Sprawozdanie finansowe i informacja dodatkowa za rok 2018 dla gmin, powiatów, województw oraz samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

-  wzór załącznika nr 12 „Informacja dodatkowa” i jego rola

Termin: 15.03.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy zakresie zasad sporządzania sprawozdania finansowego gminy, powiatu, województwa za rok 2018, a w szczególności w zakresie nowego załącznika do sprawozdania finansowego, tj. załącznika nr 12 „Informacja dodatkowa” i jego zgodności z danymi wykazywanymi w bilansie, w rachunku zysków

i strat, w zestawieniu zmian funduszu oraz w bilansie budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Na szkoleniu omówione zostaną również:

 • wzory tabel i zestawień jakie należy przygotować w urzędzie gminy, w urzędzie miasta, w starostwie powiatowym, w urzędzie marszałkowskim w celu sporządzenia informacji dodatkowej danej jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do skarbników, głównych księgowych oraz innych pracowników służb finansowo-księgowych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz wszystkich podległych i nadzorowanych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Źródła prawa normujące obowiązujące w Polsce zasady rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej – specyfika sprawozdania finansowego w świetle art. 80 ustęp 1 ustawy o rachunkowości i przepisów ustawy o finansach publicznych.
 2. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej i ich zastosowanie w praktyce w roku 2018 - wycena na moment początkowy (powstania) a wycena na dzień bilansowy.
 3. Przykłady typowych nieprawidłowości polityk rachunkowości w poszczególnych rodzajach jednostek – przychody i koszty na przełomie roku 2018/2019.
 4. Terminy, nowy wzór i ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2018 dla samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – specyfika urzędów jako jednostek, specyfika organu podatkowego, specyfika bilansu budżetu.
 5. Bilans wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – powiązanie zapisów księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu budżetu za rok 2018.
 6. Bilans - powiązanie zapisów księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za rok 2018 .
 7. Rachunek zysków i strat - powiązanie zapisów księgowych i paragrafów klasyfikacji budżetowej z poszczególnymi pozycjami rachunku zysków i strat za rok 2018.
 8. Zestawienie zmian funduszu - powiązanie zapisów księgowych z poszczególnymi pozycjami zestawienia zmian funduszu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za rok 2018.
 9. Ogólne omówienie zakresu danych wykazywanych w nowym załączniku nr 12 „Informacja dodatkowa” i ich powiązanie z bilansem budżetu, z bilansem jednostki, z rachunkiem zysków i strat, z zestawieniem zmian funduszu za rok 2018.
 10. Wprowadzenie do załącznika nr 12 „Informacja dodatkowa” – wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, dane jednostki a problem z NIP i REGON po centralizacji rozliczeń w VAT, omówienie polityki rachunkowości jednostek, metod wyceny aktywów i pasywów, w tym amortyzacji oraz omówienie problemu niezgodności danych w zakresie środków trwałych amortyzowanych jednorazowo ujmowanych na koncie 013 finansowanych z paragrafu 421 wykazywanych w pozycji B.II rachunku zysków i strat.
 11. Powiązanie zapisów księgowych z poszczególnymi pozycjami informacji dodatkowej za rok 2018 w zakresie:

- szczegółowego zakresu zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dla pozycji 1.1.,

- zasad ustalania aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury dla pozycji 1.2.,

- kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dla pozycji 1.3.,

- wartości gruntów użytkowanych wieczyście dla pozycji 1.4.,

- wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów dla pozycji 1.5.,

- liczby oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych dla pozycji 1.6.,

- danych o odpisach aktualizujących wartość należności dla pozycji 1.7.,

- danych o stanie rezerw według celu ich utworzenia dla pozycji 1.8.,

- podziału zobowiązań długoterminowych dla pozycji 1.9.,

- kwoty zobowiązań w zakresie leasingu dla pozycji 1.10.,

- kwoty zobowiązań w ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń dla pozycji 1.11.,

- kwoty zobowiązań warunkowych w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, dla pozycji 1.12.,

- wykazu istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych dla pozycji 1.13.,

- łącznej kwoty otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie dla pozycji 1.14.,

- kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze dla pozycji 1.15,

- innych informacji dla pozycji 1.16.,

-  wysokości odpisów aktualizujących wartość zapasów dla pozycji 2.1.,

- kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetek oraz różnic kursowych, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym dla pozycji 2.2.,

- kwoty i charakteru poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie dla pozycji 2.3.,

- informacji o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych dla pozycji 2.4.,

- innych informacji dla pozycji 2.5.,

- inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki dla pozycji 3..

 1. Wzory tabel i zestawień niezbędnych do sporządzenia załącznika 12 ”Informacja dodatkowa”, a także pełny ich zakres merytoryczny – przykłady liczbowe i zadania z praktyki w zakresie zdań własnych i zleconych.
 2. Korekty obrotów i sald w zakresie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2018 - omówienie obowiązku dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń.
 3. Dokumentowanie wzajemnych rozliczeń na arkuszu wyłączeniowym, przykład arkusza wyłączeniowego oraz jego powiązanie z kontem 976.
 4. Odpowiedzi na pytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA

  Koszt uczestnictwa

 • jednej osoby  490 zł netto +23% VAT
 • dwóch lub więcej osób z jednej firmy  450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT 
w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:

koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

   Termin

Zajęcia odbywają się będą w centrum miasta 
w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia

poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

   Kontakt

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

 Katarzyna Jurek

tel. (22) 46-49-718,  fax (22) 46-49-752  

e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl 

  Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na  potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane  do wystawienia faktury.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Pastwa kosztami uczestnictwa w wysokości  100 % ceny.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)