Sprawozdawczość JST i jednostek organizacyjnych za 2018 r. wg obowiązujących przepisów

- sprawozdawczość budżetowa – Rb-27S, Rb-28S, Rb-27ZZ, Rb-50, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-ST, Rb-PDP

- sprawozdawczość z operacji finansowych – Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN, Rb-UZ, Rb-UN

 

Termin: 31.01.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie zasad i terminów sporządzania sprawozdań w ramach sprawozdawczości budżetowej oraz z operacji finansowych. Szczegółowo zostaną omówione: sprawozdania miesięczne, kwartalne i roczne z wykonania planu dochodów, wydatków, o dotacjach, o nadwyżce, ostanie środków trwałych i wykonania dochodów podatkowych. Dodatkowo przedstawione zostaną wzory sprawozdań z operacji finansowych, co pomoże służbom finansowo – księgowym w prawidłowym wykazywaniu danych dotyczących dochodów, wydatków, zobowiązań i należności w poszczególnych wzorach sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na podstawie obowiązujących w tym zakresie rozporządzeń.
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych) oraz samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 
PROGRAM SZKOLENIA

I. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej

 1. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:
  • Rb-27 S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów               budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Saldo końcowe w tym zaległości netto; umorzenia których nie należy wykazywać od roku 2018 itp.
  • Rb-28 S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki niewygasające, a wydatki wykonane; zaangażowanie; zobowiązania.
  • Rb-27 ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Dochody przekazane w czwartym kwartale.
  • Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Dane uzupełniające.
  • Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. Finansowanie deficytu; jak wykazywać pożyczki udzielane; kredyty zaciągnięte i spłacone w tym samym roku.
  • Rb-30S - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych;
  • Rb-34S – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
  • Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego;
  • Rb-PDP – sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu. Nowa kolumna od okresu sprawozdawczego za rok 2018.

 

II Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości z operacji finansowych

 1. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:
 • Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń. Szeroko rozumiane pojęcie kredytu i pożyczki.
 • Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. Czego nie należy wykazywać w sprawozdaniu; jak wykazać depozyty na żądanie.
 • Rb-ZN - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z
 • Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych;
 • Rb-UN - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności.
 1. Pytania uczestników.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Aleksandra Szmater
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: aleksandra.szmater@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)