Sprawozdanie finansowe i informacja dodatkowa za rok 2018 dla ministerstw i urzędów wojewódzkich oraz administracji zespolonej, a także jednostek podległych i nadzorowanych

- wzór załącznika nr 12 „Informacja dodatkowa” i jego rola

Termin: 21.03.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie ministerstw i urzędów wojewódzkich oraz jednostek podległych i nadzorowanych jako dysponentów II i III stopnia do planowanej kontroli NIK, a także podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2018, a w szczególności w zakresie nowego załącznika do sprawozdania finansowego, jakim jest „Informacja dodatkowa”.

Na szkoleniu omówione zostaną również:

 • wzory tabel i zestawień jakie należy przygotować w urzędzie wojewódzkim jako jednostce nadrzędnej i u dysponenta środków budżetu państwa II stopnia (np. .WSSE, WIW) w celu sporządzenia informacji dodatkowej danego dysponenta oraz jednostek podległych i nadzorowanych.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych, dyrektorów departamentów księgowości i sprawozdawczości, budżetu, finansów ministerstw, urzędów centralnych oraz urzędów wojewódzkich i jednostek budżetowych administracji zespolonej.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Źródła prawa normujące obowiązujące w Polsce zasady rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej – specyfika sprawozdawczości finansowej ministerstw, urzędów wojewódzkich i wojewódzkiej administracji zespolonej w świetle art. 80 ustęp 1 ustawy o rachunkowości i przepisów ustawy o finansach publicznych.
 2. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej i ich zastosowanie w praktyce w roku 2018 - wycena na moment początkowy (powstania) a wycena na dzień bilansowy.
 3. Przykłady typowych nieprawidłowości polityk rachunkowości w poszczególnych rodzajach jednostek – problem przychodów i kosztów na przełomie roku 2018/2019 oraz ich zgodności z dochodami i wydatkami budżetowymi.
 4. Terminy sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2018 dla dysponenta części budżetowej, dysponenta środków budżetu państwa II i III stopnia w świetle rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Nowy wzór i ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2018 dla państwowych jednostek budżetowych – specyfika ministerstw i urzędów wojewódzkich jako jednostek nadrzędnych oraz jednostek podległych i nadzorowanych jako dysponentów II i III stopnia oraz problem bilansu budżetu wojewody.
 6. Bilans - powiązanie zapisów księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu jednostki budżetowej za rok 2018 .
 7. Rachunek zysków i strat - powiązanie zapisów księgowych i paragrafów klasyfikacji budżetowej z poszczególnymi pozycjami rachunku zysków i strat za rok 2018.
 8. Zestawienie zmian funduszu - powiązanie zapisów księgowych z poszczególnymi pozycjami zestawienia zmian funduszu jednostki budżetowej za rok 2018.
 9. Ogólne omówienie zakresu danych wykazywanych w nowym załączniku nr 12 „Informacja dodatkowa” i ich powiązanie z bilansem, z rachunkiem zysków i strat, z zestawieniem zmian funduszu za rok 2018.
 10. Wprowadzenie do załącznika nr 12 „Informacja dodatkowa” – wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, dane jednostki a problem z NIP i REGON ministerstw i urzędów wojewódzkich stosujących jeden numer NIP w kilku księgach głównych, omówienie polityki rachunkowości państwowych jednostek budżetowych, metod wyceny aktywów i pasywów, w tym amortyzacji oraz omówienie problemu niezgodności danych w zakresie środków trwałych amortyzowanych jednorazowo ujmowanych na koncie 013 finansowanych z paragrafu 421 wykazywanych w pozycji B.II rachunku zysków i strat.
 11. Powiązanie zapisów księgowych z poszczególnymi pozycjami informacji dodatkowej za rok 2018 w zakresie:

- szczegółowego zakresu zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dla pozycji 1.1.,

- zasad ustalania aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury dla pozycji 1.2.,

- kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dla pozycji 1.3.,

- wartości gruntów użytkowanych wieczyście dla pozycji 1.4.,

- wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów dla pozycji 1.5.,

- liczby oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych dla pozycji 1.6.,

- danych o odpisach aktualizujących wartość należności dla pozycji 1.7.,

- danych o stanie rezerw według celu ich utworzenia dla pozycji 1.8.,

- podziału zobowiązań długoterminowych dla pozycji 1.9.,

- kwoty zobowiązań w zakresie leasingu dla pozycji 1.10.,

- kwoty zobowiązań w ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń dla pozycji 1.11.,

- kwoty zobowiązań warunkowych w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, dla pozycji 1.12.,

- wykazu istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych dla pozycji 1.13.,

- łącznej kwoty otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie dla pozycji 1.14.,

- kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze dla pozycji 1.15,

- innych informacji dla pozycji 1.16.,

-  wysokości odpisów aktualizujących wartość zapasów dla pozycji 2.1.,

- kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetek oraz różnic kursowych, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym dla pozycji 2.2.,

- kwoty i charakteru poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie dla pozycji 2.3.,

- informacji o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych dla pozycji 2.4.,

- innych informacji dla pozycji 2.5.,

- inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki dla pozycji 3..

 1. Wzory tabel i zestawień niezbędnych do sporządzenia załącznika 12 ”Informacja dodatkowa”, a także pełny ich zakres merytoryczny – przykłady liczbowe i zadania z praktyki a TREZOR.
 2. Korekty obrotów i sald w zakresie łącznego sprawozdania finansowego urzędu wojewódzkiego jako jednostki nadrzędnej i wojewódzkiej administracji zespolonej jako dysponentów II stopnia za rok 2018 - omówienie obowiązku dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń.
 3. Dokumentowanie wzajemnych rozliczeń na arkuszu wyłączeniowym, przykład arkusza wyłączeniowego oraz jego powiązanie z kontem 976.
 4. Odpowiedzi na pytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA

  Koszt uczestnictwa

 • jednej osoby  490 zł netto +23% VAT
 • dwóch lub więcej osób z jednej firmy  450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT 
w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:

koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

   Termin

Zajęcia odbywają się będą w centrum miasta 
w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia

poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

   Kontakt

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

 Katarzyna Jurek

tel. (22) 46-49-718,  fax (22) 46-49-752  

e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl 

  Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na  potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane  do wystawienia faktury.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Pastwa kosztami uczestnictwa w wysokości  100 % ceny.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)