SP ZOZ - y - SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019 oraz rachunek kosztów i planowane zmiany

 

Termin: 12.12.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami przygotowania SP ZOZ-ów do sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2019, w tym szczegółowe omówienie inwentaryzacji i rozliczania w księgach zasad wyceny aktywów i pasywów, szczególnych obszarów polityki rachunkowości, a także przedstawienie rachunku kosztów w aspekcie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców czy projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia ..... 2019 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych, Dyrektor ds. kontrolingu, Dyrektora ds. Administracji i Rozwoju, główni księgowi oraz pracownicy działów finansowo- księgowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Przygotowanie sp zoz do sporządzenia sprawozdania finansowego
 2. Inwentaryzacja i jej rozliczenie w księgach rachunkowych sp zoz
 3. Zasady wyceny aktywów i pasywów
 4. Szczególne obszary polityki rachunkowości:
 1. fundusze,
 2. środki trwałe,
 3. odpisy aktualizujące aktywa z tytułu trwałej utraty wartości,
 4. rezerwy,
 5. dotacje.
 1. Rachunek kosztów w polityce rachunkowości oraz w zarządzaniu sp zoz
 1. wybór modelu rachunku kosztów,
 2. zakładowe zasady rozliczania kosztów,
 3. sprawozdawczość z realizacji kosztów,
 4. zarządcze aspekty rachunku kosztów sp zoz
 1. Prezentacja wybranych zagadnień w sprawozdaniu finansowym
 2. Zmiany polityki rachunkowości sp zoz
 3. Krajowe standardy rachunkowości a sprawozdanie sp zoz
 4. Zakres sporządzanych przez sp zoz sprawozdań finansowych
 5. Charakterystyka poszczególnych elementów sprawozdania finansowego - zawartość informacyjna
 6. Przykład praktyczny w zakresie prezentacji i analizy wybranych pozycji sprawozdania  finansowego
 7. Przygotowanie sp zoz do badania sprawozdania finansowego
 8. Badanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego
 9. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa
- jednej osoby 490 zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT
Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Cena obejmuje:koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie

Termin
Zajęcia odbywają się będą w centrum miasta w godzinach: 9:00 – 15:00. O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.
Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Katarzyna Jurek

tel. (22) 46-49-718, fax (22) 46-49-752

e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl
Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.

 

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)