w jednostkach.
 3. Fakturowanie - nowy dopisek na fakturach VAT "mechanizm podzielonej płatności"

i sankcje za błędnie wystawione faktury.

 1. Konto Vat do podzielonej płatności - zmiany ustawy Prawo bankowe i nowe możliwości gospodarowania środkami budżetowymi na koncie VAT do mechanizmu podzielonej płatności w zakresie rozliczeń PIT, CIT, ZUS i odsetek.
 2. Specyfika jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT w zakresie rozliczeń na koncie VAT do centralizacji w VAT i koncie VAT do mechanizmu podzielonej płatności podatku PIT, CIT i składek ZUS w przypadku, gdy podatek VAT rozliczany jest na innym numerze NIP niż PIT, CIT, ZUS jednostki budżetowej jako pracodawcy

i samorządowego zakładu budżetowego jako podatnika CIT.

 1. Nowy Indywidualny rachunek podatkowy (IRP) do wpłat PIT, CIT, VAT, a także niepodatkowych należności budżetowych i jego funkcjonowanie w państwowych jednostkach budżetowych oraz w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT.
 2. IRP i jego struktura - problem numeru NIP dla VAT i odmiennego numeru NIP dla wpłat PIT, CIT w jednostkach objętych centralizacją rozliczeń w VAT.
 3. Nowy JPK VAT - elektroniczne deklaracje podatkowe i ewidencje VAT.
 4. Deklaracja a ewidencja VAT - zakres danych ewidencji VAT w państwowych jednostkach budżetowych oraz w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT.
 5. Schematy księgowań i zasady rzetelnej wyceny księgowej dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań budżetowych, materiałów i wyposażenia, środków trwałych i inwestycji budżetowych z podatkiem VAT i MPP - wzory prawidłowej księgowości podatku VAT i mechanizmu podzielonej płatności.
 6. Podatek VAT i mechanizm podzielonej płatności w budżecie i w planach finansowych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
 7. Odpowiedzi na pytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00-15:30
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22)  46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót